P1120031.JPG

Последни Новини


На 08.02.2018 г. в град Ловеч се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС - РБ.


Излезе от печат Брой 16 и Брой 17 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 16 и Брой 17


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Ново печатно издание на НАПОС-РБ


Заседания на УС /2015-2019/


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

Управителният и Контролният съвети на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) проведе на 9 ноември 2017 г. в Мездра своето редовно заседание, 11-о поред от началото на мандат 2015-2019 г. В него взеха участие около 30 ръководители на местни парламенти от страната. Сред гостите на събитието беше д-р Николай Николов – вр. и. д. председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание.

Приветствия към участниците в заседанието отправиха председателят на Общински съвет (ОбС) – Мездра Яна Нинова, кметът на Мездра Генади Събков, председателят на НАПОС-РБ Красимира Германова и Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Асоциацията. По покана на домакините на проявата управителят на Областния информационен център (ОИЦ) – Враца Цвети Иванова представи възможностите за кандидатстване по проекти през програмния период 2014-2020 г.

На заседанието бяха приети трима нови членове на Асоциацията – инж. Ивайло Иванов, председател на ОбС – Червен бряг, Ангел Куцаров – председател на ОбС – Нови пазар и Кирил Тодорин – председател на ОбС – Септември. Решено бе XVI Общо събрание на НАПОС-РБ да се проведе на 15 март 2018 г. в Пловдив.

Приети бяха информации за дискусионния форум на тема „Актуални аспекти в работата на Общинските съвети”, организиран от Асоциацията по време на XII Годишна среща на местните власти (15-17.10.2017 г., к. к. „Албена”), както и за проведената през октомври среща в Народното събрание с Искрен Веселинов – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Обсъдени бяха законопроект за изменение на ЗМСМА, касаещ защитата на правата на председателите на общински съвети, предложение на председател на ОбС – Троян Николай Тодоров и писмо от председател на ОбС – Разград Надежда Радославова.

Приети бяха информации за проведения наскоро от Асоциацията пътуващ семинар до Прага за запознаване с опита в областта на местното самоуправление в Република Чехия (02-05.11.2017 г.) и за Всебългарския събор „Към Завета – Кубрат 105” в с. Мала Перешчепина, Украйна (16-17.09.2017 г.), посветен на 105-ата годишнина от откриване-то на надгробната могила на основателя на Стара Велика България Кан Кубрат.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 11.09.2017 г. в град Димитров град се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Протокол от заседанието

Виж Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Виж Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по проекта на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


На 22.06.2017 г. в град Бургас се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Приема за членове на НАПОС – РБ:
  • Айдън Карамехмедов – председател на ОбС Две Могили;
  • Бехчет Сираков – председател на ОбС Мадан;
  • Георги Георгиев – председател на ОбС Тунджа;
  • Таньо Танев – председател на ОбС Стара Загора;
  • Хюсеин Юмеров – председател на ОбС – Кубрат;
  • Иван Иванов – председател на ОбС Берковица
 2. На основание чл. 21, ал. 1 от Устава на НАПОС – РБ избира за заместник председател Христина Чолакова.
 3. Да се провеждат регулярни обучения на служителите в звената по чл. 29а от ЗМСМА. След окончателното приемане на промените в АПК да се проведе обучение.
 4. Информация за проведения пътуващ семинар до Страсбург и Брюксел.
 5. Информация за предприетите от НАПОС – РБ действия относно обжалването на Наредби на Общинските съвети:
  1. За следващо заседание да се покани представител на ВАП за разговор на тема: „Отношения ОбС – Прокуратура“.
  2. Да се проведе среща с представители на ВАП с оглед защита на обществения интерес по обжалваните текстове от Наредби на ОбС.
 6. Уточняване на законодателни инициативи на УС на НАПОС – РБ:
  1. В началото на м. юли да се проведе среща на ръководството на НАПОС – РБ с ръководството на ПК по РРБМС към Народното Събрание.
  2. Уточнява следните законодателни инициативи на УС на НАПОС – РБ:
   • ЗМСМА:
    • Защита правата на председателите на ОбС;
    • Атестационната оценка на служителите в звената по чл. 29а да се изготвя от Председателите на ОбС;
    • По санкциите при не приемане на бюджета на Общината.
   • Изборен кодекс:
    • големината на листата за общински съветници.
   • ЗСПЗЗ и ЗОЗ:
    • земите по чл. 19.
   • ЗУТ и ЗПО:
    • разпореждане със сгради -бивши училища и социални домове.
 7. Одобряване на финансови разходи.
 8. Разни.
  • Да се поканят членове на НАПОС – РБ за включване в инициативата за събиране на средства за продължаване изграждането на Мемориален комплекс на Кан Кубрат и провеждане на Всебългарски събор.
  • Да се организира в началото на м. ноември 2017 г. пътуващ семинар за членовете на НАПОС – РБ до Прага и Дрезден.
  • Следващото заседание на УС на НАПОС – РБ да се проведе на 08.09.2017 г. в гр. Димитровград.

