P1100696.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 11 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 11


На 12.04.2016 г. в град Банско се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Информация


На 16.06.2016 г. в град Созопол ще се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.


Новини


EV-call-for-proposals-and-guidelines_march-2016_Page_1

Покана по Инвестиционна програма за климата

Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили

В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата и Решение на МС № 80 от 11.02.2016 г. г. Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проекти за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електромобили: 1) изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и 2) хибридни електрически превозни средства (ХЕПС), които използват устройства за съхраняване на електрическа енергия, презареждащи се чрез включване в електрическата мрежа или друг източник на електрическа енергия (plug-in).Попълнените формуляри се подават на хартиен носител на адреса на НДЕФ – бул. „Шипченски проход" 67 Б, град София.

Основните принципи на функциониране на ИПК са следните:

 • Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.

Настоящата покана за набиране на проекти е:

 1. Без срок за кандидатстване.
 2. С определен срок за кандидатсване. Формулярите за кандидатстване се приемат на посочения по-горе адрес до 30 май 2016 г.

По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.

За допълнителна информация - ecofund@ecofund-bg.org , тел: 02 973 36 37 и 02 973 38 16,


Указания

за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили

 1. Основни параметри на проектите:
 2. Типове проекти и кандидати:

  • Проекти за насърчаване използването на изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и хибридни електрически (plug-in) превозни средства (ХЕПС).
  • Бенефициери по тези проекти могат да бъдат централната администрация и нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всеки бенефициер може да кандидатства за финансиране от ИПК максимум за три превозни средства.

  Начини и размер на финансиране:Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили е в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
  • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1.

  за всяко доставено превозно средство на базата на договор с доставчик, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки.

 3. Изисквания за допустимост на разходите
 4. За да се считат за допустими по ИПК, извършените разходи трябва да са действително извършени в рамките на договора за финансиране и да отговарят едновременно на следните условия:

  • Да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана с публични средства от националния или европейския бюджет или от друг международен източник;
  • Договорите за доставка на автомобилите да са сключени съгласно ЗОП и да следват Насоките на НДЕФ;
  • При избора на доставчик следва да се прилагат критериите на ЕС за зелени обществени поръчки в транспортa;
  • Всички закупени превозни средства да са нови и да отговарят на всички изисквания на българското законодателство;
  • Закупените изцяло електрически или хибридни електрически (plug-in) превозни средства да отговарят на следните технически изисквания:
   • минимум 100 км пробег с едно зареждане на батерията и максимална скорост минимум 80 км/ч;
   • литиево-йонна батерия – не по-малко от 2000 цикли на заряд и разряд;
   • капацитет на батерията – минимум 15 kWh за електрически превозни средства и 7 kWh – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства;
   • гаранция на батерията и на превозното средство – минимум 5 години.
 5. Начин на представяне на проектите

Проектите се представят в приложения формат на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили в рамките на ИПК (Приложение 5А към Оперативното ръководство).

Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на формуляра.

Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ – София 1113, бул. Шипченски проход 67Б.

За всеки получен формуляр ще бъде изпратен отговор за потвърждение на получаването и ще бъде издаден входящ номер само при съответствие на съдържанието на подадените документи с изискванията.

НДЕФ си запазва правото след преглед на формуляра да изиска допълнителна информация или обосновано да остави за преразглеждане формуляра за кандидатстване.

Формуляри, получени в НДЕФ след крайния срок, посочен в поканата, няма да бъдат разглеждани.

Свали документи за кандидатстване

Свали документи за кандидатстване2


УС на НАПОС-РБ организира семинар за служителите в звената по чл.29а, ал. 2 от ЗМСМА на тема: „РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ЗВЕНАТА ПО чл. 29а ОТ ЗМСМА В ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“

6 – 7 юни, 2016г.
Трявна, х-л „Калина Палас“

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

6 юни – понеделник
14:00 – 18:30 часа
15:30 – 16:00 – кафе пауза

 • Структура и организация на дейността на общинския съвет:
  • състав и структура на съвета – ръководство, комисии;
  • правилник за организацията и дейността;
  • заседания на съвета и на неговите комисии;
  • правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство.
 • Структура и функции на звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА:
  • задължения на администрацията по организацията и дейността на съвета;
  • назначаване и освобождаване на служителите;
  • задължения на служителите във връзка със свикване и провеждане на заседанията на съвета, приемането на решенията, оформяне на актовете и протоколите и изпращането им на съответните органи.
 • Актове на органите на местната власт:
  • основни положения, видове актове, области на компетентност;
  • издаване и приемане на актовете, оправомощаване и заместване;
  • административен и съдебен контрол върху актовете – компетентност:
   • на кметовете и общинските съвети;
   • на областните управители и на други органи;
   • на съда.
 • ………………………………………………………
  7 юни – вторник
  9:00 – 12:30 часа
  10:30 – 11:00 – кафе пауза

 • Процес на изготвяне и приемане на нормативни актове на общинските съвети:
  • Общи принципи и правила.
  • Структура и съдържание на нормативните актове.
  • Процедурни правила за приемане.
  • Правно-техническо оформяне на приетите нормативни актове.
  • Удостоверяване и обнародване.
  • Примери от практиката на държавните и местни органи.

Водещ обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание


Първо издание на Академията за общински съветници, организирана от НСОРБ

На 30 и 31 май 2016 г. в гр.София, СПА хотел „Царско село“ (http://www.tsarskoselo-bg.com/ ) ще се проведе първото издание на Академията за общински съветници – проект на Националното сдружение на общините в Република България, който се организира от НСОРБ-Актив.

