P1120203.JPG

Последни Новини


На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Излезе от печат Брой 27 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 27


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Заседания на УС /2015-2019/


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 08.08.2019 г. в град Белене се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол № 20/08.08.2019 г.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 11.06.2019 г. в град Силистра се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол № 19/11.06.2019 г.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 05. 02. 2019 г. в град Благоевград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Протокол от заседанието
Виж Снимки от заседанието


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 02. 12. 2018 г. с любезното съдействие на Председателя на Общински съвет Чупрене – Богомил Станков и Кмета на Общината – Ваньо Костин се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Разгледани бяха следните въпроси:

 • Членовете на УС и КС на НАПОС – РБ се запознаха с ангажиментите на Общинските съвети по защита на личните данни.

Взе се решение след приемането на Закона за защита на личните данни да се проведе семинар с участието на председатели на общински съвети и служители в звената по чл. 29а.

 • Членовете на УС и КС на НАПОС – РБ се запознаха с презентацията на фирма СИЕЛА и услугите, които предлага на Общините в областта на електронното управление и архивиране на данни.
 • Взе се решение за провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ за 2019 година, което ще се състои на 14. 03. 2019 г. от 15,00 часа в парк-хотел „Санкт Петербург“ – гр. Пловдив.
 • Във връзка с проведени срещи в НСОРБ относно прилагане на Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се взе решение за провеждане на среща с г-н Данаил Кирилов – Председател на ПК по Правни въпроси към Народното събрание.
 • Участниците в заседанието се запознаха с резултатите от проведения семинар в Република Франция.
 • Одобрени бяха финансови разходи.
 • Взе се решение в началото на м. септември 2019 г. да се проведе среща на членовете на НАПОС – РБ за отбелязване на 15-годишнината от учредяване на Асоциацията и приключването на мандат 2015 – 2019 г.

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ, 03.09.2018 г. в град Созопол

На 03.09.2018 г. в град Созопол се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Прием на нови членове на НАПОС – РБ:
  • На основание чл. 8, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ се приемат за членове на НАПОС – РБ Георги Владов Митров – председател на ОбС Костенец;
 2. Информация относно предоставеното становище по проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.
  • След публикуване на Наредбата, същата да бъде изпратена до всички членове на НАПОС – РБ .
 3. Обсъждане тема за Панела на НАПОС – РБ по време на Годишната среща на местните власти.
  • Да се обособят две теми:
   • Открити въпроси, свързани с промените в АПК с докладчик Стефан Тодоров;
   • Ангажиментите на Общинските съвети по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с докладчик представител на комисията.
 4. Обсъждане законодателна инициатива за промени в Изборния кодекс.
  • Да се пусне писмо до всички членове от НАПОС – РБ и обобщят резултатите за проблеми във връзка с чл. 412, ал. 3 от Изборния кодекс относно дължината на канддатската листа за общински съветници;
 5. Информация за финансовото състояние на НАПОС – РБ и утвърждаване на финансовите разходи.
  • Утвърждава направени разходи през периода 21.05.2018 – 21.08.2018 г. съгласно приложена справка.
 6. Разни:
  • Рекламни материали за Нова Година: Да се изработят календар със снимки на НАПОС – РБ, тефтер, химикал.
  • Да се проведат заседания на УС на НАПОС – РБ както следва:
   • На 02.10.2018 г. в к. к. Албена
   • 03.12.2018 г. в Чупрене

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ, 14.06.2018 г. в Долна Баня

На 14.06.2018 г. в Долна Баня се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Протокол от заседанието


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ, 15.03.2018 г. в гр. Пловдив

