Програми

ОбС Трън

Програма за управление на община Трън за мандата 2007 – 2011 г.;
Програма за опазване на околната среда на община Трън за периода 2008 – 2018 год. – приета с Решение №35/30.04.2008г.;
 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 г. – приета с Решение №17/11.02.2009г;
   Програма за развитие на туризма за периода 2009 – 2011г. – приета с Решение №33/25.03.2009г.;
   Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Трън – приета с Решение №51/25.03.2009г.;
 Програма за енергийна ефективност на община Трън за 2009 г. – приета с Решение №77/02.06.2009г.;
   Общинска програма за закрила на детето за 2009г. – приета с решение №84/17.06.2009г.