НАПОС ще има значимо участие в подготовката и провеждането на Академията чрез Председателя на УС г-жа Красимира Германова и заместник – председателя на УС г-н Емил Христов. Те ще бъдат говорители по някои от ключовите теми в програмата на двудневното събитие.

Академията е замислена като формат за вече избраните общински лидери – членове на местния законодателен орган – който да има значима роля за развитието на техния капацитет и повишаване на лидерските им умения.

Целта на Академията е да помага на местните ръководители да станат по-добри лидери, които могат да балансират разнообразните изискванията на хората от своята общност и да я управляват ефективно и разумно.

При успешен старт на Академията за общински съветници, през 2017 година тя ще прерасне в Академия за местно лидерство, която ще бъде отворена както за избраните лидери – кметове и съветници, така и за кандидатите за изборни длъжности в общинската власт.

Програма и условия за участие може да намерите на http://www.namrb-activ.org/ , както и да свалите от линковете по-долу:

Програма

Информация за участниците

Заявка

НАПОС кани всички свои членове да информират общинските съвети за тази нова възможност и да станат част от първото издание на Академията!

Краен срок за заявяване – 26 май 2016 г.


velikden_us16


Информация

По предложение на УС на НАПОС-РБ за председател на Постоянната комисия по регионално развитие и местно самоуправление към НСОРБ бе избран зам. председателя на УС на НАПОС-РБ г-н Емил Христов – председател на Общински съвет Стара Загора.

Eмил Mapинoв Xpиcтoв

На 59 години.

Председател на Общински съвет – Стара Загора – втори мандат.

Зам.-председател на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България – втори мандат.

Заместник представител на НСОРБ в Съвета по децентрализация на държавното управление при обсъждане на въпроси по тема “Отбрана“.

Член на Държавно–обществена консултативна комисия по проблемите и безопасността на движението по пътищата, представител на Националното сдружение на общините в Република България.


Покана за обучение на служителите в звената по чл.29а

Уважаеми председатели на Общински съвети,

     Имам удоволствието от името на УС и КС на НАПОС – РБ да поканя за участие в обучение служители в звената по чл.29а на тема: „Ролята и мястото на звеното по чл.29а в осигуряване дейността на Общинския съвет”. В обучението могат да участват и председатели на Общински съвети.
Обучението ще се проведе на 6 и 7 юни 2016 година в град Трявна – хотел „Калина Палас” при следната програма:

6 юни /понеделник/

до 13,30 часа – пристигане и настаняване
13,30 – 14,00 часа – регистрация
14,00 – 18,30 часа – обучение с 1 кафе – пауза
19,30 часа – официална вечеря

7 юни /вторник/

8,30 – 12,00 часа – обучение с 1 кафе – пауза
12,00 часа – отпътуване

 

С уважение!

 

УС на НАПОС – РБ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
            /инж.Делян Дамяновски/


Обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ – 18.03.2016 г. град Пловдив

На 18 март 2016 г. в град Пловдив се проведе обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: "Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление", при следната програма:

 • Статут и правомощия на органите на местната власт
 • Устройство на територията
 • Общинска собственост
 • Актове на Общинските съвети

Лектор бе Стефан Тодоров – гл. експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправлвние към 43-то Народно събрание.

Виж Презентации от обучението

Виж снимки

Печатно издание на НАПОС-РБ с материалите от обучението:

NAPOS_Plovdiv


XIV- то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 17 март 2016 г. в град Пловдив се проведе XIV- то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж повече информация

Виж снимки

Поздравителен адрес от Цецка Цачева – Председател на 43-то Народно събрание

Поздравителен адрес от доц. д-р Иван Марчевски -ректор на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов

Поздравителен адрес от д-р Емил Караиванов – Председател на КС на НСОРБ

Поздравителен адрес от г-жа София Янчева – Председател на УС на НАСО-РБ


ЧЕСТИТА 8-МИ МАРТ!


ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!


Покана за Общо събрание на НАПОС – РБ

ПОКАНА
oт Управителния съвет на НАПОС – РБ

Относно: „Провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ”

Във връзка с решение по т. 2/07.11.2014 г./ на УС на НАПОС и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 17.03.2016 год. от 15.00 часа в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург” – Пловдив при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за периода 2012 -2015 година.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2015 година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2015 година.
 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година.
 5. Промени в Устава на НАПОС – РБ.
 6. Удостояване със звание „Почетен член на НАПОС – РБ”.
 7. Избор на УС и КС на НАПОС – РБ.
 8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе от 16.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на НАПОС – РБ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /инж.Делян Дамяновски

Виж Поканата в pdf формат


Важно съобщение

        УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,

Напомняме Ви, че тече срока за приемане на общинските бюджети на общините за 2016 година.Заедно с това Ви обръщаме внимание за следното:

1. Необходимо е Общинските Съвети да приемат Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015 година.

2. Необходимо е Общинските Съвети да приемат Програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016 година.

3. Съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общинския съвет организира публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на общинския бюджет за предходната година.

4. На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА в тримесечен срок от полагане на клетвата Кметът на общината е длъжен да представи, а Общинския съвет да приеме Програма за управление за срока на мандата.

 

С уважение!

 

УС НА НАПОС – РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:/инж.Делян Дамяновски/Флагът на НАПОС-РБ на връх Манаслу /8156 м/

Известният български алпинист – веган Атанас Скатов изкачи връх Манаслу в Хималаите   – осмият осемхилядник в света.