На 10.04.2017 г. в град Търговище се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Позиция на УС на НАПОС – РБ по повод оспорването на нормативни актове на Общинските съвети от сдружение „Български правозащитен алианс“
  • Да се изготви и изпрати аргументирано писмо – информация до ВСС.
  • След започване работа на 44-то Народно събрание да се обсъдят промени в нормативната база.
  • Да се предприемат съвместни действия с НСОРБ.
 2. Приема за член на НАПОС – РБ:
  • Димитър Кръстанов – председател на ОбС – Смолян;
  • Цветан Андреев – председател на ОбС Никопол.
 3. След започване работа на 44-то Народно събрание да се предприемат законодателни инициативи от страна на НАПОС – РБ:
  • ЗМСМА:
   • Относно статута на председателите на ОбС;
   • Относно статута на служителите в звената по чл. 29а от ЗМСМА
  • ЗМДТ:
   • Относно такса битови отпадъци
  • ЗУТ:
   • Относно разрешителния статут за разпореждане със сгради на бивши училища, здравни заведения и социални такива.
  • ЗСПЗЗ:
   • Относно земите по чл. 19
 4. Да се изиска от членовете на НАПОС – РБ предложения за промени в нормативни актове, касаещи местното самоуправление.
 5. Предлага Мария Димитрова /резерва Костантин Луков/ за председател на КМСРР към НСОРБ
 6. Отстъпва в полза на туроператора Доротеятур дължимите за НАПОС – РБ отчисления от такса участие – семинар 9 и 10 май в гр. Пловдив.
 7. Да не се организира пътуващ семинар за председатели на ПК по ТСУ и архитекти на Общини.
 8. Отпуска сумата от 2000 лв. за изграждане на мемориалния комплекс на Кан Кубрат и организиране на всеобщ български събор.
 9. Утвърждава финансови разходи за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017 г.

На 09.02.2017 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Приема за член на НАПОС – РБ на основание чл. 8, ал. 2 и 3 от Устава на НАПОС – РБ:
  • Инж. Тодор Шойлеков – председател на Общински съвет – Карлово;
  • Тихомир Мирчев- председател на Общински съвет – Угърчин;
  • Стефан Арсов- председател на Общински съвет – Ситово;
  • Георги Димитров- председател на Общински съвет – Божурище;
 2. На основание чл. 9, ал. 4, т.1 и ал.  5 от Устава на НАПОС – РБ отпадат като членове на НАПОС – РБ
  • Георги Георгиев – председател на ОбС – Тунджа;
  • Цветанка Петкова – председател на ОбС – Чипровци;
  • Никола Динков – председател на ОбС – Свиленград;
 3. Определя за водещ на Общото събрание на НАПОС – РБ г-н Емил Христов.

На 11.01.2017 г. в град Чирпан се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

1.Прие нови членове на НАПОС – РБ:

 • Тодор Иванов Балабанов – председател на Общински съвет – Варна.

2.Приема Отчета на УС на НАПОС – РБ за дейността му през 2016 година.

3.Приема Отчета на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година в приходната му част в размер на 145 085.41 лв. и в разходната част 99 020.52 лв.

4.Приема предложения за промени в Устава на НАПОС – РБ.

5.Отлага за 09.02.2017 година вземането на решение на УС на НАПОС – РБ по реда на чл. 9, ал. 4 и 5 от Устава на НАПОС – РБ относно членове на Сдружението не издължили членския си внос за 2016 година.

6. Да се предложи на Общото събрание на НАПОС – РБ да бъдат избрани::

Мандатна комисия:

 • Илиян Маринов /Стражица/
 • Атанас Телчаров /Садово/
 • Гергана Кръстева /Димитровград/
 • Савина Петкова /Пловдив/
 • Яна Нинова /Мездра/

Секретариат в състав:

 • Даниела Драгийска /Чирпан/
 • Христина Чолакова /Котел/

7. На 09 – 10. 05. 2017 г. да се организира семинар на тема „Промените в ЗНА и отражението им върху дейността на Общинските съвети“

8. Утвърждава извършени финансови разходи за периода 22.11.2016г. -31.12.2016 г.


