Стратегии

ОбС Стралджа

Стратегия  за управление     и разпореждането  с  общинската собственост за  периода 2008-2011  г.  /Приета  с  решение № 109/08.09.2008 г./