P1120069.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Устав

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НАОБЩИНСКИ СЪВЕТИ

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://www.napos-bg.org

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел „ Национална Асоциация на председателите на общински съвети в Република България”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този Устав се уреждат създаването, организацията и дейността на Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България в съответствие с принципите на Конституцията на Република България и Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.2./1/. Сдружение с нестопанска цел Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, наричано за краткост „Сдружението” е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ.

/2/. Сдружението се определя като организация на физически лица-председатели на Общински съвети за осъществяване на дейност в обществена полза.

/3/. Сдружението може да създава и закрива свои клонове в страната.

/4/. Сдружението не е ограничено със срок.

/5/. Сдружението има собствен печат и знак.

Чл.3./1/. Наименованието на сдружението е „Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България, съкратено „НАПОС-РБ”, което може допълнително да се изписва и на чужд език.

/2/. Седалището на НАПОС-РБ е град София, област София, а адресът на неговото управление е град София, бул. „Дондуков“ № 9

Глава втора

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ

Чл.4./1/. Сдружението се създава за реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и за защита на професионалните интереси на своите членове.

Чл.5./1/. НАПОС-РБ си поставя за цел:

1. Сътрудническо и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление.

2. Повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.

3. Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление.

4. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

/2/. За постигането на своите цели Сдружението осъществява следните дейности:

1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление.

2. Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи дейността на общините.

3. Предоставя консултантски, експертни и технически услуги на своите членове.

4. Популяризира положителния опит и съвременните практики в дейността на общинските съвети, чрез разработване и предлагане на ефективни програми и форми на обучение.

5. Участва и организира срещи, дискусии и семинари с национални и международни участия по въпроси, свързани с дейността на общинските съвети и местното самоуправление, в съответствие с потребностите на своите членове.

6. Подпомага общинските съветници при осъществяване функциите на местното самоуправление, като указва съдействие при информационното и организацинно-техническо осигуряване на дейността им.

7. Осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации в други страни и членува в международни сдружения, чиято дейност е свързана с проблемите на местното самоуправление и местната администрация.

8. Осъществява и други дейности, необходими за постигане на целите си, които не са забранени от закона.

/3/. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза и работи за постигане на целите, посочени в настоящия Устав.

Чл.6./1/. Сдружението осъществява дейността си като:

1. Популяризира, обсъжда, предлага и отстоява свои и други проекти на нормативни актове в областта на местното самоуправление, които допринасят за неговото усъвършенстване.

2. Участва в работата на държавни органи при разработване и решаване на проблеми, свързани с дейността на местните власти.

3. Оказва консултантски, експертни и други услуги на своите членове и партньорски организации.

4. Организира постоянен информационен обмен между своите членове, в т.ч. и чрез популяризиране водещия опит и прогресивните практики в областта на местното самоуправление, като разработва и предлага ефективни програми и форми на
обучение.

5. Организира срещи, дискусии и семинари с национално и международно участие по въпросите на местното самоуправление.

6. Координира и сътрудничи с други неправителствени организации с идеална цел, ведомства и институции, които споделят целите на сдружението.

Глава трета

ЧЛЕНСТВО

Чл.7./1/.(изм. 2020г.) Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е председател на общински съвет, приема Устава и желае да допринесе за постигане целите на Сдружението и има Решение на
съответния Общински съвет за членство в НАПОС – РБ.

Чл.8./1/. Членството в НАПОС-РБ е доброволно.

/2/. Нови членове се приемат от Управителния съвет на Сдружението, въз основа на писмено заявление, отправено до Управителния съвет, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

/3/. Управителният съвет разглежда заявлението на първото си заседание след неговото постъпване. Членството се придобива от датата на вземане на решение от Управителния съвет.

Чл.9.(изм. 2017 г.)1/.Членството в Сдружението се прекратява:

1. До 5 месеца след изтичане на мандата като председател на Общински съвет.

2. С едностранно волеизявление, изразено в писмено заявление до Управителния съвет, не по-късно от един месец преди датата на напускане.

3. При предсрочно прекратяване на правомощията като Председател на общински съвет по смисъла и условията на ЗМСМА.

4. При смърт или поставянето под пълно запрещение на лицето.

5. С изключването.

6. При отпадане, поради невнасяне на членския внос или системно неучастие в дейността на Сдружението.

/2/. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, когато:

1. Нарушава системно, предвидените в чл.11 от Устава задължения.

2. Извършва действия, уронващи доброто име и престижа на Сдружението.

