P1120017.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


​​​​​По предложение на председателя си, Общински съвет-Садово прие декларация против добиването на инертни материали от река Марица

Становището е подкрепено от местната общественост, от кметове на населени места, земеделски производители и ще бъде изпратено до МС, МОСВ, Областна управа-Пловдив, Басейнова дирекция, РИОСВ.

По предложение на Атанас Телчаров, председател на Общински съвет-Садово и зам.председател на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ бе приета протестна декларация. В нея местният парламент призовава Областна администрация – Пловдив да прекрати договор с фирма „Ди Кей Фишинг“ ЕООД за изземването на 290 000 куб.м. наносни отложения(пясъци) в границите на Защитена зона по Натура 2000 – BG0000578 „река Марица“. В декларацията се настоява още да бъде организирано широко обсъждане с всички заинтересовани страни, местни жители и природозащитни организации, за да се търси консенсус.
384075554_687815592932125_2759716785589440470_n
„Съобразявайки се с високия обществен интерес и множеството отрицателни становища, представени пред нас в устна и писмена форма от граждани на нашата община, ние, общинските съветници в Общински съвет -Садово считаме, че е повече от необходимо извършване на ОВОС на инвестиционното предложение.

Няма как да се съгласим с изразеното виждане на фирмата изпълнител, че изземването на 290 000 куб.м. наносни отложения (пясъци) в границите на Защитена зона по Натура 2000 – BG0000578 „река Марица“ ще има „незначително въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната“.

Областна администрация и всички държавни институции, имащи контролни функции, в годините назад нямаха ресурсния капацитет да следят за спазването на териториалния обхват на разрешените за почистване участъци“, се казва в декларацията.
384229933_1023825472146517_800446305338881006_n
В нея се посочва , че следствие на това безогледно се е изземвало и в дълбочина, под кота речно дъно, което, по сведения на местни жители, за 25-30 години е с 2 метра, а на места и с 4 метра по-надолу в сравнение със старото му ниво.

„Това доведе до оголване на основите на мостовете в района и има пряка опасност за срутване им. Нивото на подпочвените води, които са основен източник за напояване на площите, заети със земеделските продукция също се влияе значително от такъв тип дълбочинни изземвания. Потърпевши от това са земеделските стопани, предимно производители на плодове и зеленчуци, които плащат високо цената на липсата на реален контрол от страна на държавата.

Тревога буди и факта, че фирмата „Ди Кей Фишинг“ ЕООД е със скромния капитал от 2 лева, което по никакъв начин не може да компенсира щетите, които е възможно да настъпят следствие на тяхната дейност в района. По наша информация в договор с номер АСД-12-138 от 21.11.2022г. с Областна администрация – Пловдив дори няма предвидена банкова гаранция, която по някакъв начин да възпира изпълнителя да извършва умишлени нарушения. Държавата е лишена от възможности за контрол и въздействие и напълно реално можем да се окажем в хипотезата при нарушения за милиони, отговорността на изпълнителя да се свежда до 2-та лева дружествен капитал“, пише още в декларацията.

В нея са изброени и конкретни искания.

„Във връзка с изложените факти, и заставайки в подкрепа на всички земеделски производители и жители на община Садово, Общински съвет – Садово призовава Областна администрация – Пловдив, РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция Източнобеломорски район:

-незабавно да прекрати договор с номер АСД-12-138 от 21.11.2022г.

-да организира широко обществено обсъждане със заинтересованите страни- местни жители и природозащитни организации, до постигане на обществено съгласие,

-да бъде стартирана процедура по ОВОС.

След приключване на така належащите мерки и защита на обществения интерес държавните органи да подпишат адекватен договор с фирма изпълнител и чак след това да се пристъпи към работа на терен.

На първо място, преди икономическите интереси, трябва да е защитата и грижата за хората!“, се посочва в декларацията.

На заседание в четвъртък тя бе приета единодушно от общинските съветници с 13 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

На обсъждането на декларацията и приемането и присъстваха граждани, земеделски производители, както и кметовете на селищата Селци, Чешнигирово, Милево и Поповци. Управниците са съпричастни с исканията и вече са дали писмени становища по екологичния проблем.
384260396_1362970004617775_3602389911162222751_n
На сесията местните парламентаристи оторизираха председателят на Общинския съвет Атанас Телчаров да предостави декларацията с изброените искания на Министерски съвет, до МОСВ, Областната управа в Пловдив, Басейнова дирекция и РИОСВ-Пловдив.

Назад към Новини