P1120017.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Важно за Вас …

Тук ще Ви предоставяме информация за промени в нормативната база, касаеща дейността на Общинските съвети.


Писмо от ЦИК относно излизането в отпуск на председателите на общински съвети, регистрирани като кандидати за кмет


В Държавен вестник брой 14 от 20.02.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Важно за Общинските съвети:

§ 8. В чл. 37л се правят следните изменения и допълнения:
3. Създава се ал.3:
„(3) Общината прекратява договорите за наем и аренда за имоти по чл. 19, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12, 13 и 14, и предос- тавени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено решението.“
§ 9. В чл. 37о се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1, 2 и 3:
„(1) Общинският съвет определя с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците:

 1. размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съот ветното землище;
 2. правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

(2) Правилата за ползване на мерите и пасищата по ал. 1, т. 2 съдържат:

 1. перспективен експлоатационен план за паша;
 2. частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване;
 3. частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
 4. прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите;
 5. мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения;
 6. ветеринарна профилактика;
 7. частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески;
 8. построяване на навеси;
 9. въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;
 10. охрана;
 11. режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината;
 12. карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

(3) Правилата по ал. 2 се обявяват в интернет страницата на общината.“
2. Досегашните ал. 1, 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7 и 8. § 10. В чл. 38, ал. 2


В Държавен вестник брой 6 от 23.01.2015 г. е публикуванo Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Важно за Общинските съвети:

Обърнете внимание на чл. 39, т.3; чл. 80 и чл. 81.


В Държавен вестник брой 107 от 24.12.2014 г. е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Свали Държавен вестник брой 107 от 2014 година


В Държавен вестник брой 1 от 03.01.2014 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещ възнагражденията на общинските съветници.

Свали Държавен вестник брой 1 от 2014 година


В Държавен вестник брой 30/26.03.2013 г. е публикуван Закон за туризма

Важно за Общинските съвети:

Чл. 11. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
(2) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.


В Държавен вестник брой 15/15.02.2013 г. е публикуван Закон за публичните финанси

Важно за Общинските съвети:

§ 120. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.) в чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.“

§ 121. Разпоредбата на чл. 34, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация се прилага само за възнаграждения за участие в специализирани органи на общинския съвет, създадени до деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.


В Държавен вестник брой 102/21.12.2012 г. е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.


В Държавен вестник брой 91/20.11.2012 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, който касае и работата на общинските съвети. Обърнете внимание на § 1, алинея (2).

„(2) Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу застрахователните рискове по ал. 1.”


В Държавен вестник брой 87/09.11.2012 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, който касае и работата на общинските съвети. Обърнете внимание на § 19.

§ 19. В чл. 49 ал. 1 се изменя така:
„(1) Общинските съвети определят общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации и вземат решение за разпореждане със спортни обекти – общинска собственост.“


В Държавен вестник брой 53/13.07.2012 г. е публикуван Закон за управление на отпадъците, който касае и работата на общинските съвети. (Виж Раздел III, чл.22,чл.24 и др.)


В Държавен вестник брой 45/15.06.2012 г. е публикуван Закон за публично-частното партньорство, което касае и работата на общинските съвети. (чл.18-чл.21; чл. 38 и др.)


В Държавен вестник брой 38/18.05.2012 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. В § 71 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се внасят промени в ЗМСМА.

§ 71. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.) в чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска адми­нистрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.“

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.


На 17.01.2012 г. в брой 5 на Държавен вестник бе публикуванa ОБЯВА НА УС на НАПОС-РБ за свикване на общо събрание на НАПОС-РБ.

26. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ,свиква общо събрание на 22.03.2012 г. в 14,30 ч. в заседателната зала на Парк-хотел „Империал“ – Пловдив, при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ, за периода 2008 – 2011 г.;
2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ, за 2011 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ, за 2011 г.;
4.приемане на бюджета на НАПОС – РБ, за 2012 г.;
5. удостояване със званието „Почетен член на НАПОС – РБ“;
6. избор на управителен съвет и контролен съвет на НАПОС – РБ;
7. разни.
 При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на НАПОС – РБ, общото събрание ще се проведе в 15,30 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.


На 30.12.2011 г. в брой 106 на Държавен вестник бе публикувано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 г.

