P1120219.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Емине Якубова, председател на Общински съвет – Търговище и член на Управителния съвет на НАПОС: Местният парламент се произнесе общо с 217 решения през 2021 година, засягащи различни сфери от живота на общината

emine

-Г-жо Якубова, равносметката за дейността на Общинския съвет в Търговище за 2021 година?

-Изминалата година не беше от най-леките за много хора от общината и страната ни, може да кажем дори в световен мащаб, като цяло. За съжаление COVID- пандемията не ни отмина и почти всеки изгуби близък или познат в битката с болестта. Но, въпреки вируса животът продължава, вече по друг променен начин, съобразен с много изисквания, ограничения и мерки.

Въпреки епидемичната обстановка, дейността на Общинския съвет беше открита, прозрачна и достъпна за гражданите на общината ни, както е било до сега. Гражданите имаха възможност за информиране по предварително обявения дневен ред и материалите към него, чрез сайта на Община Търговище. Всички заседания на съвета се предаваха директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчваха онлайн на официалната електронна страница на Общината. Всички протоколи от заседанията на съвета и приетите решения бяха публикувани също в сайта. Общинският съвет и комисиите към него успяхме да проведем присъствени заседания всеки месец, при спазване на въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването. Имахме общо 13 заседания, като 12 от тях бяха редовни и едно тържествено на 14 май.
em1
В празничния ден на Търговище отличихме двама почетни граждани – проф. Никола Маринов – пожизнено, за изключителния му принос в развитието на културата и изкуството и д-р Стела Георгиева за спасените стотици човешки животи и за целия и принос към здравеопазването, по време на пандемията.

През годината удостоихме със званието „Почетен гражданин на град Търговище“ и Христо Маринов, за заслугите му и постигнатите високи резултати в спортната стрелба от негови състезатели, което се случи след спечеления олимпийски медал от нашата гордост Антоанета Костадинова.

Общинският съвет миналата година се произнесе общо с 217 решения, засягащи различни сфери от живота на общината. Становищата обхващат бюджета, финансите, общинската собственост, публичните предприятия и асоциациите, нормативната дейност, териториално-селищното устройство и околната среда, образованието и културата, социалната дейност, здравеопазването, транспорта и други. Приехме още стратегически и много важни планове, програми и споразумения за сътрудничество на национално и международно ниво.

-Посочете някои по-важни решения, които са от значение за цялата общественост и оказват влияние върху живота на всички граждани на общината.

- Приехме Плана за интегрирано развитие на община Търговище за периода от 2021 до 2027 година. Планът е стратегически документ, определящ средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината за 7 години и обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво, с ясно дефинирани визия и цели за достигане до по-висок жизнен стандарт на хората.

Общинският съвет през декември прие и План – сметката на разходи за услуги по хигиенизиране и чистота на територии за обществено ползване, събиране и транспортиране на битови отпадъци за 2022 г., като размерът на такса битови отпадъци се запазва без изменение, което е изключително важно за всички жители на общината във време на пандемия.

Друго важно е наложения Мораториум за издаване на разрешения за водовземане на минерални води – публична общинска собственост, с цел опазване на природните ресурси и запазване на минералната вода единствено и само за задоволяване нуждите на населението.

Общинският съвет именува две улици в града. Едната с името „Мисионис“ намираща се между ул. „Любен Каравелов” и бул. „Трайко Китанчев” и другата с името „Индустриална” в промишлената зона.

-Какво предприе Общинският съвет по повод пандемията?
em2
- За целите на „МБАЛ-Търговище”, Общинският съвет обяви от публична в частна общинска собственост – сграда-здравно заведение и учреди безвъзмездно право на пристрояване на стълбище с асансьор към COVID- отделение.Местният парламент прие мерки за справяне с икономическите последици от COVID- кризата, вследствие на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Освободихме от наем изцяло физическите и юридически лица, по чл.124 от Закона за туризма, наематели на общински имоти, които са преустановили дейността си, вследствие на въведените противоепидемични мерки за 3 месеца, от януари до март 2021 г., като за останалия период до края на годината, същите да заплащат половината от наемните вноски.

От януари до март 2021 г. освободихме от такси физическите и юридически лица, получили разрешителни по член 16 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, за предоставяне на терени за открити търговски площи към заведения за обществено хранене. За периода от април до юни, ползвателите да заплащат половината от дължимата такса, съгласно разрешителните.

