P1120030.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 32 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 32


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Заседания на УС /2019-2023/


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС И КС НА НАПОС – РБ, 20.04.2021 г.

На 20. 04. 2021 г. се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ при следния Дневен ред:

 1. Прием на нови членове.
 2. Насрочване Общо събрание на НАПОС – РБ.
 3. Обсъждане Отчет за дейността на НАПОС – РБ за 2020 г.
 4. Обсъждане Отчет за изпълнение на бюджета на НАПОС – РБ за 2020 г.
 5. Обсъждане на Проект за бюджет на НАПОС – РБ за 2021 г.
 6. Обсъждане състави на помощните органи за Общото събрание /Мандатна комисия и секретариат/.

Виж Протокол от заседанието


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ в град Златоград, 08.10.2020 г.

На 08 октомври в град Златоград се проведе съвместно заседание на Управителния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС) на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

Заседането протече при следния Дневен ред:

 1. Прием на нови членове.
 2. Обсъждане на законодателни инициативи на НАПОС – РБ:
  • Предложение за промени в ЗМДТ.
  • Предложение за промени в ЗМСМА внесени от д-р Ердинч Хаджиев.
  • Предложение за промени в наказателния кодекс, внесено от инж. Иван Митев.
 3. Вземане решение за провеждане на дискусионен семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки с нея. Правомощия на Общинските съвети по ЗУТ.“
 4. Информации за съвещанието с Председатели на Общинските съвети от Северозападен район за планиране и проведения семинар на НАПОС – РБ на тема : „Ролята и мястото на звената по чл 29а от ЗМСМА в осигуряване дейността на Общинският съвет.“
 5. Информация за проведен регионален семинар.
 6. Информация за участието на Изп. директор инж. Д. Дамяновски в Общото събрание на НАСДО РБ.
 7. Обсъждане на дата за провеждане на XIX – то Общо събрание на НАПОС – РБ.
 8. Обсъждане и утвърждаване на Областни координатори на НАПОС – РБ.
 9. . Обсъждане на международна програма на НАПОС – РБ.
 10. Обсъждане на предложение на Даниела Николова от Ветрино за оказване на финансова помощ.
 11. Информация за направените разходи в периода 01. 06. – 30. 09. 2020 г.

Виж Протокол от заседанието


Във Велико Търново се проведе първото за мандат 2019-2023 г. заседание на УС и КС на НАПОС-РБ

№1 – 24.07.2020 г., Велико Търново

На 24 юли 2020 г. в гр. Велико Търново се проведе първото за мандат 2019-2023 г. съвместно заседание на Управителния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС) на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Освен новоизбраните членове на УС и КС на Асоциацията, в неговата работа взе участие кметът на община Велико Търново Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

На заседанието бяха приети трима нови членове на НАПОС-РБ: Нехат Кантаров – председател на Общински съвет – Тутракан, Петър Грохчев – председател на Общински съвет – Мирково и Васил Дамянов – председател на Общински съвет – Лесичово.

Управителният съвет на Асоциацията реши на 8-ми и 9-ти септември 2020 г. да се проведе семинар – обучение на служителите в звената по чл. 29а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на председатели на общински съвети на тема: „Ролята и мястото на звената по чл. 29а от ЗМСМА в осигуряване дейността на общинските съвети“.

Решено бе още да бъдат определени областни координатори на НАПОС-РБ и да бъдат изградени Постоянни комисии по направления, което ще стане на следващото заседание на УС и КС на Асоциацията.

Управителният съвет на НАПОС-РБ упълномощи председателя на Асоциацията Венцислав Спирдонов и изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски да вземат участие в ХХIX Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), което ще се проведе на 1 септември 2020 г. в гр. Хисаря.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол № 21/03.12.2019 г.