Програми

ОбС Попово

Общинска програма за превенции на рисковото поведение сред подрастващите и промоция за здраве;
Целева програма по енергийна ефективност;
Общинска програма за закрила на детето;
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Попово;
Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в община Попово през 2009 г.;