НАРЕДБИ

ОбС Тополовград

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Наредба за опазване на обществения ред, чистотата, безопасността на движението и пожарна и аварийна безопасност в община Тополовград.
Наредба за управлние на общинските пътища в община Тополовград.
Наредба за определяне размера на местните данъци през 2008 г. на територията на община Тополовград.
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Тополовград.
Наредаба за ппринудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или част от тях по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