P1120067.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и член на НАПОС: Зелената платформа на Бургас обхваща цялостното управление на отпадъците

В морската община са въведени и действат 9 системи за различни видове отпадъци, с което Бургас е пример за страната

Разработена е Зелена платформа на Бургас. Тя е създадена по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“. Платформата е в процес на развитие и цели да обедини цялата информация за управление на отпадъците и да представя всички зелени инициативи на града. Това заяви проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС).
b
На различни места на официалната страница на община Бургас се съдържа информация за графиците, по които се извършва сметосъбирането; за реда, по който се събират отделните видове отпадъци – строителни, едрогабаритни. За улеснение са посочени отговорни лица и дежурни телефони за връзка.

„Зелената платформа ще обедини постепенно цялата тази налична информация. Публикуваните в нея данни ще показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране. Освен заявка за извозване на непотребните мебели, зелената платформа има още полезни опции и бутони, които са с цел да се насърчава и мотивира разделното събиране и предотвратяването на образуването на отпадъците в ежедневието“, обясни в презентацията си пред членове на НАПОС проф. Турманова.
b1
Тя поясни, че публикуваната цялостна информация за отпадъците цели повишаване на информираността на гражданите. Към изнесените данни има лесен достъп до картата с местоположението на съдовете.

„Зелената платформа визуализира по интересен начин информацията за рециклируемите отпадъци, събрани в центровете за разделно събиране.

Проф. Турманова допълни, че данните показват количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране.
b2
Менюто „Видове отпадъци“ съдържа кратка и полезна информация за всеки вид отпадък и местата за тяхното изхвърляне.

„Друга опция на платформата е визуализиране на съдовете от всички налични системи, действащи в Бургас – подземни , надземни и мобилни. Бутонът „Извозване на стари мебели“ е активен при отваряне на всяка секция. В тази секция може да бъде използван филтърът по вид на съдовете или по даден район включително промишлената зона, летище Бургас, пристанище „ Нефтохим“, обясни в презентацията си проф. Труманова.

Бутонът „Извозване на стари мебели” е активен при отваряне на всяка секция.

Това е най-новата услуга разработена и предоставена от община Бургас и гражданите могат да се възползват от нея, чрез заявяването ѝ по телефона или посредством платформата.

Допълнителни възможности се предоставят и чрез проекта „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“.

Една от дейностите по разработката е създаването на демонстрационен център за ремонт и подготовка за повторна употреба на мебели.

„Неговата цел е да даде нов живот на старите и ненужни мебели, които след реновиране биха били отново годни за употреба.

Центърът вече функционира в Южната промишлена зона на Бургас и съчетава демонстрационна зала и работилница, в която мебелите или части от тях се подготвят за повторна употреба. Готовите продукти ще бъдат извозвани в шоурум за мебели втора употреба.

„С реализиране на проекта се очаква намаляване на количеството депонирани отпадъци от бита и увеличаване на дела на рециклираните отпадъци“, уточни проф. Севдалина Турманова.

Изготвен и план за ограничаване на пластмасови продукти за еднократна употреба в сградите и помещенията на Общински съвет и Общинска администрация Бургас. Планът е приет от Общински съвет с решение №62/24.09.2019 г. и има за цел общинската администрация да послужи за пример, като насърчава и мотивира разделното събиране и предотвратяването на образуването на отпадъците в ежедневието.

Планът прилага едновременно принципите, залегнали в европейско и национално законодателство. Предвижда се поставяне на диспенсъри и използване на чаши за многократна употреба, „зелени“ обществени поръчки, подобряване разделно събиране на пластмасови отпадъци в сградите и структурите на общинска администрация. В плана се включват задължителни клаузи за разделно събиране на отпадъците при провеждане на публични мероприятия на открито и повишаване на информираността и организиране на обучения за служителите.

Община Бургас се присъедини към инициатива на Европейската комисия с подписване на Споразумението за Зелен град – Green City Accord (europa.eu) С него кметове се съгласяват да подобрят качеството на околната среда в своите градове в следните аспекти: въздух, вода, биологично разнообразие, отпадъци и шум; да превърнат своите градове в по-екологични, по-чисти и по-здравословни места.

С присъединяването си към Споразумението, кметовете се ангажират да предприемат по-нататъшни действия за постигане на конкретни цели до 2030 г.:

 • Значително подобряване на качеството на въздуха в градовете съобразно насоките за качество на въздуха на Световната здравна организация и на стандартите на ЕС.
 • Напредък в подобряването на качеството на водните обекти и ефективното използване на водните ресурси.
 • Напредък в опазването и подобряването на биоразнообразието в градските райони, включително чрез увеличаване на размера и качеството на зелените площи в градовете.
 • Въвеждане принципите на кръговата икономика чрез осигуряване на значително подобрение в управлението на битовите отпадъци, намаляване образуването и депонирането на отпадъци и значително увеличаване на повторното използване, ремонтиране и рециклиране.
 • Значително намаляване на шумовото замърсяване и приближаване към нивата, препоръчани от Световната здравна организация.

„С подписването Бургас става част от инициатива, в която са включени 58 града от 12 държави“, допълни проф. Турманова.