На 15.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. На основание чл. 8, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ се приемат за членове на НАПОС – РБ:
  • Драгомир Георгиев  – председател на ОбС Асеновград;
  • Бехчет Салимов – председател на ОбС Антоново;
  • Любомир лилов – председател на ОбС Ботевград;
  • Иван Иванов – председател на ОбС Берковица
 2. На основание чл.9, ал. 1, т. 6 от Устава на НАПОС – РБ отпадат като членове на НАПОС – РБ:
  • Асен Плахов – председател на ОбС – Златица;
  • Живко Ангелов – председател на ОбС – Стралджа;
  • Теодор Шойлеков – председател на ОбС – Карлово;
  • Стоян Богданов – председател на ОбС – Стамболийски.
 3. Уточнява числения състав на НАПОС – РБ към 15.03.2018 г. на 202 члена.
 4. Да се предложи на Общото събрание като членове на УС на НАПОС – РБ на основание чл. 9, ал. 1, т. 3 от Устава на НАПОС – РБ да отпаднат:
  • Емил Христов;
  • Илиян Тимчев;
  • Хайри Садъков;
  • Владимир Колчагов
 5. Да се предложи на Общото събрание за членове на УС на НАПОС – РБ да бъдат избрани:
  • Донко Георгиев Марев – председател на ОбС Добричка;
  • Анелия Емилова Джебирова – председател на ОбС Борино;
  • Мария Микова Стойчева – председател на ОбС Тетевен;
  • Бистра Ангелова Павловска – председател на ОбС Белене

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ, 08.02.2018 г. в гр. Ловеч

На 08.02.2018 г. в гр. Ловеч се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Приема за членове на НАПОС – РБ:
  • Христина Ефтимова – председател на ОбС Две могили;
  • Евгения Захариева – председател на ОбС Костенец;
  • Георги Лесов – председател на ОбС Раковски;
  • Красимир Халов – председател на ОбС Никопол;
  • Петко Пенков – председател на ОбС Троян.
 2. Приема Отчет за дейността на УС на НАПОС – РБ за 2017 г.
 3. Приема Отчет за изпълнение на Бюджета на НАПОС – РБ за 2017 година.
 4. Приема проекта на Бюджет на НАПОС – РБ за 2018 година.
 5. Възлага на Д. Дамяновски да разговаря със Стефан Тодоров за възможност за поемане на ангажимент да стане консултант на Общинските съвети по местно самоуправление.
 6. Да се изготви Програма за регионални срещи на НАПОС – РБ.
 7. Да се предложи на Общото събрание Мандатна комисия в състав:
  • Илиян Маринов – председател;
  • Христо Гичев – член;
  • Николай Златанов – член.
 8. Да се предложи на Общото събрание за Секретариат в състав:
  • Лиляна Драганова;
  • Надежда Казакова.
 9. На основание §1, ал. 1 и ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Устава на НАПОС – РБ УС на НАПОС – РБ предлага на Общото събрание на НАПОС – РБ да удостои със званието „Почетен член на НАПОС – РБ“ г-н Емил Христов – бивш зам. председател на УС на НАПОС – РБ.
 10. Като гости на събранието да бъдат поканени:
  • Председателя и изпълнителния директор на НСОРБ;
  • Председателя и изпълнителния директор на НАСО РБ;
  • Почетните членове на НАПОС – РБ;
  • Искрен Веселинов – председател на ПК по РПБМС към 44то Народно събрание;
  • Емил Христов – зам. председател на 44то Народно събрание;
  • Илиян Тимчев – Народен представител;
  • Хайри Садъков – Народен представител.
 11. Обсъждане попълването на състава на УС на НАПОС – РБ.
 12. Обсъждане Становище на УС и КС на НАПОС – РБ по §19 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 13. Определя за представители на НАПОС – РБ в работната група на Парламентарната комисия и Общините за подготвяне на предложения за законови текстове по протестиране на разпоредби на ОбС в съда, без да е дадена възможност на общините да ги промени и по оспорвани от Прокуратурата на общински разпоредби с мотив „липса на законово основание“:
  • Гергана Кръстева;
  • Диан Дунев.

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

Управителният и Контролният съвети на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) проведе на 9 ноември 2017 г. в Мездра своето редовно заседание, 11-о поред от началото на мандат 2015-2019 г. В него взеха участие около 30 ръководители на местни парламенти от страната. Сред гостите на събитието беше д-р Николай Николов – вр. и. д. председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в 44-ото Народно събрание.

Приветствия към участниците в заседанието отправиха председателят на Общински съвет (ОбС) – Мездра Яна Нинова, кметът на Мездра Генади Събков, председателят на НАПОС-РБ Красимира Германова и Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Асоциацията. По покана на домакините на проявата управителят на Областния информационен център (ОИЦ) – Враца Цвети Иванова представи възможностите за кандидатстване по проекти през програмния период 2014-2020 г.

