НАРЕДБИ

ОбС Дулово

Наредба №   1   за опазване  на обществения  ред,  поддържане  чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на общината.
Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Наредба № 3 за упражняване правата на община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества.
Наредба № 4 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Дулово.
Наредба № 5 за организацията, реда и контрола на търговската дейност и услуги и защита на потребителите на територията на община Дулово.
Наредба № 6 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти, други елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на община Дулово.
Наредба № 7 за предоставяне на концесии.
Наредба   №   8   за   стопанисване   и   управление   на   земеделските   земи   от обществения поземлен фонд.
Наредба № 9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти-общинска собственост.
Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета и регулиране популацията на безстопанствените и скитащи кучета на територията на община Дулово.
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Дулово.
Наредба № 12 за управление на общинските пътища,
Наредба № 13 за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Наредба № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг.
Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.
Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Дулово.
Наредба № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Дулово.
Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския  юджет.