Програми

ОбС Гурково

1. Програма за управление и развитие на Община Гурково, област Стара Загора през мандат 2007-2011 г. /приета февруари 2008 г./
2. Програма за управление и развитие на с.Конаре, община Гурково през мандат 2007 – 2011 година / март 2008 г./
3. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Гурково 2008-2011 година / юли 2008 г./
4.Общинска програма за закрила на детето– община Гурково за 2008г. /юли 2008г./
5. Общинска програма за изпълнение Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство на Министерството на образованието и науката 2007-2008 г. в Община Гурково  /приета септември 2007г./
6. Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците в неравностойно социално положение от ромската етническа общност за периода 2009-2010 г. в община Гурково. / приета януари 2009 г./
7. Програма за устойчиво развитие на туризма на територията на община Гурково 2008-2013 г./ приета декември 2008 г./
8. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Гурково през 2009 г./ приета януари 2009 г./
9. Програма на Община Гурково по превенция на насилието между учениците  /приета март 2007 г./