/Обърнете внимание ма чл. 35 и 81 от Постановлението./


На 16.12.2011 г. в брой 99 на Държавен вестник бе публикуван Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година


На 02.12.2011 г. в брой 95 на Държавен вестник бе публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Важно за общинските съвети:

ЗАКОН
за изменение на Закона за административ­но-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 от 1996 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 9 от 2011 г.) /p>

§ 1. В чл. 30 думите „район и кметство“ се заменят с „райони“.
§ 2. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Промяна, свързана със закриване на кметство, както и промяна на границите или на административния център на кметство, се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда за създаването му.
(2) Решението на общинския съвет по ал. 1 се изпраща за обнародване в „Държавен вестник“ чрез областния управител, който се произнася по неговата законосъобразност в 7-дневен срок от датата на получаването му.
(3) Решението по ал. 1 влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Извън случаите по чл. 46а, ал. 1, изречение първо от Закона за местното са­моуправление и местната администрация, по решение на общинския съвет в кметствата, в които на 23 октомври 2011 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на същия закон.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обна­родването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събра­ние на 17 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева


На 20.05.2011 г. в брой 39 на Държавен вестник бе публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи

Важно за общинските съвети:

§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата „земя“ се поставя запетая и се добавя „когато не е от общинския поземлен фонд“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща местна такса, определена от общинския съвет.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и 2“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се заплаща такса по ал. 1 и 2 от държавата и от общините, когато се променя предназначението на земеделска земя от държавния или от общинския поземлен фонд за изграждането на обекти публична държавна или публична общинска собственост.“


На 03.05.2011 г. в брой 35 на Държавен вестник бе публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

Важно за общинските съвети:

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

(обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение № 8 на Консти­туционния съд от 1997 г. – бр. 53 от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41, 46, 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г. и бр. 50 и 96 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 47а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Спортни обекти и съоръжения с на­ционално значение са обекти и съоръже­ния – държавна или общинска собственост, или собственост на търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината, които служат за трайно задо­воляване на общонационални потребности в областта на физическото възпитание и спорта и отговарят най-малко на едно от следните условия:
1. предназначени са за учебно-тренировъчна дейност и се използват от спортните федера­ции за развитие на спорт за високо спортно майсторство;
2. отговарят на условията за провеждане на национални и международни спортни със­тезания;
3. отговарят на международно установените изисквания за различните видове спорт.
(2) Обекти за социален туризъм с национално значение са обекти – държавна или общинска собственост, или собственост на търговски дружества, в които едноличен собственик на капитала е държавата или общината, които служат за трайно задоволяване на общонаци­онални потребности в областта на социалния туризъм.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 3 и в нея думите „представляващи публична собственост“ се заличават.
3. Досегашната ал. 2 се отменя.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Спортните обекти и съоръжения“ се заменят с „Обектите и съоръженията“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 47а „Списък на спортните обекти и съоръжения с национално значение“ се създават т. 15, 16 и 17:
„15. Спортен комплекс „Академик“ – София
16. Тенис комплекс „Академик“ – София
17. Спортна зала „Христо Ботев“ – София“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

На 19.04.2011 г. в брой 32 на Държавен вестник бе публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Важно за общинските съвети:

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната администрация

(обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г. и бр. 9 от 2011 г.)

§ 1. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „или при смърт“ се заличават;
б) създава се т. 13:„13. при смърт.“
2. В ал. 5, изречение първо след думата„органи“ се поставя запетая и се добавя „които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В ридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за рекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.“
4. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятел ствата по ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.
(8) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 6, както и отказите по ал. 7 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите от партии, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 267 от Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок
от влизането му в сила.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея след думата „комисия“ се добавя „по ал. 6, съответно – след постановяването на решението по ал. 7“, а думите „председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 6, а“ се заличават.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея навсякъде думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2, когато не е издадена заповед от кмета на общината, съответно от кмета на района, общинският съвет определя заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно – кмета на района, до тяхното завръщане.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
Заключителни разпоредби
§ 3. В случаите, в които към датата на влизане в сила на този закон са настъпили обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 и за които не е налице влязло в сила решение на общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон общинската избирателна комисия приема решение по чл. 30, ал. 7.
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 април 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева


На 25.02.2011 г. в брой 17 на Държавен вестник бе публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Важно за общинските съвети:

§ 14. В чл. 24а се създават ал. 5 и 6:
„(5) Общинските съвети определят мак­симални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съ­ответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението по ал. 1.
(6) Цените по ал. 5 се актуализират най-малко веднъж годишно.“


На 22.02.2011 г. в брой 16 на Държавен вестник бе публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети

Важно за общинските съвети:

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. предложенията на кмета на общината, на кметовете на районите и на кметствата, на кметските наместници, на ръководителите на бюджетните звена, на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи
субсидия от общинския бюджет;“.

