Програми

ОбС Тополовград

Програма за управление на община Тополовград за мандат 2007-20011 г.
Програма за развитие на туризма в община Тополовград за периода 2009-2013 год.
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2009 г.
Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тополовград за периода 2009-2011 год.