НАРАДБИ

ОбС Стралджа

Наредба № 1 за опазване на обществения ред, околната среда и приветлив вид на територията на община Стралджа /Приета с решение № 74/17.05.2000 г./
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Приета с решение № 179/31.03.2005 г./
Наредба  №  3  за условията  и реда  ,   при  които  общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала  на  търговските  дружества.   /Приета  с  решение  № 201/4.04.2001 г./
Наредба № 4 за замяна на земеделски земи, собственост на общината, със  земеделски земи,  собственост на граждани и юридически лица. /Приета с решение № 180/12.02.2001 г.
Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на у слуги ./Приета с решение № 389/12.03.2003 г./
Наредба № 6 за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското    обзавеждане    и    рекламни,    информационни    и монументално-декоративни елементи на територията на община Стралджа./ Приета с решение № 79/28.06.2004 г,/ 
Наредба № 7 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет./Приета с решение № 108/08.09.2008 г./
Наредба № 8 за определяне на условията и реда за изхвърлянето,събирането,     включително     разделното,     транспортирането претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Стралджа./Приета с решение № 100/28.07.04 г./
Наредба № 9 за символиката на община Стралджа и статутите./Приета с решение № 233/ 17.08.2005 г./
Наредба № 10 за условията и реда за установяване на жилищнинужди,     управление     и разпореждане     с     общинските жилища./Приета с решение № 258/15.12.2025 г. 
Наредба № 11 за управление на общинската пътна мрежа в община Стралджа./Приета с решение № 482/17.05.2007 г. 
14.Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията   на   община   Стралджа   /Приета   с   решение   № 41/20.02.2008 г./ 
Наредба  №  13  за регистрация,  стопанисване и  контрол  на кучетата в община Стралджа /Приета с решение К? 55/12.03.2008г./ 
Наредба №  14 за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Стралджа/Приета с решение № 56/12.03.2008 г./ 
Наредба № 15 за изграждане и опазване на зелената система натериторията   на   община   Стралджа./Приета   с   решение   №107/08.09.2008 г. 
Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане   на   проекти   по   чл.   4   от   Закона   за   общинския дълг./Приста с решение № 205/29.04.2009 г./ ю