На заседанието бяха приети трима нови членове на Асоциацията – инж. Ивайло Иванов, председател на ОбС – Червен бряг, Ангел Куцаров – председател на ОбС – Нови пазар и Кирил Тодорин – председател на ОбС – Септември. Решено бе XVI Общо събрание на НАПОС-РБ да се проведе на 15 март 2018 г. в Пловдив.

Приети бяха информации за дискусионния форум на тема „Актуални аспекти в работата на Общинските съвети”, организиран от Асоциацията по време на XII Годишна среща на местните власти (15-17.10.2017 г., к. к. „Албена”), както и за проведената през октомври среща в Народното събрание с Искрен Веселинов – председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Обсъдени бяха законопроект за изменение на ЗМСМА, касаещ защитата на правата на председателите на общински съвети, предложение на председател на ОбС – Троян Николай Тодоров и писмо от председател на ОбС – Разград Надежда Радославова.

Приети бяха информации за проведения наскоро от Асоциацията пътуващ семинар до Прага за запознаване с опита в областта на местното самоуправление в Република Чехия (02-05.11.2017 г.) и за Всебългарския събор „Към Завета – Кубрат 105” в с. Мала Перешчепина, Украйна (16-17.09.2017 г.), посветен на 105-ата годишнина от откриване-то на надгробната могила на основателя на Стара Велика България Кан Кубрат.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 11.09.2017 г. в град Димитров град се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Протокол от заседанието

Виж Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси

Виж Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по проекта на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


На 22.06.2017 г. в град Бургас се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Приема за членове на НАПОС – РБ:
  • Айдън Карамехмедов – председател на ОбС Две Могили;
  • Бехчет Сираков – председател на ОбС Мадан;
  • Георги Георгиев – председател на ОбС Тунджа;
  • Таньо Танев – председател на ОбС Стара Загора;
  • Хюсеин Юмеров – председател на ОбС – Кубрат;
  • Иван Иванов – председател на ОбС Берковица
 2. На основание чл. 21, ал. 1 от Устава на НАПОС – РБ избира за заместник председател Христина Чолакова.
 3. Да се провеждат регулярни обучения на служителите в звената по чл. 29а от ЗМСМА. След окончателното приемане на промените в АПК да се проведе обучение.
 4. Информация за проведения пътуващ семинар до Страсбург и Брюксел.
 5. Информация за предприетите от НАПОС – РБ действия относно обжалването на Наредби на Общинските съвети:
  1. За следващо заседание да се покани представител на ВАП за разговор на тема: „Отношения ОбС – Прокуратура“.
  2. Да се проведе среща с представители на ВАП с оглед защита на обществения интерес по обжалваните текстове от Наредби на ОбС.
 6. Уточняване на законодателни инициативи на УС на НАПОС – РБ:
  1. В началото на м. юли да се проведе среща на ръководството на НАПОС – РБ с ръководството на ПК по РРБМС към Народното Събрание.
  2. Уточнява следните законодателни инициативи на УС на НАПОС – РБ:
   • ЗМСМА:
    • Защита правата на председателите на ОбС;
    • Атестационната оценка на служителите в звената по чл. 29а да се изготвя от Председателите на ОбС;
    • По санкциите при не приемане на бюджета на Общината.
   • Изборен кодекс:
    • големината на листата за общински съветници.
   • ЗСПЗЗ и ЗОЗ:
    • земите по чл. 19.
   • ЗУТ и ЗПО:
    • разпореждане със сгради -бивши училища и социални домове.
 7. Одобряване на финансови разходи.
 8. Разни.
  • Да се поканят членове на НАПОС – РБ за включване в инициативата за събиране на средства за продължаване изграждането на Мемориален комплекс на Кан Кубрат и провеждане на Всебългарски събор.
  • Да се организира в началото на м. ноември 2017 г. пътуващ семинар за членовете на НАПОС – РБ до Прага и Дрезден.
  • Следващото заседание на УС на НАПОС – РБ да се проведе на 08.09.2017 г. в гр. Димитровград.

