P1110789.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Румен Гаврилов, председател на Общински съвет-Ябланица и член на НАПОС-РБ: Честите законодателни промени и липсата на редовен бюджет сериозно затрудняват общинските съвети

Румен Гаврилов е роден на 20 януари 1958 г в София. Завършил е Медицинска академия в София, специалност ,,Дентална медицина“. Има следдипломна квалификация по здравен мениджмънт. От дипломирането си до сега работи в гр.Ябланица. Седми мандат е общински съветник. Три мандата зам.председател и председател на ПК,,Бюджет и финанси“, а от 2007г. до момента е председател на Общински съвет Ябланица. Местният парламент в Ябланица се състои от 13 общински съветници. През мандат 2019-2023г. в него са представени три политически партии и коалиции- МК,,Обединена социалдемокрация“ – 6-ма съветници, ПП ДПС – 4-ма съветници и ПП ГЕРБ – 3-ма съветници.

RG
-Господин Гаврилов, като човек с дългогодишен опит, какво е за Вас да сте председател на Общински съвет?

-В местното самоуправление съм от септември 1990 г.Тогава приех предизвикателството да заема седмото място в т.нар. временна общинска управа. Мястото на балансьора, тъй като в § 5 от ЗИД на ЗНС, Великото Народно събрание записа, че нито една политическа сила (партия или коалиция) не може да има мнозинство в състава на тези управи на общините. Нямах никакъв опит, но все пак си давах ясна сметка за важната роля на местна власт и възможността да се направи първата решителна крачка за премахването и отстраняването на носителите на тоталитарната система по места.

След толкова години мога смело да заявя, че се старая да изпълнявам тази работа, по начин – сякаш ми е призвание. Не случайно в езика на много народи за професия и призвание има една дума. За мен политиката, макар и местна, не може да ти бъде професия. Тя трябва да се изпълнява наистина с пълна отдаденост и без никакви зависимости. От друга страна обаче, този пост представлява и ангажимент, и то сериозен към хората, които са ти гласували доверие и са те избрали, а и към всички хора в общината.

-Как работи Общинският съвет в Ябланица по време на кризи-икономическа, политическа?

-В условията на икономическа и политическа криза безспорно се променят условията и изискванията към всеки обект и субект, независимо в коя сфера на обществения, икономическия и политическия живот на страната се отнася. Липсата на редовен бюджет рефлектира върху работата на общините.Всяка община се стреми така да функционира, че да осигурява по-добри условия на своите граждани, но липсата на бюджет е проблем, който ни поставя в затруднено положение. Всеизвестен е фактът, че справянето с кризите зависи най-вече от финансовото състояние на отделната община.

В условия на икономическа криза кметът на общината и Общински съвет Ябланица постоянно търсят допълнителни механизми за влизане на средства в бюджета на общината. Дали са достатъчни те? Безспорно е, че не са достатъчни, но е прокаран пътя, по който трябва да се върви и да се търсят възможности в началото на всяка бюджетна година да бъдат увеличавани допълнителните средства, които влизат в бюджета. От друга страна съм обезпокоен от факта, че сме навлезли в една спирала на редуващи се предсрочни избори и служебни кабинети, изходът от която се губи в неопределеното бъдеще. Според мен политическата криза ще продължи и дори може да се окаже, че ние не само не сме в пика на тази криза, а едва в нейното начало.

-Какви каузи инициира Общинският съвет, който е под Ваше ръководство, както и Вие лично?

-Основна цел в работата на Общински съвет Ябланица е да се популяризира дейността на местната власт, постигане на по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.Работим в дух на партньорство с общинската администрация и други институции за реализиране на добри каузи за подобряване живота на жителите на общината.Ще дам един пример. Една от каузите с която се ангажираха през този мандат всички общински съветници – Поетапно почистване на ромските квартали в гр.Ябланица. Проектът цели подобряване на стандарта и качеството на живот на уязвимите групи, запазване здравето им, активизиране на гражданското общество за прояви на доброволчество. Първият етап бе осъществен на 4 юли 2020 г. с почистване на ромската махала в кв. ,,Козуря“, района на ул.,,Дунав“. ,,Голямата дезинфекция“ – така бе наречена акцията от организаторите.В мащабното почистване се включиха общински съветници, служители от общината и много роми от квартала, а инициативата бе дадена за пример, като се превърна в новина. Третият, последен етап бе финализиран с изграждането на кът за отдих и детска площадка на мястото на над 30-годишното нерегламентирано сметище.

Друга кауза, зад която застанаха общинските съветници е това, че със съдействието на ромски организации и Тръста за социална алтернатива с поредица от решения на Общински съвет се предприе изграждането на изцяло нов квартал в гр.Ябланица. Вече са преотредени над 20 парцела, на които техническата документация за електрифициране и водоснабдяване е готова. В този квартал ще бъдат изградени домове за най-бедните и безимотни роми.

Поехме инициативата да си върнем пещера ,,Съевата дупка“. С постановление от 30 януари 1964г. тя се стопанисва от Български туристически съюз. Нашата цел обаче е пещерата да се стопанисва от общината, за да можем да реализираме голямата си идея за изграждане на туристически пръстен около Ябланица. Вече има инициирана подписка в тази посока от граждани, които подкрепят идеята. Тя ще бъде връчена на Министерски съвет. Освен това Общински съвет Ябланица взе решение да възложи на кмета на общината да отправи мотивирано искане чрез областния управител и МРРБ до Министерски съвет пещерата, която е публична държавна собственост, да бъде предоставена за управление на Община Ябланица.

-Кои са най-сериозните трудности пред местните парламентаристи?

-Може би най-големият проблем към настоящия момент са твърде честите законодателни промени, част от които остават скрити за нас. Скрити, поради порочната практика народните представители да внасят промени, касаещи вземане на решения от страна на общинските съвети, между първо и второ четене в преходните и заключителни разпоредби на някои закони, които нямат отношение към нашата работа. Практически е почти невъзможно общинските съвети да са напълно адекватни по отношение своевременното проследяване, правилното тълкуване и прилагане на тези промени в нормативните актове.

-Какви законодателни промени са необходими, за да се усъвършенства работата на местното самоуправление?

-Да, за съжаление все още в националното ни законодателство има несъответствия между задълженията и правомощията на основния орган на местното самоуправление, какъвто е Общинският съвет.На първо място може би се нуждаем от едно осъвременяване на ЗМСМА с промени касаещи най-вече законосъобразността на решенията, приемани от общинските съвети, тяхното изпълнение от страна на кметовете на общини, работата на постоянните комисии и смяната на председателите. Може би наистина е дошло времето за един нов ЗМСМА, който този път да носи името Закон за местното самоуправление и в който да бъдат защитени изцяло интересите на общинските съвети и техните председатели.

-Вие сте член на НАПОС-РБ и ви сочат като един от дейните председатели на общински съвети в страната. Имате ли конкретни предложения за развитието на организацията?

-Като дългогодишен общински съветник следя дейността на Националната асоциация на председателите на общински съвети от самото й създаване. Далеч преди да бъда избран за председател на Общинския съвет съм участвал като гост в провежданите от Асоциацията семинари, дискусии и други форми на обучение. Нямам препоръки. Очаквам НАПОС-РБ да продължи да бъде организацията, която защитава в най-голяма степен интересите на институцията Общински съвет.

Назад към Новини