На 21.11.2016 г. в град Велико Търново се проведе заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Протокол

Виж Снимки от заседанието


На 12.09.2016 г. в к.к.Боровец се проведе заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Бяха взети следните решения:

1.Прие нови членове на НАПОС – РБ:

 • Нейко Нейков – председател на Общински съвет Гурково;
 • Петър Комитски – председател на Общински съвет Криводол;
 • Мария Станкова – председател на Общински съвет Стрелча;
 • Д-р Румен Йовчев – председател на Общински съвет Раднево;
 • Димитър Кокошаров – председател на Общински съвет Априлци;
 • Радослав Балтаджиев – председател на Общински съвет Камено.

2. Обсъди хода на инициираната промяна в ЗМСМА, касаеща избора на държавни служители за председатели на Общински съвети и кметове.

Законопроекта е в Народното събрание и е получил одобрението на всички парламентарни групи.

3. Прие Становище на УС на НАПОС – РБ относно промените в ЗМСМА, касаещи избора на общински омбудсман.

УС и КС на НАПОС – РБ са категорично против промени в ЗМСМА, предвиждащи задължителен избор на общински омбудсман.

Мотивирано Становище на УС на НАПОС е изпратено до Народното събрание и НСОРБ.

4 .УС на НАПОС – РБ оцени, че сегашния ЗМСМА, приет преди 25 години и с 41 допълнения и изменения през годините вече не отговаря на днешните реалности, в които работят местните власти.

Взе се решение да се проведе анкета сред членовете на НАПОС –РБ за предложения какво да се промени, запази, допълни или отпадне в един нов ЗМСМА, след което да се проведе среща с НСОРБ, на която да се обсъди необходимостта и възможността от иницииране разработването и приемането на нов ЗМСМА.

5. Прие решение за обсъждане на необходими промени в Устава на НАПОС – РБ.

6. Взе решение за провеждане на семинари на НАПОС – РБ:

 • тема: „Нови предизвикателства пред Общинските съвети“- по време на годишната среща на местните власти 6 – 7  октомври 2016 г. в к.к. Албена
 • тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ с лектор Стефан Тодоров – главен експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание – 15-16 ноември 2016 г. в х-л „Самоков“- к.к. Боровец.
 • Пътуващ семинар – Израел за запознаване с опита в местното самоуправление и срещи с представители на местни власти в Израел – 5 – 9.12.2016 г.
 • Пътуващ семинар –„ Европа 2017г.“ /автобусен и самолетен вариант/ за посещение и запознаване с Европейските институции /Конгрес на местните и регионални власти – Страсбург; Европейския парламент и Комитета на регионите в Брюксел/ и запознаване с опита в местното самоуправление в страни – членки на Европейския Съюз – 4 – 5. 06. 2017г.

7. Обсъди възможностите за осъществяване на стопанска дейност и установяване на трайни връзки с фондации с цел финансиране на различни мероприятия на НАПОС – РБ.

8. Реши Общото събрание на НАПОС – РБ за 2017 година да се проведе на 14 март 2017 година в парк-хотел „Санкт Петербург“ в гр. Пловдив.

9. Утвърди финансови разходи.


На 16.06.2016 г. в град Созопол се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол

Виж Снимки от заседанието


На 12.04.2016 г. в град Банско се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол


На 17.03.2016 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. УС на НАПОС-РБ избра за председател г-жа Красимира Германова – председател на Общински съвет – Созопол. За зам. председатели избра г-н Емил Христов – председател на Общински съвет – Стара Загора и г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене.
 2. КС на НАПОС-РБ избра за председател г-жа Маргарита Стойчева – председател на Общински съвет – Долни Дъбник.Новоизбраните УС и КС на НАПОС-РБ проведоха заседание.

На 03.12.2015 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Насрочи общо събрание на НАПОС-РБ за 2016 г., което ще се проведе на 17.03.2015 г. в град Пловдив.
 2. Прие Календарен план на мероприятията на НАПОС-РБ за 2016 г.
  Виж Календарен план на НАПОС-РБ за 2016 г.
 3. Избра за изпълнителен директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски – дългогодишен председател на ОбС – Мездра, съучредител на НАПОС-РБ, досегашен член на УС и изпълнителен директор на НАПОС-РБ.
 4. Обсъди предложения за удостояване със званието "Почетен член на НАПОС-РБ".
 5. Обсъди предложения за промени в Устава на НАПОС-РБ.
 6. Прие 99 председатели на Общинси съвети за членове на НАПОС-РБ.
 7. Обсъди предложения за членове на УС и КС за мандат 2015-2019 г. от името на УС на НАПОС-РБ.
 8. Утвърди финансови разходи.