На 10.04.2017 г. в град Търговище се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Позиция на УС на НАПОС – РБ по повод оспорването на нормативни актове на Общинските съвети от сдружение „Български правозащитен алианс“
  • Да се изготви и изпрати аргументирано писмо – информация до ВСС.
  • След започване работа на 44-то Народно събрание да се обсъдят промени в нормативната база.
  • Да се предприемат съвместни действия с НСОРБ.
 2. Приема за член на НАПОС – РБ:
  • Димитър Кръстанов – председател на ОбС – Смолян;
  • Цветан Андреев – председател на ОбС Никопол.
 3. След започване работа на 44-то Народно събрание да се предприемат законодателни инициативи от страна на НАПОС – РБ:
  • ЗМСМА:
   • Относно статута на председателите на ОбС;
   • Относно статута на служителите в звената по чл. 29а от ЗМСМА
  • ЗМДТ:
   • Относно такса битови отпадъци
  • ЗУТ:
   • Относно разрешителния статут за разпореждане със сгради на бивши училища, здравни заведения и социални такива.
  • ЗСПЗЗ:
   • Относно земите по чл. 19
 4. Да се изиска от членовете на НАПОС – РБ предложения за промени в нормативни актове, касаещи местното самоуправление.
 5. Предлага Мария Димитрова /резерва Костантин Луков/ за председател на КМСРР към НСОРБ
 6. Отстъпва в полза на туроператора Доротеятур дължимите за НАПОС – РБ отчисления от такса участие – семинар 9 и 10 май в гр. Пловдив.
 7. Да не се организира пътуващ семинар за председатели на ПК по ТСУ и архитекти на Общини.
 8. Отпуска сумата от 2000 лв. за изграждане на мемориалния комплекс на Кан Кубрат и организиране на всеобщ български събор.
 9. Утвърждава финансови разходи за периода 01.01.2017г. – 31.03.2017 г.

На 09.02.2017 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Приема за член на НАПОС – РБ на основание чл. 8, ал. 2 и 3 от Устава на НАПОС – РБ:
  • Инж. Тодор Шойлеков – председател на Общински съвет – Карлово;
  • Тихомир Мирчев- председател на Общински съвет – Угърчин;
  • Стефан Арсов- председател на Общински съвет – Ситово;
  • Георги Димитров- председател на Общински съвет – Божурище;
 2. На основание чл. 9, ал. 4, т.1 и ал.  5 от Устава на НАПОС – РБ отпадат като членове на НАПОС – РБ
  • Георги Георгиев – председател на ОбС – Тунджа;
  • Цветанка Петкова – председател на ОбС – Чипровци;
  • Никола Динков – председател на ОбС – Свиленград;
 3. Определя за водещ на Общото събрание на НАПОС – РБ г-н Емил Христов.

На 11.01.2017 г. в град Чирпан се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

1.Прие нови членове на НАПОС – РБ:

 • Тодор Иванов Балабанов – председател на Общински съвет – Варна.

2.Приема Отчета на УС на НАПОС – РБ за дейността му през 2016 година.

3.Приема Отчета на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година в приходната му част в размер на 145 085.41 лв. и в разходната част 99 020.52 лв.

4.Приема предложения за промени в Устава на НАПОС – РБ.

5.Отлага за 09.02.2017 година вземането на решение на УС на НАПОС – РБ по реда на чл. 9, ал. 4 и 5 от Устава на НАПОС – РБ относно членове на Сдружението не издължили членския си внос за 2016 година.

6. Да се предложи на Общото събрание на НАПОС – РБ да бъдат избрани::

Мандатна комисия:

 • Илиян Маринов /Стражица/
 • Атанас Телчаров /Садово/
 • Гергана Кръстева /Димитровград/
 • Савина Петкова /Пловдив/
 • Яна Нинова /Мездра/

Секретариат в състав:

 • Даниела Драгийска /Чирпан/
 • Христина Чолакова /Котел/

7. На 09 – 10. 05. 2017 г. да се организира семинар на тема „Промените в ЗНА и отражението им върху дейността на Общинските съвети“

8. Утвърждава извършени финансови разходи за периода 22.11.2016г. -31.12.2016 г.


На 21.11.2016 г. в град Велико Търново се проведе заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Протокол

Виж Снимки от заседанието


На 12.09.2016 г. в к.к.Боровец се проведе заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Бяха взети следните решения:

1.Прие нови членове на НАПОС – РБ:

 • Нейко Нейков – председател на Общински съвет Гурково;
 • Петър Комитски – председател на Общински съвет Криводол;
 • Мария Станкова – председател на Общински съвет Стрелча;
 • Д-р Румен Йовчев – председател на Общински съвет Раднево;
 • Димитър Кокошаров – председател на Общински съвет Априлци;
 • Радослав Балтаджиев – председател на Общински съвет Камено.