На върха той развя и флага на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, която подкрепи неговата изява. 

manaslu_scatov


ОТКРИТО ПИСМО-ПОДПИСКА ДО НАПОС-РБ

Виж цялото писмо


НОВИНА

На 02.11.2015 г. на заседание на Общински съвет Созопол председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова бе преизбрана за председател на Общински съвет Созопол.

ЧЕСТИТО!
ЖЕЛАЕМ TИ УСПЕХ!

НОВИНА

Зам. председателя на УС на НАПОС-РБ инж. Сунай Хасан бе избран за кмет на община Момчилград.

ЧЕСТИТО!
ЖЕЛАЕМ МУ УСПЕХ!

СКРЪБНА ВЕСТ

След тежка катастрофа загина

Николай Ашиков

председател на Общински съвет Велико Търново

Поклон пред паметта му.


12 октомври – Ден на Българската община

УС на НАПОС-РБ честити 12 октомври – Деня на Българската община – празник на общински съветници, кметове, експерти, секретари, както и на жителите на 265-те общини в България.

На всички Вас, общинари по дух и призвание, пожелаваме здраве, енергия и оптимизъм. Посрещайте предизвикателствата с усмивка, решавайте пробле­мите с мъдрост, приемайте критиката с търпение, управлявайте с отговорност и сърце!


Уважаеми Колеги,

Приемете нашите пожелания за успех в предстоящите местни избори.

УС на НАПОС-РБ

Писмо от ЦИК относно излизането в отпуск на председателите на общински съвети, регистрирани като кандидати за местните избори.


Важно!

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1632-МИ
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 -16, чл. 156 – 161, чл. 397, чл. 402, чл. 412 – 419 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 6 и 7 и чл. 42а, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

——–>

ХІІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

48. Кандидат за кмет, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите.

49. Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се регистрира като кандидат за кмет и/или общински съветник, същият ползва  по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества за времето, през което е в отпуск. Когато кметът не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да го замества.

50. Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. – 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. Общинският съвет може да избере същия заместник-кмет, който е определен да замества кмета за времето на неговия отпуск по т.49. В случаите, при които общинският съвет не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет, такъв се назначава от областния управител. 

51. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

52. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. Ако регистрацията на кандидата бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено се смята, че отпускът не е прекъсван.

53. Изискванията по т. 48 и 51 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

 

 

Виж Цялото Решение на ЦИК


Заключителна дискусия на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България

Заключителна дискусия на тема: „Мандат 2011-20115 г. – успешен за издигане ролята на общинските съвети в местното самоуправление в Република България” организира на 3-4 септември 2015 г. в черноморския курорт Ахелой Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В дискусията взеха участие над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и кметове на общини от цялата страна. Специални гости на форума бяха почетните членове на Асоциацията проф. д-р Иван Захариев, Иван Апостолов и Даниела Русева. Поздравителен адрес до участниците изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО-РБ).

Председателят на Управителния съвет на НАПОС-РБ Красимира Германова (председател на ОбС – Созопол) очерта основните постижения на Асоциацията през изминалия мандат: превръщането й в уважавана неправителствена организация – партньор на Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург, на Парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание, както и на множество неправителствени организации, работещи в областта на местното самоуправление; осигуряване на пропорционално представителство на ОбС в ръководните органи на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на справедливо възнаграждение за дейността на общинските съветници; провеждане на поредица национални конференции и дискусии по съществени въпроси на местното самоуправление и на пътуващи семинари с посещения в световни и европейски институции за запознаване с опита в местното самоуправление в страни от Европейския съюз; подпомагане дейността на ОбС и председатели в тяхната ежедневна работа чрез консултации, становища и юридическа помощ и т. н.

„Смятам, че Асоциацията защити достойно интересите на председателите на ОбС, на общинските съветници и на местните общности, подчерта изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски (председател на ОбС – Мездра). Това, което постигнахме през този мандат, се дължи на Вашата подкрепа и активна работа. Нека предадем този огън на следващите, които ще дойдат след нас, за да продължат да издигат и утвърждават ролята на ОбС като основни органи на местното самоуправление.”

Съдоклади за работата на ОбС в общините Пловдив и Стражица изнесоха техните председатели арх. Илко Николов и Илиян Маринов. Форумът прие Послание от членовете на НАПОС-РБ от мандат 2011-2015 г. до Общинските съвети в Република България през мандат 2015-2019 г. Всички участници в дискусията получиха по един екземпляр от книгата на Владимир Русков „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис” от поредицата „Българи и Сърби” на Общобългарската фондация ТАНГРА ТанНакРа, издадена с финансовата подкрепа на НАПОС-РБ.

Поздравителен адрес към участниците във форума изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

Виж Послание

Виж Снимки от събитието

 


От печат излезе книгата на Владимир Русков „Поморавието и понишавието“. Книгата е отпечатана от издателство „Тангра ТанНакРа“ с подкрепата на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

kniga


Позиция на НАПОС-РБ се чу в залата на Народното събрание

Дебатите по антикорупционния закон на вицепремиера Меглена Кунева окончателно бяха отменени.

„Орган, назначен от Министерски съвет, да контролира Министерски съвет ми прилича на песента в изпълнение на вълка „Когато бях овчарче и овците пасях“, сравни Местан положението в закона, според което ръководството на новия орган се назначава от правителството и се одобрява от президента.

Местан е категоричен, че е абсолютно несъстоятелно да се очаква от това Бюро за предотвратяване на корупцията по висшите етажи на властта да се очаква ефективна работа. „С генератора на корупция ще се бори орган, назначен от генератора на корупция“, обоснова тезата си, че корупция се генерира само от изпълнителната и местната власт, защото те държат финансовите ресурси и лостовете за влияние.

