НАРЕДБИ

ОбС Каспичан

Наредба № 4 за предоставяне на общински концесии
Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Наредба № 3 за стопанисване на кучета
Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Каспичан
Наредба за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане и отдаване под наем на общински имоти
Наредба за организация и работа на обектите за търговия , туризъм и услуги
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Каспичан
Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти
Наредба по чл. 157, ал. 5 от Закона за устройство на територията за временно ползване на части от улици и свободни обществени площи за строителни площадки
Наредба за номинаций и награждаване на талантливи деца от общината за наградата на Общински съвет Каспичан”Млад талант”
Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Каспичан
Наредба за реда и условията за изхвърлянето и събирането на битови и строителни отпадъци на територията на Община Каспичан
Наредба за противопожарна безопастност в Община Каспичан
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и и нвалидите в Община Каспичан
Наредба за управлението, ползването и изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа
Наредба за организацията и безопастността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Каспичан