2. Обсъди хода на инициираната промяна в ЗМСМА, касаеща избора на държавни служители за председатели на Общински съвети и кметове.

Законопроекта е в Народното събрание и е получил одобрението на всички парламентарни групи.

3. Прие Становище на УС на НАПОС – РБ относно промените в ЗМСМА, касаещи избора на общински омбудсман.

УС и КС на НАПОС – РБ са категорично против промени в ЗМСМА, предвиждащи задължителен избор на общински омбудсман.

Мотивирано Становище на УС на НАПОС е изпратено до Народното събрание и НСОРБ.

4 .УС на НАПОС – РБ оцени, че сегашния ЗМСМА, приет преди 25 години и с 41 допълнения и изменения през годините вече не отговаря на днешните реалности, в които работят местните власти.

Взе се решение да се проведе анкета сред членовете на НАПОС –РБ за предложения какво да се промени, запази, допълни или отпадне в един нов ЗМСМА, след което да се проведе среща с НСОРБ, на която да се обсъди необходимостта и възможността от иницииране разработването и приемането на нов ЗМСМА.

5. Прие решение за обсъждане на необходими промени в Устава на НАПОС – РБ.

6. Взе решение за провеждане на семинари на НАПОС – РБ:

 • тема: „Нови предизвикателства пред Общинските съвети“- по време на годишната среща на местните власти 6 – 7  октомври 2016 г. в к.к. Албена
 • тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ с лектор Стефан Тодоров – главен експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание – 15-16 ноември 2016 г. в х-л „Самоков“- к.к. Боровец.
 • Пътуващ семинар – Израел за запознаване с опита в местното самоуправление и срещи с представители на местни власти в Израел – 5 – 9.12.2016 г.
 • Пътуващ семинар –„ Европа 2017г.“ /автобусен и самолетен вариант/ за посещение и запознаване с Европейските институции /Конгрес на местните и регионални власти – Страсбург; Европейския парламент и Комитета на регионите в Брюксел/ и запознаване с опита в местното самоуправление в страни – членки на Европейския Съюз – 4 – 5. 06. 2017г.

7. Обсъди възможностите за осъществяване на стопанска дейност и установяване на трайни връзки с фондации с цел финансиране на различни мероприятия на НАПОС – РБ.

8. Реши Общото събрание на НАПОС – РБ за 2017 година да се проведе на 14 март 2017 година в парк-хотел „Санкт Петербург“ в гр. Пловдив.

9. Утвърди финансови разходи.


На 16.06.2016 г. в град Созопол се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол

Виж Снимки от заседанието


На 12.04.2016 г. в град Банско се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол


На 17.03.2016 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. УС на НАПОС-РБ избра за председател г-жа Красимира Германова – председател на Общински съвет – Созопол. За зам. председатели избра г-н Емил Христов – председател на Общински съвет – Стара Загора и г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене.
 2. КС на НАПОС-РБ избра за председател г-жа Маргарита Стойчева – председател на Общински съвет – Долни Дъбник.Новоизбраните УС и КС на НАПОС-РБ проведоха заседание.

На 03.12.2015 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Насрочи общо събрание на НАПОС-РБ за 2016 г., което ще се проведе на 17.03.2015 г. в град Пловдив.
 2. Прие Календарен план на мероприятията на НАПОС-РБ за 2016 г.
  Виж Календарен план на НАПОС-РБ за 2016 г.
 3. Избра за изпълнителен директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски – дългогодишен председател на ОбС – Мездра, съучредител на НАПОС-РБ, досегашен член на УС и изпълнителен директор на НАПОС-РБ.
 4. Обсъди предложения за удостояване със званието „Почетен член на НАПОС-РБ“.
 5. Обсъди предложения за промени в Устава на НАПОС-РБ.
 6. Прие 99 председатели на Общинси съвети за членове на НАПОС-РБ.
 7. Обсъди предложения за членове на УС и КС за мандат 2015-2019 г. от името на УС на НАПОС-РБ.
 8. Утвърди финансови разходи.