2. В ал. 7 след думите „общинския бюджет“ се добавя „в срок до 30 работни дни“, а думата „приемането“ се заменя с „обнародването“.

3. Създава се нова ал. 8:

„(8) При неспазване на срока по ал. 7 за периода след изтичането на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като
внесе проекта на бюджет в общинския съвет.“

4. Досегашната ал. 8 става ал. 9.

§ 2. Член 12 се изменя така:

„Чл. 12. (1) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет в срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на
общината в срок до 45 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в
съответствие с единната бюджетна класификация.

(2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичането на срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(3) При неспазване на срока по ал. 1, съответно – по ал. 2, за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.“

§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думата „приемането“ се заменя с „внасянето на проекта“, а думите „в срока по чл. 12“ се заличават.

2. В ал. 4 думите „Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в срока по чл. 12“ се заменят със „След внасяне на проекта за общински бюджет в общинския съвет от кмета на общината“.

3. Алинея 5 се отменя.

§ 4. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. (1) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата по чл. 9а.

(2) Промени в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет през бюджетната година се извършват при условия и по ред, определени със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.“

§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Общинският съвет определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки заедно с общинския бюджет по предложение на кмета на общината.“

2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно ал. 2 и 3.


На 18.02.2011 г. в брой 15 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост


 • На 16.07.2010 г. в брой 54 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на ЗАКОНA ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Важно за Общинските съвети:

 • Чл. 18. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Ръководителят на организацията може да сформира одитен комитет, който включва служители и външни за организацията лица с образователна степен „магистър“, които имат най-малко 4 години стаж в областта на финансовото управление и контрол, вътрешния или външния одит.

  (2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) В общините може да се сформира одитен комитет с решение на общинския съвет.

  (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Одитният комитет приема правила в срок един месец след създаването му.

  (4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Правилата за работа на одитния комитет в общините се утвърждават от общинския съвет.

  (5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Одитният комитет подпомага вътрешния одит, като дава становище по статута на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит, запознава се и взема отношение по годишния доклад за дейността по вътрешен одит и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит.

 • Чл. 27. (2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Ръководителят на вътрешния одит в общината представя стратегическия и годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване и на общинския съвет.

 • Чл. 28. (2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Ръководителят на вътрешния одит в общината представя на общинския съвет докладите по ал. 1, т. 1, 3 и 4.


 • На 21.12.2010 г. в брой 100 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Важно за Общинските съвети:

 • В частност: § 2

 • На 21.12.2010 г. в брой 100 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на
  Закона за подземните богатства

 • На 14.12.2010 г. в брой 98 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Важно за Общинските съвети:

 • § 2, aл. 7
 • § 4, aл. 5
 • § 11
 • Чл. 61 Ц
 • § 25
 • § 26

 • На 10.12.2010 г. в брой 97 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за предотвартяване и разкриване на конфликт на интереси

 • На 07.12.2010 г. в брой 96 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

Важно за Общинските съвети:

Чл.50Г, ал.8, ал. 10 и ал.13.


 • На 10.08.2010 г. в брой 62 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Важно за Общинските съвети:

§ 5. В чл. 19 ал. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 се отменят.

§ 8. В чл. 24а се създават ал. 4, 5 и 6:

„(4) Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс
се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(5) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:
1. когато са заети с трайни насаждения;
2. когато не са били използвани две или повече стопански години;
3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;
4. в други случаи, определени в закон.

(6) Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.“

§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани
поземлени имоти извън тях;“
б) създава се т. 5:
„5. други случаи, определени в закон.“
2. В ал. 5, изречение първо думите „три четвърти“ се заменят с „две трети“.
3. Алинея 8 се отменя.
4. Алинея 10 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 27. (1) Неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския
поземлен фонд се приключват по досегашния ред.

(2) Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.


 • На 23.07.2010 г. в брой 56 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Важно за Общинските съвети:

§ 18. (1) Извършените компенсирани промени до влизането в сила на този закон се отразяват в изменение на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети с изключение на извършените компенсирани промени по предложение на министъра на образованието, младежта и науката и министъра на труда и социалната политика, произтичащи от промяна в натуралните показатели.

