НАРЕДБИ

ОбС Бяла

 НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНЦЕСИИ ПО ЧЛ. 71, АЛ. 1 ОТ ЗОС /Приета с Решение № 37 по протокол №4/15.04.2004 год. на ОбС-Бяла /
 НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА БЯЛА/Приета с Решение № 61 по протокол №5 от 13 май 2004 год. на ОбС-Бяла/.
НАРЕДБА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ, ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА/НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.56 ОТ ЗУТ//Приета с Решение № 46 по протокол №4/03.07.2003 год, изм. с Решение №158 по протокол №12/21.11.2008 год./
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗХВЪРЛЯНЕ, СЪБИРАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ПРЕВОЗВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ, СТРОИТЕЛНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА-БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ/Приета с Решение № 102 по протокол №7/29.07.2004 год.на ОбС-Бяла/.
 НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА /Приета с Решение №35 по протокол № 3/01.03.2005 год./
 НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И РЕДА ЗА ПОЖАРООБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА /Приета с Решение №77 по протокол №6/29.06.2005 год. на ОбС-Бяла/
НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИКАТА И ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА град БЯЛА /Приета с Решение №99 по протокол №7/27.07.2005 год./
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БЯЛА ВЪРХУ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА /Приета с Решение № 81 по протокол № 7/16.06.2008 год. /
 НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /Приета е Решение № 68 по протокол №6/09.06.2000 год., изм. и доп. с  Решение № 4 по протокол №1/31.01.2007 год. на ОбС-Бяла и с Решение № 4 по протокол № 1/30.01.2008 год. /.
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПОД НAЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ /Приета на основание чл. 8, ад. 2 от Закопа за общинската собственост, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приета с Решение №125 по Протокол № 10/26.09.2008 г. на Общински съвет - Бяла, изм. и доп. с Решение №182 по протокол №14/23.12.2008 год./
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ /приета с Решение №16 по протокол №3/18.12.2003 год., изм. с  Решение №22 по протокол №2/25.02.2004 год., с Решение №146 по протокол №12/28.12.2005 год., с Решение № 15 по протокол 2/22.02.2006 год.,  с Решение №21 по протокол 3/29.03.2006 год., с Решение №110 по протокол 9/27.12.2006 год., Решение №1/31.01.2007 г., Решение №17/28.02.2007 г., Решение №3 по протокол №1/30.01.2008 г., Решение № 23 по протокол №3/20.03.2008 г., Решение №82/16.06.2008 г. и Решение № 158  по протокол №12/21.11.2008 г. /
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ ПРЕЗ 2009 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ / изм. заглавието и изм. с Решение № 2 по протокол №1/12.01.2009 год. /
НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ОПАЗВАНЕ ОБЩЕСТВЕНОТО И ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА /Приета с Решение №118 по протокол №6/10.05.1996 год. на ОбС-Бяла, променена и допълнена с  Решения №№111/17.12.1997 год., 75/09.06.2000 год., 103/2004 год., 115/2004 год., №31/26.04.2006 год., Решение №2/31.01.2007 год. Решение №33/11.04.2007 год.,Решение №83/16.06.2008 г. и Решение №54/23.03.2009 год./.
НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА БЯЛА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ "ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" /Приета с Решение №147 по протокол№11/29.10.2008 год./.