P1110809.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Венцислав Спирдонов, председател на Общинския съвет във Велико Търново и председател на НАПОС-РБ: Лично ще контролирам качеството на сметосъбирането и ще изисквам подобряване работата на общинските дружества

Общинар № 1 разкрива, че има инвеститорски интерес към община Велико Търново от медицински структури и търговски обекти
spirdonov
Защитата на интересите на гражданите и доброто име на Общинския съвет на Велико Търново е кредото на председателят на местния парламент в старата столица и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ Венцислав Спирдонов.

„Пандемичната обстановка е сериозно изпитание за работата на местната власт. Обществената дейност е свързана със срещи с хората, а в такава ситуация те са ограничени и не могат да бъдат заменени изцяло от онлайн общуване. 2021 година не беше твърде ползотворна за този тип дейност. Бяхме фокусиране предимно върху здравната криза, както и върху предизборния маратон. Надявам се 2022 г. да е по-спокойна, за да сме още по-полезни за гражданите“, споделя Спирдонов.

Общинар №1 на болярския град подчертава, че сред най-важните решения на местния парламент през 2021 година са освобождаване от заплащане на наем от наематели на обекти общинска собственост, преустановили дейността за определен период по време на пандемията. Променена е Наредбата за символите и наградите на Община Велико Търново. Изменението е в посока уеднаквяване на наградите и премахване на паричната им стойност и учредяване на нова награда „Почетен меценат на Велико Търново. Приети са правила за провеждане на конкурсни процедури, включващи номиниране и подбор на кандидати за органи на управление и контрол на публични предприятия. Важно е да се знае, че Великотърновският общински съвет се въздържа относно предложението за поемане на дълг за финансиране изграждането на Експозиционен център.

На последното заседание за годината се взе решение за повишаване на такса смет за община Велико Търново от 1.3 на 1.7 промила. Това означава, че за жилище от 58 км. м, увеличението ще е 13.82 лв., при разделно събиране на отпадъци и опаковки 5, 18 лв /при възстановяване на 30% от компонент сметосъбиране и сметоизвозване/.За жилище 96 кв. м, увеличението ще е 25.92 лв., при разделно събиране на отпадъци и опаковки 9,72 лв. За жилище 156 кв. м. ръстът ще е 48.61 лв., при разделно събиране на отпадъци и опаковки 18,23 лв.

„Увеличението ще е незначително и няма да се отрази пагубно на данъкоплатците, но ще даде на Общината необходимите средства за повишаване качеството на услугата. Лично ще оказвам контрол върху стриктното изпълнение на условията по сметосъбирането и съответно призовавам гражданите те също да наблюдават за качеството на услугата и да сигнализират при конкретни нередности. Важно е да се спазва чл.1 от новия договор по обществената поръчка, сключен от Общината. Той гласи, че събирането на нерегламентирано изхвърлените битови, производствени и др. отпадъци около контейнерите и транспортирането им до регионалното депо, е задължение на фирмата изпълнител, който ще трябва и да ремонтира съдовете за отпадъци“, разяснява Спирдонов.

Той уточнява, че е налице типична форма на обществен договор. От една страна гражданите, които плащат услугата в повишен размер, а от друга страна Общината ще трябва да оказва строг контрол върху изпълнителя.
„Ако се констатира недостатък при извършването на услугата, ще бъдат налагани санкции в размер на 5% от дължимото месечно възнаграждение“, разяснява Спирдонов.

На заседанието Спирдонов предложи Общината да включи по–активно гражданите в контрола, чрез създаване на група във фейсбук.

Председателят на Общинския съвет споделя още, че категорично се е възпротивил срещу идеята на някой съветници за вдигането на данък сгради, кметската управа се е солидализирала с тази позиция и размерът на този налог остава непроменен.

„Трябва за всички да е ясно, че по-добрата услуга изисква и по-високо заплащане, но това пък предполага и по-сериозен контрол от потребителите. Процесът е взаимен“, категоричен е Спирдонов.

През Новата 2022 година предстои изпълнението на две решения на Общинския съвет. Едното е по Закона за публичните предприятия да се организират конкурси за управителите на общинските дружества във Велико Търново. Част от тях имат натрупани задължения. Отчетите сочат, че с най-сериозна заборчлялост е Комплексния онкологичен център. Ще моли от държавата 2 млн.лева за довършване изграждането на новото крило на специализираната Белодробна болница „Д-р Треймън“.