(3) В срок до 30 дни от обнародването на този закон общинските съвети приемат произтичащите от този закон промени в общинските бюджети.

(4) Бюджетите по ал. 3 се представят в областните поделения на Сметната палата и в Министерството на финансите в срок до 20 дни след приемането им от общинските съвети.

(5) След изтичането на срока по ал. 3 до приемането на произтичащите от този закон промени в общинския бюджет възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се дължат и не се изплащат.


 • На 01.06.2010 г. в брой 41 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

Важно за Общинските съвети:

§ 13. Създават се чл. 19б, 19в, 19г, 19д и 19е:

„Чл. 19б. (1) Общините, включени във всеки от регионите по чл. 28, ал. 4, създават по реда на този закон регионално сдружение.

(2) Общинският съвет на съответната община приема решение за участие в сдружението по ал. 1, копие от което се изпраща на кмета на общината, на чиято територия е предвижда изграждането или е разположено регионално депо.

(3) Общинският съвет на община от регион по чл. 28, ал. 4 може да приеме решение за присъединяването є към сдружение на общини от друг регион, при условие че не се осуетява създаването или функционирането на регионалното сдружение или регионалната система за управление на отпадъците в собствения регион, след представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на регионалната инспекция по околната среда и водите.

(4) Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини.

(5) Регионалното сдружение възниква от датата на неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната среда и водите за регистрация в специален регистър и на съответния областен управител.

(6) Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на регионално депо, или която има учредено право на строеж.

(7) Регионалното сдружение не формира и не разпределя печалба, не придобива собственост. Неговата дейност се подпомага и осигурява от съответните общински администрации.

(8) Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението.

(9) Общините могат да получат финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предпрятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на
финансиране само след създаването на регионално сдружение.

(10) Разпоредбата на ал. 9 не се прилага в случаите, когато съответният регион се състои от една община.

(11) Община, която откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или функционирането на регионално сдружение и/ или на регионална система за управление на отпадъците, заплаща вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион.

Чл. 19в. (1) Общото събрание на регионалното сдружение се състои от кметовете на участващите в него общини.

(2) Областният управител, а ако съответният регион по чл. 28, ал. 4 попада на територията на две или повече области – техните областни управители, участват в общото събрание на регионалното сдружение без право на глас.

(3) Общото събрание на сдружението се свиква от неговия председател веднъж на 6 месеца или по искане на някое от лицата по ал. 1 или 2. Свикването става чрез писмена покана с дневен ред до горепосочените лица, копие от която се изпраща на министъра на околната среда и водите.

(4) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват кметовете на всички общини, членове на регионалното сдружение.

(5) При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, ако на него присъстват най-малко две трети от кметовете и те представляват най-малко две трети от жителите на всички общини – членове на регионалното сдружение.

Чл. 19г. (1) Общото събрание взема решения за:

1. избор на председател;
2. приемане на нови членове в регионалното сдружение;
3. даване становище за присъединяване на община към сдружение на общини;
4. определяне на отделните съоръжения за третиране на отпадъци, структурата и развитието на регионалната система за управление на отпадъци;
5. възлагане на обществени поръчки и избор на доставчици и изпълнители по изграждането на елементите на регионалната система за управление на отпадъци;
6. провеждане на процедури за избор на оператор/и на регионалната система за управление на отпадъците;
7. утвърждаване на единна цена за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците;
8. приемане на инвестиционна програма за развитието на регионалната система за управление на отпадъците;
9. определяне на реда и начините за събиране и разпределение на дължимата цена от потребителите на системата (общините – членове на регионалното сдружение);
10. сключване на договори и определяне на цените в случаите, когато регионалната система за управление на отпадъците се ползва от общини извън регионалното дружение или от други притежатели на отпадъци;
11. осъществяването на контрола на експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците и дейността на избрания оператор/и;
12. собствеността на регионалното депо и/ или на съоръженията за третиране на отпадъци;
13. вътрешни правила за работа на сдружението;
14. други въпроси, свързани с дейността на регионалното сдружение.

(2) В случаите по чл. 19в, ал. 4 общото събрание взема решения с мнозинство най- малко две трети от присъстващите кметове, които представляват най-малко две трети от жителите на всички общини – членове на регионалното сдружение.

(3) В случаите по чл. 19в, ал. 5 общото събрание взема решения с единодушие.

