Програми

ОбС Сливница

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 
ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2007 / 2008 г.НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА
П Р О Г Р А М А ЗА РАБОТА НА ОБС ЗА 2008 г., ОПРЕДЕЛЯЩА РАЗГЛЕЖДАНЕТО  НА ТЕМИ С ПРИОРИТЕТНА ЗНАЧИМОСТ ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА.
Краткосрочна програма за енергийна ефективност
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2008 г. В ОБЩИНА СЛИВНИЦА –Р. № 99/31.07.2008 г.
ПРОГРАМА за управление на община Сливница за мандат 2007 – 2011 г.8 Приета с Р. № 42/27.03.2008 г.
Програма за контрол на пребиваване и размножаване  /популация/ на бездомните кучета на територията на община Сливница