P1120219.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Председатели на общински съвети трупаха опит по Законите за нормативните актове и за защита на личните данни

Семинарът бе организиран от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

napos

Над 70 председатели на общински съвети от страната участваха в семинар, на който бяха разяснени тънкости от Закона за нормативните актове и Закона за защита на личните данни и задълженията по тях на Общинските съвети и на Общинските администрации. Форумът бе организиран от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ и се проведе на 14 и 15 юни в София.

Лектор по темата за защита на физическите лица при обработка на личните им данни и отговорността на местните власти бе Олга Александрова-гл. експерт в Дирекция „Правно-нормативна и международна дейност” към Комисията за защита на личните данни.

napos1

Под ръководството на Елеонора Сергиева и Елисавета Йотова-партньори-ръководители Направление „Публично право и проекти“ в Адвокатска кантора „Попов, Арнаудов и партньори“ бяха водени дискусии относно инструментите за оценка на въздействието на нормативните актове и обществените консултации. Разяснена бе правната уредба, ползите и прилагането на инструментите. Разгледани бяха още добри практики и повишаване качеството на местното законодателство.

Експертите запознаха местните парламентаристи с обезпечаването на процесите по приемане от Общинските съвети на законодателни Наредби, с обхвата на обществените отношения с местно значение, спазването на изискванията на общите и специалните нормативни актове от по-висока степен. Разисквани бяха контрола върху Наредбите и съдебната практика.

Лекторите запознаха председателите на общински съвети с обработването на специални категории лични данни.

„Забранява се обработването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице“, подчертаха специалистите.

Те говориха още за съгласието, изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора или на субекта на данните по силата на трудовото право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие.

Обяснени бяха нови понятия като онлайн идентификатори, геолокация,профилиране, псевдонимизация и др. Присъстващите бяха запознати с правата на субектите на данни, ограниченията, които трябва да се спазват, а също и с особени ситуации на обработване, механизъм на сътрудничество и съгласуваност и др.

napos2

Предоставена бе информация за санкциите, които се налагат при допуснати нарушения. Изброени бяха критериите за определяне размера на глобите.

„Те зависят от естеството, тежестта и продължителността на нарушението. Определят се от действията, предприети от администратора или обработващия, съгласно въведените технически и организационни мерки и от евентуални предишни нарушения“, изтъкнаха лекторите.

napos3

Назад към Новини