НАРЕДБИ

ОбС Гурково

1. Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред,поддържане чистотата, отглеждане на селкостопански животни,организация на транспорта и безопастнноста на движението и опазването на полските имоти на територията  на община Гурково / актуализирана октомври 2008 г./
2.Наредба № 2 за опазване на околната среда на територията на Община Гурково 
3.Наредба за рекламната дейност на територията на Община Гурково /актуализирана юли 2006 г./
4. Наредба за реда на учредяване на търговски дружества  и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества /приета март 2007 г./
5. Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гурково /актуализирана февруари 2009 г./  
 6. Наредба за определяне размера на местните данъци /актуализирана януари 2009г./
7. Наредба на Община Гурково за регистрация на кучетата  /приета февруари 2004 г./
8. Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Гурково /актуализирана април 2008 г./
9. Наредба за символите на Община Гурково /актуализирана ноември 2006 г./  
10. Наредба за управление на общинските пътища /актуализирана декември 2008 г./
11. Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и други  лица /актуализирана май 2007 г./
 12. Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гурково/приета март 2007 г./
 13.Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Гурково /приета март 2007 г./
 14. Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Гурково  /актуализирана ноември 2006 г./
 15. Наредба за базисни и наемни цени на недвижимите имоти  /актуализирана май 2008 г./
16.  Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне,заздравяване или премахване на строежи или части от тях / актуализирана юни 2008 г./
17. Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Гурково  /приета септември 2008 г./
18.Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с имоти и вещи - общинска собственост /актуализирана април 2009 г./
19.  Наредба за изграждане на зелената система на територията на Община Гурково. /приета декември 2008 г./
 20.  Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд. /приета януари 2009 г./
 21. Наредба за отглеждане на животни на територията на община Гурково.