P1110809.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Пловдив прие мерки за по-чист въздух

Инж.Александър Държиков, председател на Общински съвет- Пловдив и член на УС на НАПОС-РБ: „Разработена е методика за въвеждане на зони за ниски емисии“
plovdiv2
Общински съвет-Пловдив гласува Методика за въвеждане на зони с ниски емисии на вредни вещества във въздуха. В методиката е направен обстоен анализ на състоянието на атмосферния въздух в града и няколко варианта за мерки за намаляване на вредните емисии. Анализът показва, че основни източници на значителни емисии на замърсители в атмосферния въздух на община Пловдив са автомобилният транспорт и битовото горене за отопление. През последните десетилетия, автомобилният парк в Пловдив нараства изключително бързо, но делът на автомобилите, които са стари и като дизайн, и като технически характеристики е значителен. Това означава вредно въздействие върху качеството на атмосферния въздух, а оттук и върху опазването на човешкото здраве и околната среда като цяло. От друга страна, възможностите на Пловдив предвид числеността на населението и градската инфраструктура отдавна не са в състояние да посрещнат предизвикателствата на съвременния начин на живот, въпреки че местната власт полага значителни усилия в това направление. Това коментира инж.Александър Държиков, председател на Общински съвет- Пловдив и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

Именно като част от мерките за справяне със замърсяването на въздуха методиката предвижда въвеждане на зона за ниски емисии да обхваща центъра на Пловдив, достъпът до която ще бъде забранен за автомобили до определена еко категория. Точните граници на зоната предстои да бъдат определени с Наредбата за организация на движението, като целта е да се намали замърсяването на въздуха с фини прахови частици и азотен диоксид, за които са установява надвишаване на нормите. Предложени са три варианта на рестрикции по отношение на автомобилите, като съгласно вариант №1 достъпът до зоната за ниски емисии ще бъде забранен за бензинови коли с евро 0 и част от тези с евро 1 и дизеловите съответно с еко категории 1,2 и част от 3. Вариант №2 е още по-рестриктивен, като предлаганата забраната за достъп да обхваща автомобилите с еко категория за бензиновите с евро 2 и всички с евро 3 за дизеловите коли. Последният трети вариант повтаря като рестрикции втория, но в допълнение се предлага автомобилите от изброените еко категории да не мога да преминават и по самите пътни артерии, които ще бъдат границата на зоната за ниски емисии.

Следващият пакет от мерки, които се предлагат от Методиката са насочени към справяне с праховите частици в следствие на битовото отопление, като община Пловдив вече е предприела стъпки в тази посока, стартирайки подмяна на старите уреди за отопление на домакинствата с нови и екологично чисти. В методиката този процес се предлага в следващите години да бъде развита а обхватът разширен, с цел да обхване все повече домакинства.

„Към настоящият момент в Република България няма въведени зони за ниски емисии. Въвеждането им трябва да става чрез наредба на общинския съвет, която да регламентира създаването им и осъществяване на контрол относно спазване на приети и/или наложени мерки, забрани и ограничения, включително чрез използване на автоматизирани технически средства или системи, и за налагане на глоби и имуществени санкции при установяване на нарушения. Важно е да се отбележи, че в планираните мерки по приоритет „Въздух“, съгласно финален вариант на Програма „Околна среда“ 2021-2027г. има предвидено финансиране и за въвеждане на Зони с ниски емисии. Съществена новост в Програма 2021 – 2027 е, че за да кандидатства, всяка една община следва да има предварителна проектна готовност, т.е. при кандидатстване е необходимо да има направени обществени поръчки за всички дейности“, обясни инж.Александър Държиков.

Назад към Новини