Зелените политики на Общината за по-чиста среда включват:

 • Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с три цветни контейнера;
 • Система за събиране на смесени битови отпадъци и разделно събрани отпадъци от опаковки в подземни контейнери;
 • Система за събиране на смесени битови отпадъци;
 • Система за събиране на оползотворими и масово разпространени отпадъци от домакинствата – Мобилни центрове;
 • Еко-вендинг автомат за разделно събиране на отпадъци от PET бутилки.

„В община Бургас са въведени и действат 9 системи за различни видове отпадъци, които се обслужват от различни оператори. С някои от тях общината добива популярност и е пример в България. Разположени са 1 119 цветни контейнери в 398 точки на територията на общината. Предстоят дейности по надграждане на системата: въвеждане на GPS система за следене в реално време за правилното обслужване на контейнерите по видове и график, оборудвани с GPS модул с четящо устройство на всички камиони, маркиране с тагове за проследяване на всички контейнери и осигуряване на постоянен достъп на общината до системата, отчитане на количество събран отпадък“, обяснява иновативните дейности проф. Турманова.

Община Бургас разполага с общо 160 подземни съдове за отпадъци. Събираните отпадъци в тях са: смесени битови отпадъци, хартиени и картонени отпадъци, пластмасови и метални отпадъци. Контейнерите са изцяло вкопани в земята, а в надземната площ са разположени единствено приемните устройства. Всички подземни контейнерни площадки са снабдени с постоянно 24-часово видеонаблюдение и датчици, следящи температурата и запълняемостта на съдовете.

„Системата за смесени битови отпадъци представлява автоматизирано и роботизирано оборудване, което позволява на самостоятелен оператор, т.е. водача на автомобила да изпразва контейнерите директно от кабината, посредством лазерно насочване и наблюдение на целия процес чрез монитор, разположен в кабината на превозното средство“, информира председателят на Общинския съвет на Бургас.

В мобилните центрове могат да се предават различни видове отпадъци: хартия и картон, пластмаси, стъкло вкл. плоско, текстил и кожа, опасни отпадъци от бита, мазнини, тонер касети, батерии и акумулатори, флакони със сгъстени газове, лекарства с изтекъл срок на годност, електрическо и електронно оборудване, луминесцентни лампи и др.

За 2020 г. в мобилните центрове са предадени 118,685 тона отпадъци от домакинства.

Вендинг машините се явяват модерно, практично и екологично решение за събиране на отпадъци от опаковки. В община Бургас са разположени общо 7 устройства. Три са за „Закуска и вода за кучета и котки“, 4 – за „Цветни моливи за рисуване“. Поставянето на опаковките задейства сензор, който автоматично активира дозиращия апарат за храна (гранули) и вода / моливи.

Предвидени са още:

 • Система за събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинства.
 • Система за събиране на биоразградими отпадъци от юридически лица.
 • Система за разделно събиране на растителни отпадъци от домакинства.
 • Система за събиране на текстилни отпадъци от домакинство.

Предвидено е и безплатно събиране и третиране на строителни отпадъци, генерирани в резултат на битови ремонти. Процедурата предвижда подаване на заявка по телефон, като строителните отпадъци трябва да бъдат в чували, които да не надвишават 3 куб. м. и да бъдат изнесени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил. Правото на безплатно извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци е веднъж годишно на домакинство.

„В системата за събиране на биоразградими отпадъци от юридически лица, функционираща на територията на града, са включени общо 29 обекти, на които са предоставени 121 кафяви кофи. Генерираното количество биоразградим отпадък се транспортира до регионално депо „Братово – Запад“, за производството на висококачествен компост. Количеството биоразградим отпадък, генериран от тези обекти за 2020 г., е 865 т.

Системата за разделно събиране на растителни отпадъци от домакинства функционира на територията на кварталите Ветрен и Банево, като за целта са обособени общо 12 точки. Предвид постигнати добри резултати, предстои разширяване обхвата на системата и увеличаване броя на съдовете.

„На територията на Община Бургас са позиционирани 23 контейнери за текстилни отпадъци до мобилните центрове. С оглед на добрата работа на системата, се предвижда в най-скоро време поставянето на още 10 контейнери допълнително“, заяви проф. Турманова.

В рамките на проекта са предвидени дейности по разработване и провеждане на осведомителни и образователни кампании, които включват образователна кампания в 5 бургаски училища, обучителна кампания за местната рибарска общност и кампания за обучение на служители от различни местни структури.

Като част от политиките за по-чисто Черно море е работата по проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“. Предвиждат се заснемане, обработка и анализ на данни за отпадъци по морското дъно в Бургаския залив. За осъществяване на тази дейност ще бъде закупена специализирана апаратура – подводно превозно средство с дистанционно управление. Разработен е „син етикет“ – знак, който ще се поставя на заведение, което се е включило в инициативата за намаляване на полимерните отпадъци и не предлага пластмаса за еднократна употреба.

„Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще разкрие нова дисциплина „Полимерни замърсители в морска среда“ към магистърски програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание“, каза в заключение проф. Севдалина Турманова.

Назад към Новини