P1110196.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Етични комисии ще разследват общински съветници

Венцислав Спирдонов, председател на Общинския съвет във Велико Търново и председател на НАПОС-РБ: Функциите на предвидената комисия се препокриват отчасти с функциите на Комисиите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, които съществуват към местните парламенти.
Vencislav-Spirdonov

​​​​​Промените в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, засягат и Закона за местното самоуправление, където се предлага създаването на постоянна Етична комисия към всички местни парламенти.

Заедно с това общинските съветници трябва да приемат и свой Етичен кодекс, но не е ясно дали текстовете в него ще бъдат унифицирани за всички Общински съвети в страната или ще бъдат със сходно съдържание, но в различните общини ще могат да си предлагат текстове по свое усмотрение.

В Закона за местното самоуправление се конституира и специален орган, който ще заседава по сигнали срещу членовете на Общинския съвет.

Въпросната постоянна Етична комисия според новата алинея 2 в чл. 48, която се предлага в Закона за местното самоуправление, но чрез преходните и заключителни разпоредби в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения, ще трябва да “разглежда сигнали за неетично поведение, за конфликт на интереси и за корупционно поведение на общински съветници”.
Всички нови текстове се обясняват с предвиденото в Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2021 – 2027 г.) повишаване прозрачността и отчетността на местната власт.

Казусът бе коментиран от Венцислав Спирдонов, председател на Общинския съвет във Велико Търново и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

„Във връзка с предвидената Етична комисия в чл.48, ал.2 /нова/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез преходните и заключителни разпоредби в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, същата е предвидена да разглежда сигнали за неетично поведение, за конфликт на интереси и за корупционно поведение на общински съветници. Функциите на предвидената комисия се препокриват отчасти с функциите на Комисиите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, които съществуват към общинските съвети в страната и разглеждат сигнали подадени срещу общински съветници относно конфликт на интереси и корупционно поведение. Всеки, който разполага с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси може да подаде сигнал до постоянната комисия, създадена към общинския съвет. В правилниците за организацията и дейността на някой общински съвети са предвидени етични норми, свързани с поведението на общинските съветници, а в други местни парламенти има практика за приемане на етичен кодекс“, подчертава Венцислав Спирдонов.

Назад към Новини