P1120069.JPG

Последни Новини


На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Излезе от печат Брой 27 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 27


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Новини


Покана за провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ

Във връзка с решение по т. 1/08. 04. 2020 г. / на УС на НАПОС – РБ и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от Устава на НАПОС — РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 18. 06. 2020 год. от 14.00 часа в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург” – гр. Пловдив при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2019 г. и за мандат 2015 – 2019г.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2019 г.
 3. Приемане на годишнин финансов отчет на НАПОС – РБ за 2019 г.
 4. Приемане бюджета на НАПОС – РБ за 2020 г.
 5. Промяна в Устава на НАПОС – РБ.
 6. Удостояване със званието Почетен член на НАПОС – РБ.
 7. Избор на Управителен и Контролен съвети на НАПОС – РБ.
 8. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Общото събрание ще се проведе от 15.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на НАПОС – РБ

Програма за провеждане на Общо събрание на НАПОС-РБ, 18.06.2020 г.

Свали Зявка за участие


Дарителска кампания на Общински съвет – Търговище

Дарението е по инициатива на всички 33-ма общински съветници в Търговище, които събраха лични средства и закупиха 120 бр. предпазни шлемове; 120 защитни облекла (защитни гащеризони с качулка); 120 маски с активен въглен с филтър лукс, 27 кутии ръкавици. Предпазните средства са крайно необходими за предпазване на екипа на центъра от корона вируса /COVID-19/ и бяха връчени от председателя на общинския съвет Емине Якубова на директора на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Янка Андреева.

Darenie_Targovishte

Инициативата възникна след проведени разговори между съветниците от политическите групи, представени в общинския съвет в Търговище, като се стигна до единно решение, предпазните средства да бъдат дарени на Центъра за спешна медицинска помощ в областния град.

„Този жест на благотворителност дойде малко преди светлите великденски празници, с мисълта да възродим надеждата за доброто вътре в нас, провокирани от стремежа към съпричастност, необходим за всички наши съграждани“ – подчерта по повод дарението г-жа Якубова. Пожеланията са за здраве, повече сили, вяра и надежда в утрешния ден на целия екип на спешна помощ в града и за търговищенци. От своя страна д-р Янка Андреева благодари на всички общински съветници за благотворителната кауза.


napos_velikden_2020


napso_06_04_2020


Уважаеми колеги,

Във връзка със запитвания от Председатели на Общински съвети относно провеждането на Заседания на Общинските съвети през периода на извънредното положение, публикуваме писмо, изготвено от НСОРБ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 Г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, препоръчваме на общинските съвети да отложат по възможност провеждането на заседания в периода на действие на противоепидемичните мерки – до 29.03.2020 г. с основна цел – избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

Напомняме, че съгласно ЗМСМА и съдебната практика, провеждането на неприсъствени заседания на общинския съвет е незаконосъобразно. При наличие на неотложна необходимост от провеждане на заседание на общинския съвет, е необходимо същото да бъде проведено при спазване предписанията на здравните органи относно начин на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, възможност за проветряване на помещенията, дезинфекция и т.н.

При невъзможност за осигуряване на посочените условия и спрямо присъстващи граждани, то заседанието по изключение може да бъде закрито. Посоченото важи и спрямо провеждането на заседания на постоянните комисии на общинския съвет, като в тези случаи са възможни и други подходи на провеждане, при условие, че същите са регламентирани в Правилника по чл. 21, ал. 3 ЗМСМА. НСОРБ обмисля възможностите за законови промени с цел въвеждане на неприсъствено провеждане на заседания на общинските съвети.

Актуална информация за всички разпореждания и препоръки на Правителството и Националния оперативен щаб можете да следите на сайта на НСОРБ www.namrb.org или на страницата на Сдружението във Фейсбук.

С уважение
Екип НСОРБ


baba_marta_2020


НАПОС – РБ проведе първият си обучителен семинар за мандат 2019 – 2023 г.