(4) За проведените заседания на общото събрание се съставят протоколи, които се подписват от неговия председател и от присъстващите кметове.

(5) Решенията на общото събрание се оповестяват по подходящ начин във всяка от общините и се изпращат на министъра на околната среда и водите и на съответния областен управител.

(6) Решенията на общото събрание подлежат на обжалване само от заинтересованите общини по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) Община, която не изпълни решение на общото събрание в определения є за това срок, отговаря за нанесените вреди и пропуснати ползи на членовете на регионалното сдружение.

Чл. 19д. (1) Председателят на регионалното сдружение се избира измежду лицата по чл. 19в, ал. 1 за срок, съвпадащ с мандата му като кмет.

(2) Председателят на сдружението участва в гласуванията на общото събрание наравно с останалите кметове на общини.

Чл. 19е. Председателят на сдружението:
1. представлява сдружението;
2. изготвя дневния ред за заседанията на общото събрание;
3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание;
4. поддържа достоверна информация за броя на жителите на общините – членове на регионалното сдружение, на основата на официалните данни от Националния статистически институт;
5. организира и ръководи изпълнението на решенията на общото събрание;
6. извършва други дейности, възложени му от общото събрание.“


 • На 15.12.2009 г. в брой 99 на Държавен вестник бе публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 година.

 • На 01.12.2009 г. в брой 95 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Важно за Общинските съвети:

§ 6. В Чл. 22 думите „от 0,5 до 2 на хиляда“ се заменят с „от 0,1 до 2,5 на хиляда“.
§ 20. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.


 • На 23.06.2009 г. в брой 47 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

Важно за Общинските съвети:

§ 5. В Глава Първа се създава нов Чл. 10в
§ 20. В Глава шеста се създава Раздел II Предоставяне по право на концесия за добив на минерална вода – чл. 102а, ал.6 и ал. 8
§ 26. В Глава единадесета „а“ – Раздел I: Управление на водоснабдителните и канализационни системи – чл. 198г и чл.198е, ал. 3.


 • На 12.06.2009 г. в брой 44 на Държавен вестник бе публикуван Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Важно за Общинските съвети:

РАЗДЕЛ III – МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ:
ГЛАВА ТРЕТА – ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО


 • На 05.06.2009 г. в брой 42 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията.

Важно за Общинските съвети:

§ 35. В Закона за местното самоуправление и местната администрация:
1. В чл24, ал. 3 се създава т.3:
„3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.“
2. В чл. 30, ал. 4 се създава т. 11:
„11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.“
3. В чл. 34 се създава ал. 7:
„(7) Общинският съветник може да участва като представител на държавата в органите на управление или контрол на търговските дръжества с държавно участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.“
4. В чл.42, ал. 1 се създава т. 10:
„10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.“


 • На 05.06.2009 г. в брой 42 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за народните читалища.

Важно за Общинските съвети:

В глава четъврта се създава нов Чл. 26а:
„Чл.26а (1) Председателите на народните читалища на територията на съответната община ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.
(2) Кмета на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в съответната община.“


 • На 05.06.2009 г. в брой 42 на Държавен вестник бе публикуван Закон за обществените библиотеки.

Важно за Общинските съвети:

Чл.36 Общинският съвет приема правилник за дейността на общинската библиотека по предложение на кмета на общината.
Чл. 64 (1) Общинските библиотеки се финансират от съответния общински бюджет.
(2) Общинските библиотеки с решение на общинския съвет могат да набират приходи и от:
1. такси;
2. глоби;
3. сключени договори за проекти и програми;
4. дарения и завещания;
6. реализирани специализирани библиотечни услуги по чл.52, ал.1, т. 6;
7. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт.


 • На 02.06.2009 г. в брой 41 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост.

Важно за Общинските съвети:

В Чл.49 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „(2) Замяната на общински жилища с жилищни имоти на физически лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет, се извършва с решение на общинския съвет по ред, определен по чл. 8, ал. 2. Замяната се извършва по данъчна оценка на заменяните имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един жилищен имот – собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.“.


 • На 06.03.2009 г. в бр. 17 на Държавен вестник бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Важно за Общинските съвети:

Чл.39, ал.3 /нова/ Промяната на предназначението на сграда или част от сграда -обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, може да се извърши при условията и по реда на този закон само след писмено съгласие на съответния министър. Отказът се мотивира. Непроизнасянето в едномесечен срок от постъпването на искането се смята за мълчаливо съгласие.