/3/. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

/4/. Отпадане е налице, когато член на Сдружението:

1. Не внася установените имуществени вноски в сроковете по чл.11, което се констатира с писмен акт на Управителния съвет.

2. Не взема участие в три последователни заседания на Общото събрание, констатирано от протоколите.

/5/. Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Управителния съвет по предложение на Председателя, 1/10 от членовете на Общото събрание или на Контролния съвет. Обстоятелствата по предходната алинея
се констатират от Управителния съвет по документите на Сдружението.

/6/. Решението на УС може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

/7/. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на Сдружението е длъжен да заплати просрочените имуществени вноски за периода на
членството си.

Чл.10. Всеки член на Сдружението има право:

1. Да участва в работата на Общото събрание.

2. Да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението.

3. Да участва в обсъждането и решаването на въпроси от общ интерес.

4. Да се ползва от дейността на Сдружението и да търси защита на професионалните си интереси чрез него.

5. Да участва във всички прояви на Сдружението в страната и чужбина.

6. Да бъде своевременно информиран за всички актове и действия на Сдружението и неговите органи.

7. На свободен достъп до всички документи, свързани с дейността на Сдружението.

8. Да напуска доброволно Сдружението при условията този Устав.

Чл.11. (изм. 2017 г.)/1/. Всеки член на Сдружението е длъжен да:

1. Спазва Устава, решенията на Общото събрание и другите органи на Сдружението.

2. Плаща редовно годишен членски внос в размер, пропорционален на броя на общинските съветници към съответната община, умножен по 30 лв. Годишният членски внос се заплаща по банкова сметка на Сдружението и може да се преведе и
на две части: – 50% – в срок до 31 март на съответната година, – 50% – в срок до 30 юни на съответната година.

3. Не използва по какъвто и да е начин участието си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава и не уронва с действията си неговото добро име и престиж.

/2/. В случай, че членството в Сдружението възникне след 30 юни на съответната година, се заплаща само 50% от годишния членски внос.

/3/. Новоприетите членове на Сдружението заплащат годишния си членски внос не по-късно от 30 работни дни след решението по чл.8, при условията на алинея 1, 2 и 3.

/4/. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски. Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

/5/. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл.12. Членовете на Сдружението имат право да овластяват трето лице, общински съветник, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действия след писмено уведомяване на
УС. В тези случаи упълномощителят носи отговорност за неизпълнение задълженията на упълномощения.

Глава четвърта

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.13./1/. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. В него участват всички членове на Сдружението и упълномощени представители по реда на чл.12 от настоящия Устав.

/2/. Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет /УС/.

/3/. Контролен орган на Сдружението е Контролният съвет /КС/.

Чл. 14./1/. В Общото събрание всеки член има право на един глас.

Чл.15./1/. Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава на Сдружението.

2. Избира от своя състав и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет.

3. Взема решения за създаване и закриване на клонове.

4. Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението.

5. Приема стратегическия план и работния план на Сдружението.

6. Приема бюджета на Сдружението и годишния финансов отчет.

7. Приема отчета за работата на Управителния съвет.

8. Отменя решенията на други органи на Сдружението, които противоречат на Устава, други вътрешни актове, целите и средства на Сдружението, както и на законите на Република България.

9. Приема Правилник за работата на Общото събрание, други органи на Сдружението и персонала.

10. Взема решения за създаване и закриване на постоянни комисии и определя техния състав.

11. Взема решение за създаване и закриване на консултантски, издателски и стопански звена, които да подпомагат дейността и да съдействат за изпълнение целите на Сдружението.

12. Взема решения за придобиване и разпореждане с имущество на Сдружението на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лв.

13. Определя размера на средствата за издръжка на дейността на административния персонал на Сдружението.

14. Взема и други решения по въпроси, поставени в неговата компетенция със Закона и настоящия Устав.

/2/. Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

/3/. Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол по отношение тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/4/. Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходното решение на ОС, могат да бъдат
оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 /шест/ месеца от датата на вземането на решението.

Чл.16./1/. /изм. 2022г./

1. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива с писмена покана или покана по електронна поща или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

2. Ако в двуседмичен срок от постъпване на искането по ал. 1, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението след писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

3. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

4. Поканата се публикува в Информационния бюлетин на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най – малко един месец преди насрочения ден.

/2/. Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива не по-късно от един месец преди датата на провеждане на заседанието чрез писмена покана до всеки член, в която се посочват дневния ред, датата,
часа и мястото на заседанието и по чия инициатива се свиква.

