НАРАДБИ

ОбС ПАЗАРДЖИК

Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Полски Тръмбеш.
Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община-Полски Тръмбеш
Наредба за определяне на базисни цени при договаряне и търгове за отдаване под наем на общински имоти и вещи на територията на община Полски Тръмбеш.
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Наредба за предоставяне на общински концесии
 Наредба за рекламната дейност.
Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.
Наредба за организацията статута на охраната на земеделските имоти и селскостопанската продукция
Наредба за условията и изискванията при замяна на земеделски земи, собственост на Община-Полски Тръмбеш със земеделски земи, собственост на граждани и юридически лица.
Наредба за реда и условията за поставяне, функциониране и премахване на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на община Полски Тръмбеш.
Наредба за търговската дейност на територията на Община Полски Тръмбеш.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и  цени на услуги на територията на Община Полски Тръмбеш.
Наредба за гробищните паркове на територията на Община Полски Тръмбеш
Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди настаняване под наем и продажба на общински жилища.
Наредба за символите, почетните знаци и звания.
Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Полски Тръмбеш.
Наредба за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Полски Тръмбеш. 
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Полски Тръмбеш.
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Полски Тръмбеш.
Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ на територията на община Полски Тръмбеш.
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Полски Тръмбеш.
Наредба за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш.