НАРЕДБИ

ОбС Златоград

Наредба № 1 за опазване на обществения ред, хигиената и естетическия вид на населените места и на общинската собственост в Община Златоград
Наредба № 2 на ОбС – Златоград за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
Наредба № 3 за рекламно-информационните материали 
Наредба № 5 за управление на отпадъците в Община Златоград
Наредба № 7 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета  на Община Златоград 
Наредба № 8 на ОбС Златоград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги -2009
Наредба № 9 за достъпна общоградска среда в община Златоград
Наредба № 10 за определянето и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Златоград
Наредба № 11 на Общински съвет – Златоград за доброволни граждански формирования по охрана на обществения ред на територията на Община Златоград
Наредба № 12 за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Златоград
Наредба № 13 за принудително премахване на незаконни строежи 
Наредба № 14 за определяне на размера на местните данъци за 2009 г.
Наредба № 15 на   за управление на общинските пътища  в община Златоград
Наредба № 16 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез дългосрочен или краткосрочен дълг в Община Златоград
Наредба    № 17 за условията и реда за упражняване правата на Община Златоград в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и сдружения с нестопанска цел
Наредба № 18    за изграждане и опазване на зелената система на територията на  община Златоград