/3/. Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

/4/. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на Сдружението – град София или на друго място по решение на Управителния съвет.

/5/. Ако в едномесечен срок от постъпване на искането по ал.1, Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание,
то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

Чл.17./1/. Заседанията на Общото събрание са законни, ако на тях присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението.

/2/. Когато липсва необходимия кворум по ал.1, заседанието се отлага с един час, след което то се провежда при същия дневен ред.

/3/. Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго, с мнозинство повече от половината от присъстващите /50% + 1 гласа/.

/4/. Решенията на Общото събрание по чл.15, т.1, 4 и 9 се вземат с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите членове на Сдружението.

/5/. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл.18./1/. Заседанията на Общото събрание са публични и се ръководят от Председателя на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанията се ръководят от Заместник-председател на Управителния съвет.

/2/. На всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия и от лицето, съставило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

/3/. Протоколът с прикрепен към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание се завеждат в нарочна книга.

/4/. Всеки член, присъствал на ОС има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл.19. (изм. 2017 г.)/1/. Управителният съвет се състои от 15 до 25 члена, които се избират от Общото събрание за срок – до избор на нов
Управителен съвет, до пет месеца след изтичане срока на мандата на Общинския съвет и произвеждане на местни избори.

/2/. Извън състава по ал.1 в Управителния съвет могат да бъдат избирани за почетни членове лица, които с дейността си на Председатели на Общински съвети са допринесли за издигане авторитета на местната законодателна
власт. Почетните членове участват с право на съвещателен глас в заседанията на УС.

Чл.20./1/. Управителния съвет:

1. Осъществява дейността на Сдружението между заседанията на Общото събрание.

2. Представлява Сдружението чрез своя председател и определя обема на представителната власт и на други негови членове.

3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

4. Взема решения за придобиване и разпореждане с имущество на Сдружението до 10 000 /десет хиляди/ лева, при спазване изискванията на настоящия Устав и определя правомощията на изпълнителния директор в тази област.

5. Подготвя и внася в Общото събрание стратегически и работен план.

6. Разработва и внася в Общото събрание проект за бюджет.

7. Приема и изключва членове на Сдружението.

8. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението, в т.ч. финансов отчет.

9. Избира, освобождава и контролира дейността на Изпълнителния директор, определя длъжностната характеристика и размера на възнаграждението му.

10. По предложение на изпълнителния директор определя структурата, служебните задължения, формата и размера на възнагражденията на административния персонал на Сдружението.

11. При прекратяване на Сдружението извършва ликвидация или упълномощава определено лице за това.

12. Взема решения по всички въпроси възложени му от ОС.

13. Организира свикването и провеждането на заседанията на Общото събрание.

14. Определя адреса на Сдружението.

15. Разработва Правилник за дейността на Сдружението, където определя реда и организацията на изпълнение на дейностите, в т.ч. и на тези от обществена полза и носи отговорност за това.

16. Свиква Общо събрание на Сдружението в срок от 3 – три месеца от изтичане на мандата на общинските съвети и произвеждането на местни избори, на което право на глас и избор имат действащите председатели на общински съвети, които са членове на Сдружението.

/2/. Правомощията на член на УС се прекратяват при неучастие в работата на УС на 3 последователни заседания или на 5 общо в рамките на 1 календарна година.

Чл.21.(изм. 2017 г.)/1/. Управителният съвет избира и освобождава с явно гласуване и мнозинство повече от половината си членове председател и двама зам.-председатели.

/2/. Председателят на Управителния съвет:

1. Представлява Сдружението пред държавните органи, юридическите и физически лица и други организации в страната и чужбина.

2. Свиква Управителния съвет на заседание по своя инициатива или по искане на 1/3 от членовете на УС. Свикването се извършва с покана до всеки член на УС, в която се посочват датата, часът, мястото на заседанието и неговия дневен ред. Поканите се изпращат не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието.

3. Ръководи заседанията на Управителния съвет.

4. Подписва протоколите от заседанията на Управителния съвет.

5. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението.

6.Назначава и освобождава административния персонал, ръководи и координира неговата дейност.

7. Извършва и други дейности, възложени му от Управителния съвет.

/3/. При отсъствие на Председателя заседанията се ръководят от зам.-председател или от определен от УС член.

Чл.22./1/. Заседанията на УС се свикват най-малко веднъж на 2 месеца, Заседанията се свикват по реда на чл.21, ал.2, т.2 на този Устав, като ако Председателят не свика заседанието в едноседмичен срок от писменото поискване,
такова се свиква от всеки от заинтересованите членове.

