P1110789.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Светла Боянчева, председател на Общински съвет-Гълъбово и член на НАПОС-РБ: 97% от решенията на Общински съвет – Гълъбово са взети с абсолютно мнозинство

IMG-Boyancheva
-​​​​​Госпожо Боянчева, каква е оценката ви за работата на Общински съвет-Гълъбово през мандат 2019-2023 година?
-Категорично мога да дам отлична оценка за цялостната дейност на Общинския съвет през мандата. Общинските съветници участват активно в дейността на постоянните комисии и в заседанията на Съвета. В община Гълъбово имаме много ползотворно сътрудничество със служителите от администрацията, което е изключително ефективно за работата на общинските съветници. 97% от решенията на Общински съвет – Гълъбово са взети с абсолютно мнозинство.

-Как се отразиха кризите в държавата-финансова, политическа на функционирането на местната власт в Гълъбово?

-Разбира се, това се отразява негативно на дейността на Общината. Все още няма приет държавен бюджет и изключително трудно се работи, но мисля, че към момента се справяме.

-Какви по-важни проекти изпълнява в момента или е изпълнила наскоро Община Гълъбово?

-Имаме множество изпълнени проекти. Сред тях са реконструкция и рехабилитация на общински път с.Великово и общински път Гълъбово – с.Априлово, изграждане на детски площадки, ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан, закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни битови и строителни отпадъци в землището на Гълъбово, изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци на община Гълъбово. Извършен е ремонт на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с.Априлово.

Има проекти, които се изпълняват в момента. Това са основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб в с.Обручище, осигуряване на топъл обяд за нуждаещи се хора, както и реконструкция и рехабилитация на общински път Гълъбово – Мусачево.

-Въгледобивната промишленост и електропроизводството, преноса на електроенергия и енергоремонта са водещи икономически отрасли и дейности в общината. Говори се за закриване на този вид дейности. Колко човека са заети в тази индустрия и предвиждат ли се мерки за преквалификация на кадрите ако останат без работа, както и други социални мерки?

-Към момента в комплекса „Марица Изток“ са заети над 20000 човека, въпреки и съпътстващи дейности. От община Гълъбово там работи около 66% от трудоспособното население. На държавно ниво в момента нищо не се предвижда и няма ясен план в тази посока. Двете най-засегнати общини-Гълъбово и съседната община Раднево сме обсъждали възможността за създаването на Индустриална зона между двата общински центъра и сме провеждали няколко срещи по този въпрос, но за евентуалното негово изграждане се нуждаем от сериозната подкрепа на държавата. Към момента такова съдействие не ни е оказано.

-Кои са най-актуалните предизвикателства пред местното самоуправление в Република България?

-С всеки ден държавата възлага все повече изпълнение на функции и дейности на общините, в по-голямата си част всички ние се нуждаем и от допълнителен човешки ресурс и материално обезпечаване, които не са ни гарантирани.

-Как ще коментирате идеята за финансовата децентрализация на общините, за която настоява НАПОС-РБ?

-Мнението ми е изцяло положително. Такова е становището и на общинските съветници.

-Посочете Вашите препоръки към бъдещата дейност на Асоциацията?

-Необходима е по-голяма публичност, за да са запознати хората с функциите и дейността на общинските съвети. Важно е системно провеждане на семинари, работни групи и срещи относно създаване и приемане на общински нормативни актове.

Назад към Новини