Преди това по тези и сходни причини и БСП отхвърли предлагания от Кунева закон в лицето депутата Атанас Зафиров, който пък остро се противопостави на положението, според което санкции могат да се налагат по анонимни доноси и прочете отрицателното становище на Асоциацията на председателите на общински съвети, нарекли такива методи „ежедневен лов на вещици, при които хората ще са омаскарявани, а клеветниците защитавани“.

БЛИЦ


Партньори …

Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

Сдружение Болкан Асист представя резултатите от дейността си по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) финансиран по програма “Грундвиг” на EC.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство.

Първата фаза на проекта включваше:

 • серия от срещи за споделяне на опит и добри практики, конференции и семинари в Германия, България и Чехия;
 • проучване на нуждите от обучение сред представители на гражданското общество, местната администрация и политиците в селски райони в трите страни;

През втората фаза бяха осъществени следните ключови дейности:

 • разработена бе обща европейска концепция и национални програми за обучение в селските райони;
 • въз основа на общата концепция и разработената в рамките на проекта пилотна методология, през 2014 г. бяха организирани тестови курсове / пилотни обучения, насочени към повишаване на активността и оптимизиране на взаимодействието между граждани, политици и администрация (което би могло да доведе до подобряване на живота на хората в селските райони на Европа).

Девет месеца след провеждане на обученията (в периода април – май, 2015 г.) се обърнахме към някои от участниците, е молба да споделят как оценяват ползата от обученията (след изминалото време) и от какви нови познания имат нужда.

Анка Апостолова (НПО от гр. Айтос) споделя: ’’Удовлетворена съм в максимална степен, от придобитите знания и умения по отношение на примерите за по-добро управление на местно ниво”. Билгин Асанов (НПО от Борино) смята за полезни засегнатите теми като: ”как да влияем на местното развитие, как да мотивираме хората за промяна, работата в мрежа на местно ниво.” Препоръчва повече разговори с активни лидери е опит на местно ниво, от които може да се почерпи ценен опит и организиране на обменни посещения в различни райони.

Eвдокия Уколова от общинската администрация в Елена споделя, че в резултат на обучението се е повишила гражданската активност в общината и гражданите, които са участвали в него, активно са се включили в обсъждането на местния бюджет.

Част от анкетираните споделят, че искат да разширят познанията си относно:

 • развитието на културния живот на местно ниво (Виктория Славчева, НПО от гр. Елена);
 • ангажирането на младите хора в работата на местната общност и в подкрепа на общините с малък капацитет (Анка Съблева, политик от община Раковски);
 • взаимодействието между частния бизнес и местната власт в развитието на общината (Владислав Шишков, НПО от гр. Троян);
 • практическото реализиране на проекти, работата на МИЕ и темповете на развитие в други страни от ЕС – във връзка с новия програмен период (Маргарита Перникова, представител на общинската администрация в Белене);
 • как като граждани ефективно да участваме в развитието на общината (Сезгин Местан, общински съветник от Черноочене)

Всички анкетирани дават много добра оценка за структурата и съдържанието на обучението, организирано от Сдружение “Болкан Асист” в рамките на проекта “QuaPro” и препоръчват на сдружението да продължи да предлага подобни обучения, разширявайки темите и обхвата.

Повече информация на: www.quapro.eu
За контакт:
Сдружение Болкан Асист
ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9, 1408 София, България
тел. (02) 962 86 70, факс (02) 962 86 71;
balkanassist@balkanassist.bg
www.balkanassist.bg


ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ НА НАПОС-РБ

Уважаеми дами и господа Председатели на Общински съвети,

Имам удоволствието да Ви поканя Вас, общински съветници от Вашия Общински съвет, както и кмета на общината да вземете участие в заключително мероприятие на НАПОС – РБ –  дискусия на тема „Мандат 2011-2015 година – успешен за издигане ролята на Общинските съвети в местното самоуправление”. 

Дискусията ще се проведе на 03 и 04.09.2015 г. в комплекс „Мидия Гранд Резорт” – Ахелой при следната програма:

        03.09. 

до 14 часа – пристигане

12.00 – 14. 00ч. – обяд

14.00 – 15.30ч.  – дискусия

15.30 – 16.00ч.  – кафе – пауза

16.00 – 17.30ч.   – дискусия и приемане Обръщение към Общинските съвети  мандат 2015 – 2019 година.

20.00 часа  - официална вечеря

        04.09.                                

- закуска

- отпътуване

Заявки се приемат до 05.07.2015 год.

Заявки се пускат индивидуално за всеки участник.

ВАЖНО:

1. Заявките се изпращат на e-mail: naposbg@abv.bg или на факс 0910/9-23-67

2. Местата са ограничени и предимство ще има по заявки и плащания!

За допълнителни справки: инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ GSM: 0889/22 85 58

 

УС на НАПОС – РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Делян Дамяновски


Панайот Рейзи – нов почетен член на НАПОС-РБ

Общото събрание на НАПОС-РБ, което се проведе на 16.04.2015 г. в град Велинград, избра за почетен член на асоциацията Панайот Рейзи. Същият е роден в град Созопол през 1966 г. Завършва висше образование в УНСС ”Карл Маркс”- София , Специалност “Икономика и управление на транспорта" и Специалност “ Право” в Югозападен  университет”Неофит Рилски” – Благоеврад.

През мандат 2003 -2007 година е Председател на Общински съвет в град Созопол. Като такъв е член на инициативния комитет за учредяване на НАПОС-РБ и съучредител на асоциацията. От 2007 г. до сега е кмет на община Созопол. Активно подпомага и съдейства на НАПОС-РБ.


XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16.04.2015 г. в град Велинград се проведе XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ. Събранието прие следните решения:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за 2014 г. и за мандат 2011-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2014 г.
 3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2014 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2015 г.
 5. Избра за Почетен член на НАПОС-РБ кмета на община Созопол Панайот Рейзи – съучредител на НАПОС-РБ.

Виж снимки от събитието


Делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България обмени опит с представители на местните власти в Кметство Виена и Община Йожефварош, Будапеща

От 28 март до 3 април 2015 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет, и от инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Асоциацията,  осъществи пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в две страни-членки на Европейския съюз – Австрия и Унгария. В 70-членната делегация влизаха председатели на Общински съвети, общински съветници, кметове и зам.-кметове на 32 български общини: Ботевград, Брацигово, Бургас, Братя Даскалови, Генерал Тошево, Девня, Джебел, Димитровград, Елин Пелин, Етрополе, Каспичан, Козлодуй, Криводол, Крумовград, Лесичово, Мездра, Момчилград, Павел баня, Поморие, Приморско, Разград, Родопи, Свищов, Симеоновград, Смядово, Созопол. Стралджа, Твърдица, Черноочене, Чупрене, Ценово и Якимово.

Програмата на семинара включваше две делови срещи – в Кметство Виена с председателя на градския парламент на австрийската столица Годвин Шустер и в една от централните общини в унгарската столица Будапеща – Йожефварош, със заместник-кмета Атила Егри и представителите на Общинския съвет Георг Шош (председател на комисията по бюджет и финанси), Оскар Зентай (председател на комисията по човешки ресурси), Деметер Силаги, д-р Оршоя Ференц и Ищване Дудаш, общинските съветници.

По време на дискусиите българската делегация се запозна със спецификата на местното самоуправление в двете централноевропейски държави, с тамошното законодателството, уреждащо локалните власти, със структурата и системата за функциониране на общинските съвети, с нивата на местно самоуправление и статута на общинските съветници. По време на разговорите бе обменен също опит в областта на данъчното облагане, чистотата и сметосъбирането, устройството на територията, стратегията за борба с наркотиците и т. н.

Това е поредният пътуващ семинар, осъществен от НАПОС-РБ от създаването на Асоциацията преди 10 години. През този период представители на Асоциацията обмениха опит в областта на местното самоуправление с Кметство Мюнхен (Германия), Залцбург (Австрия), Любляна (Словения), Стеблево и Големо Острени (Албания), Сараево (Босна и Херцеговина), Солун и Кавала (Гърция), Истанбул (Турция) , Охрид (БЮР Македония) и Санкт Петербург (Русия) и посетиха Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и Европейския парламент в Страсбург (Франция), Европарламента и Комитета на регионите в Брюксел (Белгия) и Организацията на обединените нации в Женева (Швейцария).

Отзив за посещението на делегацията на НАПОС-РБ на официалната страница на Община Йожефварош, Будапеща

Виж Снимки


Важно съобщение!

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание Найден Зеленогорски очакваме Вашите становища по трите законопроекта цитирани в писмото в срок до 15.04.2015 г.

Становищата може да изпращате на електронната поща на асоциацията naposbg@abv.bg.

Законопроект за публичност на лобизма, № 554-01-53

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554-01-54

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554-01-55


Важно съобщение!

УС на НАПОС-РБ уведомява своите членове, че Общото събрание на НАПОС-РБ ще се проведе на 16.04.2015 г. в СПА хотел "Св. Спас" – град Велинград при следния дневен ред и програма:

ПРОГРАМА

16.04.2015 г. / четвъртък /  
- до 14.00 часа     - пристигане и настаняване
- от 14.30 до 15.00 часа  - регистрация на участниците в     Мандатната комисия / пред залата за  заседание/ и получаване на        материалите.

- 15.00 – 17.30 часа

- Общо събрание
– 19.00 часа - Официална вечеря
   
17.04.2015 г. / петък /  
 

- закуска

- отпътуване

 

Дневен ред

За Общо събрание на НАПОС – РБ16.04.2015 год. гр. Велинград

 

1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2014 г.  

2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2014 г.  

3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2014 год.

4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2015 год.

5. Разни.

prolet15


Общините ни пишат:

zlatica

zlatica

zlatica


СКРЪБНА ВЕСТ

След кратко боледуване почина

al_mihailov

Александър Михайлов

съучредител на НАПОС-РБ, бивш член на УС на НАПОС-РБ, бивш председател на Общински съвет – Летница

ПОЧИВАЙ В МИР!

УС на НАПОС-РБ


В брой 3 на Държавен вестник от 13.01.2015 г. е публикувана покана на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за провеждане на Общо събрание на асоциацията

pokana


xmas14

Коледен и Новогодишен поздрав

от г-жа Красимира Германова

председател на УС на НАПОС-РБ

Уважаеми колеги,

Предстоят ни едни от най-хубавите, най-светлите, най-семейните празници – Коледа и Нова Година. Нека те ни направят по-добри, по-търпеливи и толерантни!

Днес, в очакване на коледните чудеса, нека сърцата ни се изпълват с доброта, сърдечност и надежда. Защото Коледа е символ на новото начало, на новия живот. Пожелавам ви от все сърце една вълшебна Коледа, изпълнена с много приятни емоции.

Нека и през новата година преборим трудностите заедно и с мисъл за бъдещите поколения! И Нека 2015 ни донесе здраве, сили, късмет и сполучливи начинания, да бъде година, в която всички заедно да направим крачка напред към общата ни цел – с обединени усилия да работим за  реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България.