/2/. Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.

/3/. За присъстващо се счита и лице, с което има двустранна телефонна връзка или /он – лайн/ конферентна Интернет – връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждане и вземането
на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/. Редовно решение може да бъде взето и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 22а (изм. 2021 г.) /1/. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на страната или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, Управителния съвет /УС/ може да провежда заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между членовете, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки член на УС.

Чл. 22а, ал. 2 За идентифициране участието и начина на гласуване на членовете на УС при провеждане на заседания по ал. 1, членовете подписват декларация за ползване на служебен имейл.

Чл. 22а, ал.3 При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебен имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на членовете на УС и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

Чл. 22а, ал.4 При провеждане на заседания по ал. 1 се спазват установените в устава изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на поканата и проектите за решения на членовете.

Чл. 22а, ал.5 Решенията взети на заседанията по ал. 1 се обявяват на членовете на УС.

Чл.23./1/. Управителния съвет взема решение с мнозинство от присъстващите, а тези по чл.20, ал.1, т.1, 4 и 11 – с квалифицирано мнозинство.

/2/. При покана от Управителния съвет, членовете на Контролния съвет и Изпълнителния директор присъстват на заседанията на УС с право на съвещателен глас.

Чл.24.(изм. 2017 г.), изм.2021 г.)/1/. Контролният съвет се състои от 3 до 7 члена и се избира от Общото събрание за срок до избиране на нов контролен съвет в петмесечен срок от изтичане срока на общинските съвети и произвеждане на местни избори.

/2/. Контролният съвет:

1. Следи за спазване на Устава и другите документи на Сдружението, изпълнението на решенията на ОС и УС.

2. Контролира изпълнението на дейностите на УС и ИД.

3. Контролира изпълнението на бюджета, управлението на имуществото на Сдружението, като при необходимост инициира финансови проверки и /или ревизии/.

4. Прави предложение пред УС за прекратяване на членството на членове на Сдружението при условията на чл.9 от този Устав.

5. Изготвя годишен отчет за дейността по горните точки пред ОС.

/3/. Разпоредбите на чл.21, чл.22, чл. 22а и чл.23 на този Устав се прилагат по отношение дейността на КС.

Чл.25.(изм. 2017 г.)/1/. Изпълнителният директор:
1. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на УС.

2. Ръководи и координира дейността на звената по чл. 15, ал.1, т.11 от Устава, назначава и освобождава ръководителите им.

3. Разработва работен план и годишен бюджет на Сдружението и ги представя на УС за обсъждане и внасяне за разглеждане от Общото събрание.

4. Отговаря за изпълнението на работния план и бюджета и се отчита за това пред УС в края на всяка финансова година.

5. Стопанисва и управлява имуществото на Сдружението.

6. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението.

7. Осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на управителните органи на Сдружението.

/2/. За дейността си Изпълнителния директор се отчита пред Управителния съвет с писмен отчет.

Глава пета

ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.26./1/. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички
други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на юридическото лице с нестопанска цел.

/2/. Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки.

Чл.27. Издръжката на Сдружението се осъществява от:

1. Годишен членски внос.

2. Дарения.

3. Средства от програми и проекти, финансирани от вътрешни и международни организации.

4. Други източници.

Чл.28. Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.

2. По решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението, в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ.

Чл.29./1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

/2/. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл.13, ал.4 и чл. 14, ал.3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Окръжния съд по седалището.

/3/. Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.

Чл.30./1/. Воденето на книгите, разходването на имуществото, преобразуването, ликвидацията и имуществото след ликвидацията се извършва по реда на чл. 40, 41, 42, 43 и 44 от ЗЮЛНЦ.

Глава шеста

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1./1/. Почетни членове на Сдружението могат да бъдат бивши членове на НАПОС, допринесли с дейността си за издигане авторитета на местната законодателна власт и осъществяване на целите на Сдружението;

/2/. Почетните членове се удостояват от Общото събрание, по предложение на Управителния съвет;

/3/. Почетните членове на Сдружението имат всички права и задължения на неговите членове с изключение на тези по чл.11, ал.1, т.2.

Глава седма

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По всички въпроси, неуредени в този Устав се прилага ЗЮЛНЦ.

§ 2. Този Устав е приет единодушно от всички присъстващи учредители на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел „Национална Асоциация на Действащите Председатели на Общински съвети в Република България”, състояло се в град Пловдив, на 16.07.2004 година, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.