НАРАДБИ

ОбС Сливница

Наредба за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Сливница
Наредба за реда за придобиване, разпореждане, стопанисване и управление на общинско имущество
Наредба за опазване и поддържане на  противопожарния ред на територията на община  Сливница
Наредба за предоставяне на общински концесии
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Сливница
Наредба за символиката на град Сливница
Наредба за организация и управление на общинския пазар и паркинг за леки автомобили
Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,транспортирането,преработването,оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Сливница
Наредба за съставянето,  изпълнението и отчитането на общинския бюджет
Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в община Сливница
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,настаняване и продажба на общински жилища
Наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сливница
Наредба за публично – частните партньорства на Община Сливница
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сливница