На 10 – 11. 02. 2020 г. 112 председатели на Общински съвети и общински съветници от 66 Общини участваха в Дискусионна лектория на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“. Бяха разгледани 3 подтеми:

 • „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност, включително оформяне и приемане актовете на Общинските съвети.“

 • „Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност. Общинска собственост.“

 • „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Основни сфери на компетентност. Устройство на територията.“

Лектор беше Стефан Тодоров – главен експерт в 44-то Народно събрание.

Виж брошура

Виж Снимки от събитието


Покана за Общо събрание на НАПОС – РБ

Във връзка с решение по т. 2/ 03. 12. 2019 г. / на УС на НАПОС – РБ и на основание чл. 26 от 3ЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 12. 03. 2020 год. от 15.00 часа в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург“ – гр. Пловдив при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2019 година.

 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2019 година.

 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2019 година.

 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2020 година.

 5. Промени в Устава на НАПОС – РБ.

 6. Удостояване със званието Почетен член на НАПОС – РБ.

 7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от 3ЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Общото събрание ще се проведе от 16.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

Покана за Общото събрание на НАПОС – РБ – изтегли

Писмо от УС към членовете на НАПОС-РБ - изтегли

Свали Заявка за участие

Материали за Общото събрание на НАПОС – РБ:

 1. Отчет на УС на НАПОС – РБ

 2. Отчет на КС на НАПОС – РБ

 3. Отчет на бюджета на НАПОС – РБ за 2019 г.

 4. Проектобюджет на НАПОС – РБ за 2020 г.

 5. Предложение за промени в Устава на НАПОС – РБ


НАПОС – РБ ще проведе дискусионна лектория на тема „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“

С избора на местни органи през м. октомври стартира Мандат 2019 – 2023 г. Вече има и много запитвания по отношение на структурирането на Общинските съвети, техните пълномощия, прилагането на ЗМСМА, приемане и оформяне на нормативни актове, по пълномощията на Общинските съвети по Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията и мн. др.

В тази връзка УС на НАПОС – РБ взе решение за провеждане на дискусионна лектория на тема „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ с лектор Стефан Тодоров – Главен експерт към Постоянната комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание.

Фокусът на дискусионна лектория ще бъде:

 1. „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност, включително оформяне и приемане актовете на Общинските съвети.“
 2. „Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност. Общинска собственост.“
 3. „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Основни сфери на компетентност. Устройство на територията.“

В лекторията могат да участват Председатели на Общински съвети, Председатели на Постоянни комисии към Общинските съвети и общински съветници.

Убедени сме, че участниците в лекторията ще получат отговор на всички въпроси в областта на местното самоуправление.

Дискусионната лектория ще се проведе на 10. – 11. 02. 2020 г. в парк хотел „Санкт Петербург“ гр. Пловдив при следната програма:

10. 02. 2020г. /понеделник/

до 13.30 ч. – пристигане и настаняване

13.30 – 14.00 ч. – регистрация и кафе – пауза

14.00 – 16.00 ч. – дискусионна лектория

16.00 – 16.30 ч. – часа кафе – пауза

16.30 – 18.00 ч. – дискусионна лектория

от 19.30 ч. – официална вечеря

11. 02. 2020г. /вторник/

до 9.00 ч. – закуска

9.00 – 11.00 ч. – дискусионна лектория

11.00 ч. – отпътуване

Участниците в дискусионната лектория ще получат брошура с материалите по обсъжданите въпроси.

С оглед на добрата организация, моля най-късно в срок до 05.02.2020 г. /сряда// да изпратите приложената заявка на: e-mail: naposbg@abv.bg.

Свали Заявка за участие


Благодарствено писмо

Здравейте,

не съм получавала писмо – покана за членство в НАПОС, подписано от Красимир Косев.

Аз съм втори мандат Председател на Общински съвет – Кнежа. Запозната съм с работата на НАПОС – РБ.

Особено за предходния ми мандат, като новоизбран председател, Вие бяхте изключително полезни за моята работа.

Безспорен е авторитета, който имате.

Високо ценя и обученията, които провеждате за повишаване административния капацитет както на председателите, така и на общинските съветници.

Изказвам своята благодарност за работата, която вършите.

Вярвам, че заедно сме силни!

Можете да разчитате на моята подкрепа!

Катя Герговска


Архив Новини