НАРАДБИ

ОбС ПАЗАРДЖИК

Наредба    за    организацията    и    безопасността  на    движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пазарджик. - м. юли 2005.

Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на
Община Пазарджик. - м. март 2006г.

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик. -
м.октомври 2008г.

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества с общинско
имущество и упражняване правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества. — м.февруари 2008г.

Наредба   за   реда   за   провеждане   на   търгове   и   конкурси   за
предоставяне на концесии от Община Пазарджик.- м.март 2005г.

Наредба   за   условията   и   реда   за   изхвърлянето,    събирането /включително разделното/, транспортирането,  претоварването,оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени   отпадъци     на територията  на  Община Пазардхсик.  - м.февруари 2008г.

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, —м. декември 2006г.

Наредба   за   реда   за   придобиване   право   на   собственост   и   на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти  и  вещи, собственост на Община Пазарджик, и правомощията   на   кмета   на   общината   и   кметовете   на   кметства.   -
м.октомври 2008г.

Наредба за създаване,  функциониране, преобразуване, контрол и закриване на общински предприятия по смисъла на чл. 52 от ЗОС. - м. октомври 1997г.

Наредба за управление па общинските пътища в Община Пазарджик, - м. октомври 2005г
Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на Община Пазарджик. - м.април 2008г.

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения
на територията на Община Пазарджик. - м. март 2006г.

Наредба за рекламната дейност в Община Пазарджик. - м. февруари
2005г,

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Пазарджик. - м. януари 2009г.

Наредба за публично-частното партньорство на Община Пазарджик.
- м. октомври 200бг.

Наредба за изграждане, управление и опазване на зелената система в
община Пазарджик. - м. февруари 2008г.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията
на община Пазарджик. - м. януари 2009г.

Наредба    за    организацията    и   дейността    по    принудителното
преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства
/МПС/ без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях
водачи. - м. септември 2008г.

Наредба за символите, почетните знаци,  отличията и почетните
звания на Община Пазарджик. - м. юли 2007г.

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Пазарджик. — м. юни 2008г.

Наредба за обществения ред в Община Пазарджик. — м.м.април
2006г.