НАРЕДБИ

ОбС Септември

Наредба за определяне и администрация на местните такси и цени на услуги на територията на община Септември
Наредба за определяне на размера на местните данъци - 2009 г.
Наредба за ппожарна и аварийна безопасност
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба за реда и условията за разрешаване и разполагане на преместваеми обекти
Наредба за управление на общинските пътища
Наредба за определяне на условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
Нардба за управление на отпадъците