P1110179.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общински съвет-Велико Търново с редица важни решения по предложение на председателя Венцислав Спирдонов

От началото на настоящия мандат до 30 юни 2023 г. местният парламент в старатастолица е провел 56 заседания и е приел 1430 решения

Общинският съвет във Велико Търново през мандата е приел редица важни решения по предложения, направени от председателя Венцислав Спирдонов, който е и ръководител на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

Венцислав Спирдонов е образован, интелигентен и креативен. Завършил е “История”, “Право” и “Икономика”. На финала е и докторантурата му в Стопанската академия “Д. А. Ценов”-Свищов, като дисертационната му тема е “Лидерство в публичния сектор”. Слави се още като взискателен ръководител и обединител на представителите от различни политически формации в Общинския съвет в старопрестолнината и резултатите са налице. През двата си мандата като председател не е налагал нито едно наказание на колеги, което е добра презентация за общинските съветници от Велико Търново.
VSpirdonov
Сред знаковите решения са предложените от Спирдонов промени в Наредбата за символите и наградите на Общината.

Идеята е наградите да не са с парична стойност, а да бъдат предметни и символни, като на изявени личности се връчват Почетна грамота и пластичен знак голям-настолен и малък-нагръден.
„Великотърновският общински съвет присъждаше няколко награди, но с различна материална стойност, съгласно действащата към момента Наредба. Промените обаче бяха направени, за да се унифицират наградите, като се отдаде необходимото на „званието“ и „титлата“, а не на тяхната паричната стойност“, обяснява Венцислав Спирдонов.

Той допълва, че с тези изменения се цели прецизиране и синхронизиране на разпоредбите на Наредбата. Освен това прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на минимални финансови средства от бюджета на общината, необходими за изработването на предметните награди.

По негова идея бе създаден и фонд „Заедно“ на Община Велико Търново, който подпомага финансово или социално-битово специалисти, работещи на трудов договор в публичните институции на територията на общината. Средствата във фонда се осигуряват от бюджета на Общината. Постъпленията, които се вливат във Фонда, са в размер на около 35 000 лв. Десетки млади специалисти вече са подпомогнати от „Заедно“.

Друго предложение на общинаря, по което се работи, е обособяване на гробищни паркове за домашни любимци.

„Бих искал да обърна внимание на един сериозен проблем, който тормози много от населените места в страната и е належащо да бъде решен в кратки срокове. Това е липсата на обособен парцел или площадка за загробване на домашни любимци на територията на община Велико Търново. Заравянето на мъртвите животни в паркове или други нерегламентирани места е абсолютно недопустимо и при установяване на подобно деяние, нарушителите се санкционират съгласно действащото законодателство. Нормативната уредба забранява и загробване на домашни любимци на територията на гробищни паркове, предназначени за погребване на покойници“, мотивира се Спирдонов.

Местните парламентаристи гласуваха и предложението му за изменение на Наредбата за реда на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Велико Търново. Целта е насърчаване употребата на превозни средства, ограничаващи вредните емисии в атмосферата като се освобождават от данък електрическите автомобили и електрическите возила от категориите L5e, L6e, L7e. Освен това водачите на тези превозни средства имат право да паркират безплатно до 2 часа срещу издаден от кмета стикер по образец. По негово предложение около училищата на града бяха поставени и светещи знаци.

По предложение на Венцислав Спирдонов и кметът на Велико Търново Даниел Панов по време на пандемията от COVID-19, бе направено изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на 3-годишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Велико Търново, както и на Наредбата за обществено обсъждане за поемане на общински дълг.

Заслуга на Спирдонов е и Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет и на неговите комисии, както и за взаимодействието му с общинската администрация. С това бе въведена практиката за провеждане на онлайн заседания. Благодарение на това по време на пандемията от COVID-19 дейността на местния парламент и на комисиите не бе преустановена. Освен това бе осигурено и участието на карантинирани общински съветници в заседанията на общинския съвет.
Венцислав Спирдонов се застъпи и за интересите на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ по повод проекта на постановление за единни разходни стандарти за финансиране на държавни културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства. В писмо до министъра на културата председателят на Общинския съвет апелира съгласно спецификата на театъра, който представя репертоар в жанровете оперета, мюзикъл, оперно-симфонични концерти, детски мюзикъли, музикално-образователни концерти и драматични постановки, стандартът да бъде разделен на музикален и театрален.

За успешната дейност на местния парламент в болярския град под ръководството на Спирдонов свидетелстват и данните в отчета. От началото на настоящия мандат до 30 юни 2023 г. Великотърновският общински съвет е провел 56 заседания и е приел 1430 решения. За първото полугодие на тази година местният парламент е имал общо 8 заседания, от които 6 редовни и 2 извънредни заседания. Приети са 216 решения. Заседанията на Общинският съвет в старата столица, както и на Постоянните комисии към него, са проведени с Информационната система (ИСОС). Заседанията са излъчвани пряко на секцията на местния парламент в електронната платформа на Община Велико Търново. А срещите с хората са хиляди.

Назад към Новини