Пожелавам на вас и семействата ви радостно настроение, повече усмивки и изпълнени с приятни преживявания дни.

Весела Коледа и благодатна Нова година!


От мандат 2015-2019 година в УС на НСОРБ една трета от членовете ще бъдат представители на общинските съвети

На Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), проведено на 03.12.2014 г. в гр. София, бе прието предложението на Управителния съвет и на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), внесено от председателя на УС г-жа Красимира Германова и от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски, от мандат 2015-2019 г. минимум една трета от членовете на УС на НСОРБ да бъдат представители на общинските съвети. С това се постига баланс между изпълнителната власт в лицето на кметовете и законодателната валст в лицето на общинските съвети. Промяната дава възможност за по-активна дейност на представителите на общинските съвети, за включването им в помощните органи на сдружението и междуведомствени комисии, както и за по-голяма информираност на общинските съвети.
Благодарим на всички делегати в Общото събрание на НСОРБ, които подкрепиха промяната в устава!
Това стана с подкрепата на 242 делегати, 26 въздържали се и 3 против.
УС на НАПОС-РБ

Председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова и изпълнителния директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски ще участват в заседание на УС на НСОРБ, което ще се проведе на 21.11.2014 г. На заседанието ще присъства и г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.


Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски представи НАПОС-РБ пред делегация от представители на местната власт от Република Косово

На 19.11.2014 г. представители на местната власт от Република Косово посетиха гр. Мездра в рамките на обучителен проект, финансиран по линия на HELVETAS Swiss Intercooperation – Kosovo .Делегацията включва 20 председатели на общински съвети и кметове от 11 общини в младата балканска държава – Гниляне, Витина, Косовска Каменица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Елезки хан, Качаник, Ново бърдо и Щръбе. Те гостуват у нас със съдействието наФондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски направи изложение на тема: „Практически аспекти на взаимодействието между Общинския съвет и Общинската администрация. Ролята на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Обучение на общински съветници.”. В рамките на презентацията инж. Делян Дамяновски презентира ролята на НАПОС-РБ в подпомагане и издигане значението на Общинските съвети като орган в местното самоуправление.

НАПОС-РБ отбеляза 10-годишен юбилей

10 godini NAPOS-RB

На 6 ноември 2014 година в град Пловдив бе отбелязан 10 – годишният юбилей на Нациналната Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Честването уважиха над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и гости.

Гости на тържеството бяха:

 • Тодор Попов – председател на НСОРБ, кмет на Община Пазарджик
 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград
 • Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
 • Васил Панчаров – изпълнителен директор на НАСО – РБ
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа
 • Стефан Тодоров – главен експерт към Постоянна комисия по Регионално развитие и местно самоуправление в Народното събрание.

Както и почетните членове:

 • проф. д-р Андрей Захариев
 • Борислав Гуцанов
 • Иван Апостолов
 • инж. Красимир Кръстев.

Тържеството уважиха и кметовете на общини:

 • Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол и Съучредител на НАПОС – РБ
 • Маджид Мандаджъ – кмет на Община Стамболово и Съучредител на НАПОС – РБ
 • д-р Петър Георгиев Петров – кмет на Община Ценово
 • Хюсеин Муталиб Хамди – кмет на Община Главиница
 • инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра,

а също така и учредители, бивши членове на Управителни и Контролния съвет на Асоциацията, общински съветници.

Тържественото събрание бе открито от председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова.

Приветствие от името на НСОРБ поднесе Тодор Попов – председател на НСОРБ.

Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски произнесе слово за създаването, историята и постигнатото от Асоциацията през изминалите 10 години.

Приветстия към присъстващите поднесоха досегашните председатели на НАПОС-РБ – проф. д-р Андрей Захариев, Борислав Гуцанов и Иван Апостолов.

От името на академичната общност проф. д-р Андрей Захариев връчи на НАПОС-РБ специален плакет на Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов за дългогодишното сътрудничество между НАПОС-РБ и Акаденията, а инж. Делян Дамяновски беше отличен с юбилеен медал с трикольорна лента на Стопанска Академия "Димитър Ценов" – Свищов за принос в развитието на партньорските отношения между НАПОС-РБ и Академията.

Съучредителите на НАПОС-РБ инж. Красимир Кръстев, инж. Сунай Хасан и Панайот Рейзи споделиха спомени за създаванбето на Асоциацията.

Приветствия поднесоха и:

 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград;
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС ;
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист;
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа.

Председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова връчи грамоти за заслуги в развитието на Асоциацията на учредителите на НАПОС-РБ, бивши членовяе на УС и КС, както и на ръководители на партньорски организации.

След общата снимка на участниците тържеството продължи с официална вечеря.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Поздравителен адрес от НСОРБ

Поздравителен адрес от НАСО РБ

Поздравителен адрес от ФРМС

Поздравителен адрес от Сдружение Болкан Асист

Поздравителен адрес от Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов

Слово на изпълнителният директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски за историята на Aсoциацията

Виж Снимки от събитието


pokana10godiniNAPOS"

Уважаеми дами и господа,
От името на Управителния съвет на НАПОС – РБ имаме удоволствието да Ви поканим съвместно да отбележим 10-годишния юбилей на НАПОС – РБ.

6 ноември 2014 година

14.30 часа

Хотел „Санкт Петербург"

гр. Пловдив

Ще се радваме да бъдем заедно.

