НАРЕДБИ

ОбС Суворово

1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
2. Тарифа към наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
3. Наредба за определяне на размера на местните данъци.
4. Наредба за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2009 г.
5. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Наредба за управлението на общинските пътища в община Суворово.
7. Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Суворово.
8. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Суворово.