P1110158.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общински съветници в битка за опазване чистотата на въздуха във Велико Търново

​​​​​Изпълнителната агенция по околна среда не откри нарушения в дейността на „Кроношпан България“ във Велико Търново
sp
По повод на писмен отговор от ИАОС, председателят на Общинския съвет и председател на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов поиска допълнителна информация и документи относно Комплексно разрешително на завода за дървесни плоскости

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ към МОСВ не откри нарушения в дейността на „Кроношпан България“ във Велико Търново, за които бе сезирана преди дни от Общинският съвет на старата столица.

С единодушие на 25 август местният парламент гласува декларация, с която се настоява компетентните държавни институции да вземат мерки по проблемите, породени от влиянието на завода на „Кроношпан България“ ООД върху чистотата на въздуха във Велико Търново.

Декларацията бе инициирана от общинските съветници от ГЕРБ в старопрестолния град, доразвита е по време на заседанията на комисиите и бе приета на заседание на местния парламент.
С декларацията Великотърновският общински съвет настоява Изпълнителната агенция по околна среда да вземе мерки в следните насоки- допълнително намаляване на емисиите на вредни вещества, прах и вещества, отделящи миризми с прилагане на най-добрите налични техники за пречистване, включително и пречистващ електрофилтър. Местните парламентаристи поискаха поставяне на системи за непрекъснат мониторинг на изпускащи устройства и достъп в реално време до данните от тези системи, включително и чрез електронно табло пред сградата на Община Велико Търново.

От Изпълнителната агенция по околна среда са отхвърлили исканията на Общинския съвет с мотиви по конкретните искания.

В писмото на агенцията се казва, че „Кроношпан България“ ООД има издадено комплексно разрешително за изграждане и експлоатация на Инсталация за производство на дървесни плоскости.
„На „Кроношпан България“ ООД са поставени условия да извършва собствени периодични непрекъснати измервания в зависимост от критериите, на които отговарят изпусканите емисии. Поставено е условие операторът за изготви и представи в РИОСВ-Велико Търново за съгласуване План за мониторинг на емисиите и всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества съобразно с условията на разрешителното“, пише в писмото на ИАОС.

От агенцията казват още, че към настоящия момент „Кроношпан България“ ООД е представил в ИАОС информация за промени свързани с обхвата и съдържанието на инсталацията. Част от тези промени са свързани с организацията чрез обединяване на аспирации и изграждане на нови пречиствателни съоръжения. За планираните промени са представени становища от директора на РИОСВ, в които е посочено, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

„Поставени са условия „Кроношпан България“ ООД да изгради и да поддържа автоматичен пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Операторът трябва да осигурява безпрепятствен достъп до всички данни от пункта в реално време. По данни на годишният доклад по ОС за изпълнение на дейностите, пунктът за мониторинг е въведен в експлоатация. Осигурен е пренос в реално време на данните от пункта до диспечерския пункт в РИОСВ, до централния диспечерски пункт на ИАОС и Община Велико Търново“, пише още в становището на ИАОС.

Във връзка с писмото на Изпълнителната агенция по околна среда председателят на Общинския съвет в старата столица и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България Венцислав Спирдонов незабавно реагира и на 9 септември изпрати писмо, с което поиска да получи информация и документи относно Комплексно разрешително № 570-Н0/2018 г. и решение на изпълнителния директор на ИАОС от 28 ноември 2018 г. за изграждане и експлоатация на „Инсталация за производство на дървесни плоскости“, както и решение № 570-Н0-И0-А0-ТГ1/18.03.2019 г. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка на условие в КР № 570-Н0/2018 г. и основанието за допускането на тази очевидна фактическа грешка.

Спирдонов настоява да бъде предоставено Становище от 18 май 2017 г. от директора на РИОСВ-Велико Търново, че инвестиционното предложение не е предмет на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

„Има ли срок операторът да изготви и представи в РИОСВ за съгласуване план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, които отвеждат вредни вещества, съобразен с условията на разрешителното. Какво е мнението на ИАОС относно по-строги норми за допустими емисии за обекти и дейности във Велико Търново – историческа и духовна столица на България?“, пита Венцислав Спирдонов.

Той подчертава, че очаква РИОСВ-Велико Търново да вземе отношение във връзка с изработване на въпросите за местен референдум относно „Влиянието върху общественото здраве и околната среда в община Велико Търново от дейността на „Кроношпан България“ ЕООД, съгласно Решение № 1086/25.08.2022 г. на Великотърновски общински съвет, и писмо от 30.08.2022 г. за определяне на представител на РИОСВ-Велико Търново за участие в работната група.
vt11

Назад към Новини