ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Бяла

 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /Приет с Решение № 4 по протокол №2/30.11.2007 год., изм. с Решение № 15 по протокол №2/12.02.2008 год. и Решение № 53 по протокол №5/23.03.2009 год./
ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.БЯЛА ПРИ ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩИ /Приет с Решение №114 по протокол № 9 от 5 октомври 2005 год. на ОбС-Бяла/.