УС на НАПОС – РБ


Поздравление от инж. Сунай Хасан, Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ, Председател на Общински съвет – Момчилград

 

Уважаеми дами и господа,

скъпи колеги,

За мен е голяма чест и вълнуващо удоволствие да ви приветствам във връзка с отбелязването на 10-годишнината от учредяването на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България.
Изминалият период е равносметка за реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България

Когато погледнем назад през тези 10 години, ще видим, че ръководството и членовете Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България имат кураж и достойнство да се гордеят с успехите си в областта на местното самоуправление.

Убеден съм, че през неусетно изминалите години постигнахме изключително високи резултати за повишаване ефективността и прозрачността в общинската дейност. Днес ние не само празнуваме, но и задаваме много важни въпроси, на които само заедно с държавните институции можем и трябва да намерим нелеките отговори. Бъдете сигурни че, ще продължим да работим за по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.

Имаме воля, опит и възможности да продължим напред за разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление и с отговорността за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление в настоящето и бъдещето.

Пред 43-ото правителството отново ще настояваме за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

 

 

Инж. Сунай Хасан

Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ


Писмо относно възстановяването на паметника на на полк. Каварналиев в Република Македония:

pametnik

pametnik


Важна информация

УС на НАПОС-РБ реши отбелязването на 10-та годишнина на асоциацията да се проведе на 06 и 07 ноември 2014 година в град Пловдив.


УС на НАПОС-РБ подари книги на библиотеката на Български културен клуб в град Струмица, Република Македония

Членове на УС на НАПОС-РБ бяха на посещение от 11 до 13 юли 2014 г. в град Струмица, Република Македония по покана на Българския културен клуб – неправителствена организация на граждани на Република Македония с българско самосъзнание. По време на посещението бяха подарени книги на библиотеката на БКК от името на НАПОС-РБ, както и от общините Мездра, Созопол, Стара Загора, Бургас и Димитровград. Книги на библиотеката подари и Петко Колев – председател на Общобългарската фондация "ТАНГРА ТанНакРа".

Също така групата положи цветя и се поклони пред паметника на загиналите български офицери и войници на военните гробища в село Ново село. Бяха положени цветя и запалени свещи и на гробовете на български офицери погребани в струмишките гробища. По пътя за Дойранското езеро се поклонихме на мястото, където е загинал полковник /посмъртно генерал-майор/ Каварналиев. За съжаление през 1966 г. паметника на полк. Каварналиев е взривен от югославските власти и до днес не е възстановен. УС на НАПОС-РБ пое инициативата да предложи на правителствата на Република България и Република Македония да се възстанови паметника във връзка със стогодишнината от Първата световна война.


Делегация на НАПОС-РБ на посещение в Световни и Европейските институции

От 30.05. до 10.06.2014 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет на асоциацията  проведе пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в страни от Европейския съюз.  Покана за участие в семинара „Европейски практики в местното самоуправление“ получиха всички председатели на Общински съвети в страната, членове на НАПОС – РБ. В състава на 57-членната делегация бяха включени както председателите на общински  съвети, така и общински съветници и  служители в общинските администрации. Програмата на семинара включваше 4 делови срещи в Женева (Швейцария), Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия).

На 03.06. в Женева делегацията бе посрещната от Посланик Иван Пиперков, Постоянен представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева, Конфедерация Швейцария Той ни  запозна с дейността и работата на Организацията на обединените нации. Бяхме едни от първите научили новината за това, че Република България е избрана за титулярен член на Административния съвет на Международната организация на труда (МОТ). Страната ни ще заема този престижен пост в периода 2014-2017 г., след като през 2011-2014 г. бе заместник-член. Изборът се е състоял на 2 юни в рамките на провеждащата се в Женева 103-та Международна конференция на труда, в която Република България е представена с тристранна делегация (правителство, работодателски организации, работнически организации). Административният съвет е основният изпълнителен орган на МОТ, който взема решения по политиката на организацията, дневния ред за ежегодната Международна конференция на труда, приема бюджета и работната програма на МОТ, избира генерален директор. Делегацията разгледа Двореца на нациите и видя залата за разискване на въпросите в защита правата на човека.

Първата европейска институция, имаща отношение към регионите и местните власти,с чиято дейност се запозна българската делегация бе Конгреса на местните и регионални власти в Европа(КМРВЕ) в Страсбург. Там  делегацията се срещна  с генералния секретар на консултативния орган Андреас Киефер. Освен информация за дейността, целите и задачите, той разясни и основната роля на Конгреса, а именно  да синхронизира  решаването на проблемите в работата на местната власт  и да предлага решения за тяхното отстраняване.На срещата присъства и г-н Кай Мишаел Данкел -  командирован представител на Австрия в Алианса на градовете и регионите по въпросите за интеграция на ромите. Той ни запозна с основните цели на Алианса в тази насока, а именно:   благоприятстване  обмена на ноу-хау и добри практики за интеграция на ромите;   даване възможност на участващите градове и региони за равноправнопоставеност при взимане на решения, като осигурява платформа за застъпничество по  ромските  въпроси   на местно и регионално ниво. Алиансът организира национални и международни семинари за участващите градове и региони, с цел да се улесни обмена на ноу-хау и добри практики. Конкретен пример за работата на Алианса е съвместният проект между Съвета на Европа и Европейската комисия, наречена инициатива Romact. От страна на колегите бяха зададени въпроси относно помощта на Конгреса в решаването на местни въпроси, относно контролната функция, която осъществява Съвета на Европа. След срещата българската делегация посети залата за заседания на Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа.