„Преди обаче да настояваме за тези пари от новия кабинет, трябва да дадем толерантност на министрите да навлязат в работата и тогава да инициираме срещи, на които да апелираме за решаване проблемите на великотърновци. През това време на всички общински дружества трябва да бъде извършен финансов одит. Лично ще информирам гражданите за резултатите от всяка ревизия. Ще настоявам конкурсите за ръководители на тези дружества да са максимално прозрачни. Ще изисквам да се подобри работата на общинските дружества, а управителите да са по-инициативни, по-иновативни, защото обществото няма нужда от управители чиновници, а от управители мениджъри и творци“, заявява Спирдонов.

По думите му е належащо да стартира работата на Общински фонд „Заедно“.

„По мое предложение и на колегата Росен Иванов, Великотърновският общински съвет създаде този фонд, който да подпомага финансово или социално – битово работещи на трудов договор в публичните институции на територията на общината, както и обучаващи се“, уточнява Венцислав Спирдонов. Идеята е публичния ресурс на великотърновци да се използва за великотърновци.

През тази година няма върнати решения на Общинския съвет от областният управител. Прокуратурата в цяла България обаче проверява Наредбите на общинските съвети. Една от тези проверки касае казуса дали трябва да съществува Председателски съвет като ръководен орган на местния парламент. „На много места в страната на тези Председателски съвети са им вменени повече функции от допустимите в закона и се препоръчва промяна на въпросната структура. Обжалваме прокурорското становище, но ако Административният съд прецени, че има нарушение, ще направим промени в Правилника“, казва Спирдонов.

Председателят на Общинския съвет признава, че не е удовлетворен от това, че не е успял да осъществи приемните си по малките населени места, но срещите били възпрепятствани от пандемията.

„Гражданите се оплакват най-често от лошата инфраструктура, както и от екологични проблеми. Например с решение № 347 от 28 юли 2016 г. Общинският съвет даде отрицателно становище на Доклада за оценка на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Увеличаване на производствения капацитет и продуктов асортимент на Завод за производство на плочи от дървесни частици“, с възложител „Кроношпан България“ ЕООД. Мотивите бяха намаляване на нормата на допустими емисии на органични вещества и прах и осъществяване на мониторинг“, припомня Спирдонов.

Той не крие, че вина за лошата инфраструктура в общината имат и конкретни институции.

„Надявам, през новата 2022 г. ВиК „Йовковци“ да спре порочната практика kd разкопаването и лошото ремонтиране на конкретни участъци след ремонт по ВиК мрежата, както и че държавата ще подкрепи това дружество. Ясно е, че без компромиси не може, но те не трябва да са за сметка на доброто качество на живот, като тук отново стигаме до моята основна теза – децентрализация$, убеден е Спирдонов.

Той пояснява, че без децентрализация – финансова, институционална и дори политическа, проблемите по места все по трудно ще се решават. Председателят на Общинския съвет разкрива, че има засилен инвеститорски интерес към община Велико Търново както от медицински структури, така и от търговски обекти.

„Основните инвеститори, които трябва да търсим, е важно да са в областите образование, медицина, туризъм, защото Велико Търново е стратегическо място от гледна точка на транспорт, географско разположение и е образователен център. Открито мога да заявя, че аз и останалите съветници ще съдействаме на всеки предприемач, който иска да развива икономическа дейност с цел повишаване стандарта и благосъстоянието на великотърновци“, категоричен е Спирдонов.

Той допълва, че трябва време, за да се разбере философията на парламентаризма.

„Общинският съвет не е просто политика, право, финанси, математика и т.н. Разрезът е по – дълбок и той е заложен в изначалната идея-ние би трябвало да сме гласът на обществото и на всяко отклонение трябва да реагираме. Затова на някой колеги им се струва, че не можем да влияем на процеси, за които не сме институционално отговорни, но те не виждат втория пласт, че с нашето „да“ или „не“ фактически акцентираме върху проблема и той вече има много пътища за решаване.

Пожелавам през Новата 2022 г. да бъдем по – здрави и по – смели!“, заключава Венцислав Спирдонов.

Назад към Новини