Намалихме на половина размера на такса битови отпадъци от януари до март 2021 г. за търговски обекти, по смисъла на член 124 от Закона за туризма, преустановили своята дейност вследствие на въведените Ковид мерки, декларирали контейнери.

Поради продължилата усложнена епидемична обстановка възникнаха редица ограничения, свързани с присъствието на множество хора на едно място. Това доведе до необходимостта да се предприемат редица действия и мерки за подобряване възможностите за участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво в ситуация на криза. Във връзка с това, общинският съвет прие Наредба за провеждане на обществени консултации, като част от процеса по разработване на местни политики за добро и демократично управление. По този начин на гражданите се осигури възможност да участват в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси.

-Нека да откроим някои по-важни решения на съвета и придобивки за гражданите в различните сфери от техния живот…

-В системата на образованието приехме Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас, която цели да облекчи и улесни училищата в организацията на дейностите по приема, предвид районирането по училища на територията на града. Приехме и решение за освобождаване на родителите от заплащане на такси по хранене на 5 и 6- годишните им деца в задължително предучилищно образование, за месеците октомври, ноември и декември 2021 г., като средствата са за сметка на държавния бюджет, съгласно РМС. Одобрихме и Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Търговище за 2021-2023 година.
em3
Важно е да кажа, че въпреки пандемията миналата година Комисията по стипендиите към общинския съвет, присъди рекорден брой – 84 стипендии на даровити деца и младежи. Наблюдаваме ежегодно увеличаване в броя на кандидатстващите за стипендии ученици, което ни дава повод за радост и гордост от техните постижения. Безспорно се доказва във времето, че сумата която заделяме в бюджета на общината, от собствени средства, за стимулиране на даровитите ни деца и младежи и техните постижения, оказва голям ефект върху подрастващите поколения и ги насърчава за още по-големи изяви и успехи в сферата на техните интереси.

През изминалата година Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми към общинския съвет, одобри 4 двойки с репродуктивни проблеми за финансово подпомагане като е видно, че има тенденция към намаляване на кандидатстващите, спрямо предходните години. По данни на комисията има родени общо 16 бебета на двойки и семейства подпомогнати от общинския фонд от 2013 г. до сега.

В социалната сфера, Общинският съвет даде съгласие за създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, като държавно-делегирана дейност. Услугата е насочена към най-уязвимите групи от населението и обхваща лицата в невъзможност за самообслужване. Асистентите осигуряват подкрепа и помощ в домашна среда и извън нея на над 100 лица, при изпълнение на ежедневни и домашни дейности в зависимост от личните им нужди.

Общинският съвет прие решение за предоставяне и на друга социална услуга от съществено значение, за задоволяване на ежедневните нужди на възрастните хора и лицата с увреждания „Патронажна грижа+”. По тази услуга, лицата получават качествена и адекватна на нуждите им патронажна грижа, в рамките до 2 часа дневно, чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социални работници и домашни помощници.

-Какви нови наредби приехте през 2021 г.?

-Във връзка с настъпили промени в законодателството уреждащи отношенията на публичните предприятия, общинският съвет прие Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Политика за участие на общината в тях. Приехме и Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Търговище. Тя определя основните изисквания за управлението, реда и дейността на гробищните паркове в населените места, както и ефективен контрол за тяхното спазване.
em
-Общинските съветници се включихте и в дарителска кампания, бихте ли споделили за нея?

-Да, участвахме в дарителската кампания за издаване на книга за строителя на шипченския паметник от Дралфа – Пеньо Атанасов – Бомбето, която вече е факт. Радостна съм, че аз и колегите ми, дадохме своя принос, човекът построил най-големия паметник на балканския полуостров да получи заслужено признание в страната си.

-Каква е Вашата оценка за дейността на общинския съвет за изминалата година?

-Изминалата година дава основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и приносът му в общия обем от работа за подобряване на местното самоуправление.
Оценка за нашата дейност ще бъде дадена от гражданите и се надявам тя да е положителна. Ще продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните очаквания за развитието и бъдещето на нашия град и общината.

Искам да благодаря за съвместните действия, подкрепата и разбирането, които получавам от колегите общински съветници, кмета на общината д-р Дарин Димитров и неговия екип, звеното към общинския съвет, фирмите, институциите и гражданите на община Търговище. Благодаря на всички! Нека си пожелаем 2022 година да бъде по-здрава, по-успешна за всички нас и да донесе повече вяра и сили за по-добри общи дела.

Назад към Новини