P1120088.JPG

Последни Новини


На 02.07.2024 г. в с. Арбаниси се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 42


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Учредяване

Учредена е Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в РБългария


На 16-ти юли 2004 година в „Новотел Пловдив“ се проведе учредително събрание на Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в РБългария (НАДПОСРБ). Подписи под учредителния акт положиха 51 действащи председатели на Общински съвети в РБългария. Седалището на асоциацията е гр. София, а нейния основен профил на действие е реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и защита на професионалните интереси на своите членове.

Форумът е логично следствие от организирания в Хисар (17-18 юни) от Националното сдружение на общините в РБългария дискусионен форум на председателите на общински съвети и наложената от динамиката в развитието на обществените процеси потребност от институционализация на представителството на председателите на общински съвети. Учредителното събрание избра 19-членен управителен съвет и 5-членен контролен съвет. В управителните и контролните органи са представени балансирано по териториален и административен признак отделните общини, като една трета от членовете на управителния съвет са от общини областни центрове. В изборните органи са представени общините Карлово, Свищов, Ардино, Шумен, Разград, Мездра, Чирпан, Ямбол, Сандански, Ивайловград, Петрич, Съединение, Габрово, Стамболово, Силистра, Сливен, Мирково, Монтана, Летница, Бяла (Русенско), Етрополе, Първомай, Ботевград и Минерални бани. Отличителна черта на учредителното събрание бе, че участниците нито за миг не изпаднаха в партийни пристрастия, каквато бе ситуацията с няколкото Общи събрания на Националното сдружение на общините след местните избори ‘2003. Обсъжданията, номинациите и решенията се оказаха функция на грижата и убеждението на председателите на общинските съвети да вършат своята работа максимално професионално и в интерес на жителите на общините. И това е пряк резултат от спецификата на работата на съветите, където избиратели пряко участват в управлението на общинските дела чрез съответните политически сили и съветници при една максимално близка до хората норма на представителство. Така председателите на общински съвети се оказват по-консенсусните фигури в местната власт за разлика от кметовете, които поради мажоритарния си избор имат мандата и съответния ангажимент към една или няколко издигнали ги политически сили.

С дебата по устава Учредителното събрание определи четири основни цели пред асоциацията:
сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление;
повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление;
изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление;
разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. В устава е уреден по прецизно и въпросът за запазване представителността на сдружението при провеждането на местни избори и свързаните с тях промени в председателството на отделните общински съвети.

Учредителите на асоциацията декларираха своята готовност за единни и целенасочени действия по пълното прилагане на Европейската харта за местно самоуправление, според която местните общности чрез общинските съвети трябва да имат правото и реалната възможност да регулират и управляват съществена част от обществените дела. Това е и пряко овластена функция от Закона за местното самоуправление и местната администрация, който задължава Общинският съвет да определя политиката за изграждане и развитие на общината. Споделено бе убеждението, че в работата на общинските съвети основен приоритет винаги са били и ще бъдат хората. Когато обикновения гражданин се чувства уютно в своята община, тогава тя е управлявана добре. Участниците във форума споделят визията за общинско самоуправление с грижата на добър стопанин, с лоялност и съпричастност, така както всеки управлява делата в собственото си домакинство.

Независимо от деловия дневен ред участниците в учредителното събрание успяха да обменят „добри“ практики по реализиране на местни законодателни инициативи и по осигуряване ефективността на работата на общинските съвети. Споделени бяха и редица тревожни примери по места за целенасочено поведение от страна на кметове по принизяване ролята, отговорностите и функциите на общинските съвети и техните председатели, което е в пълен разрез с действащите закони.

На първото си заседание Управителният съвет избра председател и двама заместници. Новоизбраният председател на управителния съвет на асоциацията доцент д-р Андрей Захариев е на 33 години, преподавател по финанси и директор на магистърското обучение в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Работи активно с Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие (ААМР) по оказване на техническа помощ на общините в областта на бюджетното планиране и инфраструктурното финансиране. При трагедията с катастрофата в река Лим той и колегите му съветници от ОбС-Свищов потвърдиха капацитета на общинските съвети съвместно с администрацията да реализират адекватно, навременно и ефективно управление на кризи. Заместник-председателите са представители на общини от северна и южна България. Това са д-р Марин Пейчев – четвърти мандат председател на ОбС – Силистра, който е и единствения член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, който не е кмет на община и адв. Линка Чуткина – първи мандат председател на ОбС – Съединение. За председател на Контролния съвет бе избра г-н Фередин Шен – председател на ОбС – Минерални бани.

Първите стъпки на новото ръководство са паралелно с юридическата регистрация на асоциацията да осигури възможността за включването като членове и на останалите председатели на общински съвети в РБългария. В процедура е и регистрацията на самостоятелен домейн на асоциацията: www.nadpos-bg.org

Чрез постигната институционализация на представителството на председателите на общински съвети в РБългария стартира важен етап по подготовка и практическа реализация на процесите на хармонизация на нормативната уредба и законодателни процедури на ниво местна власт. Очакванията са при активно взаимодействие с Националното сдружение на общините в РБългария и Инициатива местно самоуправление на ААМР да се постигне съществен напредък в процеса на приобщаване на местните власти у нас към голямото семейство на общините от Европейския съюз.