P1110791.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Бургаският парламент е първи в страната с награда „Добри практики за цялостна отчетност на Общински съвет – Бургас“

Асоциация „Прозрачност без граници“ представи резултатите от проведеното изследване на „Индекс на местната система за почтеност – 2022“. Бургаският общински съвет получи престижната първа награда за добри практики и цялостна дейност на официална церемония в столицата. Призът прие председателят на местния парламент проф. д-р Севдалина Турманова, която е и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/. Тя представи добрите практики в организацията и отчетността на Общински съвет – Бургас.

Органът за местно управление заема водещата първа позиция в класацията „Индекс на местната система за почтеност – 2022. Общинският съвет на Бургас, е единственият съвет в страната с оценка над 4 – стойността на неговия индекс е 4,11 точки. Индексът на Местната система за почтеност в България позволява извършването на ежегодна сравнителна оценка антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и обществени фигури на местно ниво: общински съвет, кмет, общинска администрация, бизнес, медии, граждански организации, съд и полиция. Той се съставя въз основа на детайлно разработен набор от показатели за изследване на институциите и структурите във всичките 27 общини-областни центрове в страната.

Високата оценка, която дава Асоциация „Прозрачност без граници“, е в резултат на усилията и непрекъснатата мотивация на Председателя на Общински съвет – Бургас – проф. д-р Турманова и на екипа, който тя ръководи и който осигурява дейността на работата и организацията на функциониране на институцията.

При приемането на наградата проф. Турманова сподели, че огромна роля за организацията и качеството на работа има и Националното сдружение на председателите на общински съвети в Република България. Благодарение на регулярните срещи с представители на други местни парламенти в страната, след обмяна на информация, експертност и добри практики, винаги са били търсени и намирани възможно най-прецизните решения по зададени ситуации, свързани с работата на общинските съвети.

Официалната уебстраница на Бургаския общински съвет непрекъснато се обновява, улеснява се достъпът, осъвременява се и се работи в посока да бъде възможно най-лесен за употреба от гражданите и заинтересованите институции. Почти 15 години институцията Общински съвет – Бургас поддържа своя собствена официална уебстраница. Още при самото ѝ създаване идеята е да бъде публикувана не само информация за справка за взети решения и нормативната уредба на територията на община Бургас, но и цялата кореспонденция, която постъпва в деловодството на съвета – от страна на институции, общински съветници и граждани. Това може би е най-характерно и отличаващо за сайта, а именно – входящата кореспонденция е публична и може да бъде проследена в развитие.

„Категорично заставам зад твърдението, че прозрачността в една демократична система позволява на хората да участват по-лесно в процеса на вземане на решения. Институциите могат да се ползват с по-голяма легитимност и ефективност, само при условие че продължават да носят пълна отговорност пред гражданите.“, заяви по време на награждаването проф. Севдалина Турманова. Тя представи и добрите практики в организацията и отчетността на Бургаския общински съвет. Проф. Турманова обясни, че публикуването на докладните записки (проектите за решения) в ОбС – Бургас следва стриктни правила и съдържат задължителни атрибути, като дата на публикуване, името на служителя, който администрира публикацията, име на вносителя на проекторешението, описание на предмета на докладната записка, резолюция към конкретни комисии, на които предстои разглеждането на документа. Всички тези подробности улесняват изключително много гражданите, които посещават уебстраницата, за да се ориентират бързо в информацията, която им е необходима.
Ежемесечно се публикуват графиците за заседание на постоянните комисии. Срещите са открити за граждани и без излишни административни формалности, всеки има безпрепятствен достъп и възможност да присъства, в случай че желае да вземе отношение или да се изкаже по даден въпрос от дневния ред по време на заседание на дадена ресорна постоянна комисия.

Една положителна практика на Общински съвет – Бургас е, че всеки общински съветник е подробно представен на официалната уебстраница. При кликване върху съответното име на общински съветник, се показват снимка с подробни данни, като степен на образование, професия, телефон и имейл за връзка с него, акценти или сфери на дейности, с които се ангажира да работи в структурата по време на своя мандат. Отбелязани са с препращане и всяка една докладна записка, питане или друго, което даденият общински съветник е внесъл за разглеждане. Така лесно може да се проследи кой доколко и в каква посока работи за обществото.

Когато се внесе в деловодството на ОбС, всеки един документ се обработва, премахват се личните данни, сканира се и се публикува на уебстраницата. Там редът също е така организиран, че съответният документ може да се проследи – към коя комисия е резолиран за разглеждане, в последствие какво становище е произнесено и как е приключен съответния въпрос.

От изключително първостепенно значение е отчетността пред общинския съвет от страна на изпълнителната власт. Липсата на такава отчетност, би довело до безсмислени действия при приемането на решенията на Общинския съвет. Затова на всяко шестмесечие кметът на Община Бургас внася отчет за изпълнението на решенията, които са били приети от общинския съвет. В отчетът се съдържа описание на това, което е извършено, постигнато и изработено, описват се и средствата, които са били изразходвани, в случай че са били необходими такива. При невъзможност дадено решение да бъде изпълнено, аргументирано и обосновано се определя нов срок.

В Общински съвет – Бургас реално функционира също така механизмът за деклариране на конфликт на интереси в дейността на местния парламент. Декларациите са публични и в случай на промени, всеки общински съветник е длъжен да ги декларира. Регистърът на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, са одобрени от Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси през 2019 г. и се публикуват на уебстраницата ни.

Друг важен регистър, който е характерен за страницата на ОбС – Бургас е Информационен регистър на нестопански организации получатели на годишна субсидия на Община Бургас. Този регистър е създаден с решение на ОбС и също се обновява непрекъснато.

Друг важен детайл при поддържането на уебстраницата на бургаския общински съвет е осигуряването на достъпност за хората с увреждания. Приета е практиката всички проекти за решение да се публикуват и в word-формат, тъй като това е форматът, който се използва за достъпност до програмите за четене от незрящи. В Правилника на ОбС – Бургас е уреден и достъпът на глухонеми – при необходимост и поставено искане, в петдневен срок преди заседание може да бъде осигурен жестомимичен превод. Провеждани са такъв тип заседания, при които по време на цялата сесия на съвета е осъществяван такъв тип превод на български жестов език.

В края на събитието по награждаването, след споделените добри практики в организацията и дейността на Общински съвет Бургас, проф. Турманова благодари за високата оценка, дадена от Асоциация „Прозрачност без граници“. „Чест и привилегия, отговорност и мотивация е за всички нас, общинските съветници, да продължим да работим и да бъдем пример за добро взаимодействие с кмета на града ни г-н Димитър Николов, цялата общинска администрация, държавната власт, представлявана от Областния управител проф. дн Мария Нейкова, членовете и представителите на НАПОС-РБ, гражданското общество, бизнеса, неправителствения сектор и не на последно място благодарност към четвъртата власт – медиите, които безпристрастно отразяват нашата работа и следят дейността ни.“ заяви проф. д-р Севдалина Турманова.Назад към Новини