 В Брюксел делегацията на НАПОС – РБ посети Европейския парламент (ЕП) и Комитета на регионите, където Светла Танева от отдел „Посещения и семинари” в Европарламента и Светозар Андреев  от Комисията по икономическа и социална политика в Комитета информираха българската делегация за  организацията и начина на работа, правомощията и функциите на тези европейски институции.  

Тъй като  лекторите бяха българи се  скъси дистанцията по време на дискусиите и участниците в делегацията взеха активно участие. Една от темите бе спецификата на дейността на Европейския парламент и провеждането на пленарните заседания. В Брюксел евродепутатите заседават три седмици в месеца и една седмица в Страсбург. В Люксембург са настанени преводачите, които обслужват дейността на европейските институции.  Бюджетът на Европарламента се разпределя, като 6% от него е за администрацията, останалите се връщат при гражданите  на Евросъюза под формата на проекти и програми. Европейският парламент е прозрачна институция  - бе подчертано по време на срещата. Всеки гражданин на Европа може да се информира за дейността на евродепутатите и изразходваните средства. Най- лесният начин е да посети уеб страницата на Европарламента ,където на съответния език е представена цялата дейност на институцията, а и на всеки евродепутат. Там могат да се проследят какви теми се дебатират, какви решения са взети и каква дейност извършва всеки един от нашите представители в Европейския парламент. Това се оказва много важно, стана ясно по време на работната среща. Много често правителствата, прилагайки непопулярни мерки в собствените си страни се оправдават с вече взето решение от Европарламента.Дали е така, всеки гражданин на Евросъюза може да провери в сайта на Европарламента.  След лекцията българската делегация посети залата, в която заседават европейските депутати.

В Комитета на регионите делегацията се запозна със структурата му, с неговата дейност и области на правомощията. Бяха представени и представителите на България – 12 постоянни и 12 заместващи ги членове  – тези, които имат задачата да представляват и защитават интересите на органите на местното самоуправление в рамките на европейския парламент.  Седалището на комитета на регионите е в Брюксел и така той допринася за създаването на все по-тесен съюз между народите и териториите в Европа, в който решенията се взимат на равнище, възможно най-близо до гражданите, съгласно принципа на субсидиарността.

Много идеи породи пътуващия семинар, много мнения се изказаха по време на срещите, надяваме се да видим реализацията на добрите практики в нашите общини.

Информационно съобщение в сайта на Конгреса на регионалните и местни власти за срещата на Генералния секретар на Конгреса Андреас Кифер с делeгацията на НАПОС-РБ, която се проведе на 04.06.2014 г. в Страсбург.


News


Andreas Kiefer meets with a group of Bulgarian local elected representatives [12/06/2014]

Andreas Kiefer, Congress Secretary General presented the work of the Congress to a group of more than 50 mayors, councillors and other representatives of Bulgarian cities lead by Krasimira Germanova, the President of the national association of municipal councils in the Republic of Bulgaria, and accompanied by the Bulgarian Ambassador to the COE Krassimira Beshkova on 4 June 2014 in Strasbourg (France). He presented the Congress monitoring activity, in particular the conclusions of the latest montoring report on Bulgaria as well as the Congress symposium on fighting corruption at local level that was held in Innsbruck this year. Finally Andreas Kiefer detailed the Congress contribution to the One in Five campaign and the latest developments regarding the Alliance of Cities and Regions for Roma inclusion as well as the ROMACT project. Seven Bulgarian cities are currently participating in the Alliance and six ROMACT pilot municipalities are Bulgarian.


Andreas Kiefer rencontre un groupe d’elus locaux bulgares [12/06/2014]

Andreas Kiefer, Secretaire General du Congres a presente les travaux du Congres a un groupe de plus de 50 maires, conseillers et autres representants de villes bulgares mene par Krasimira Germanova, President de l’association nationales des conseils municipaux de la Republiqaue de Bulgarie et accompagnee par l’ambassadeur bulgare aupres du CoE, Krassimira Beshkova.le 4 Juin 2014 a Strasbourg (France). Il a presente l’activite de monitoring du Congres, en particulier les conclusions du dernier rapport de monitoring sur la Bulgarie ainsi que le symposium du Congres sur la lutte contre la corruption au niveau local qui a eu lieu a Innsbruck cette annee. Enfin, Andreas Kiefer a detaille la contribution du Congres a la campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe et les derniers developpements concernant l’Alliance des villes et des regions pour l’inclusion des Roms ainsi que le projet ROMACT. Sept villes bulgares participent actuellement a l’Alliance et six communes pilotes ROMaCt bulgares.


СЪОБЩЕНИЕ

Представителна група от председатели на общински съвети и общински съветници замина на посещение в Европейските институции в Страсбург и Брюксел.


На 20.04.2014 г. председателя на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова взе участие в Общото събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, която се проведе в град Стара Загора.

Г-жа Германова поднесе приветствие към участниците в Общото събрание.

В доклада на УС на НАСО-РБ особено място бе отделено на доброто взаимодейстие и сътрудничество между НАПОС-РБ и НАСО-РБ.

Извадка от Доклада на УС на НАСО-РБ:

izvadka


На 13.03.2014 г. в град Пловдив се проведе XII -то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж повече информация


На 20.02.2014 г. в град Стражица се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Свали протокол от заседанието

Виж снимки от събитието


В Държавен вестник брой 1 от 03.01.2014 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещ възнагражденията на общинските съветници.

Свали Държавен вестник брой 1 от 2014 година


Уважаеми Колеги,

Днес 20.12.2013 г. в Народното събрание е приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация относно възнагражденията на общинските съветници. Измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.

Виж приетия закон