P1120017.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Венцислав Спирдонов, председател на Общински съвет Велико Търново и на НАПОС-РБ: Формалната подготовка на обществените обсъждания лишава общината от много нови предложения и градивни идеи

Кметовете и председателите на ОС са естествените лидери в обществото, подчерта в началото на своето изказване по време на срещата на кметовете и председатели на общински съвети на общините от Северния централен район за планиране, организирана от НСОРБ, председателят на Общинския съвет на Велико Търново Венцислав Спирдонов.
V-P-1210x642
Той е и председател на УС на Националната асоциация на председателите на общински съвети.Предизборната кампания е част от предварителната подготовка в местното управлението, обърна внимание на колегите си той. Правилното подреждане на приоритетите в периода на кампания дава възможност още в началото на мандата да се създадат подходящите условия за тяхното изпълнение.

Стратегическото планиране е специфичното управленско умение, което изисква не само ясно приоритизиране на действията, които водят до постигане на целите, но и умело планиране на ресурсите и капацитета за тяхното изпълнение.Съгласно действащото законодателство, в момента у нас различни държавни органи разработват над 30 стратегии в различни обществени сфери. На Портала за обществени консултации списъкът на актуалните национални стратегически документи включва 180 стратегии, планове и програми. На практика изпълнението на всички тези стратегически документи лежи върху плещите на общините. В много от стратегиите на национално ниво противоречието между целите и приоритетите е очевидно и липсва възможност за консолидиране на усилията и следването на ясна посока за развитие на държавата.
дефект се пренася не рядко и на местно ниво.Не винаги тези противоречия са видими още в процеса на разработване на основния стратегически документ на ниво община – Плана за интегрирано развитие на общината. Началото на мандата е подходящ период за преглед на ПИРО и неговата актуализация, което да позволи документът да се превърне в истински работещ, обърна внимание Венцислав Спирдонов.

Не рядко липсва реалистична оценка за капацитета на общинските администрации и смисъла на създаването на стратегически документ в дадена област. По сега действащото законодателство общините имат задължения за разработване на 73 стратегически, планови или отчетни документа, дефинирани в 37 нормативни акта в почти всички сфери на политиката: стратегии за управление на общинската собственост, за развитие на социалните услуги и годишни планове към нея, краткосрочни и дългосрочни програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, стратегии за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, общински планове за действие за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение, програми за закрила на детето, за качеството на атмосферния въздух, за защита при бедствия, за енергийна ефективност, за управление на дейностите по отпадъците, стратегии за развитие на туризма, за опазване на паметниците на културата, за устойчива градска мобилност и т.н. Не във всяка община дори най-добрите стратегически документи са реално необходими. Важно е те да обхващат истинските приоритети в развитието и да включват реалистични мерки и срокове.

Не на последно място, изпълнението на всяка стратегия изисква добре разчетен финансов ресурс.Основната работа на Общинския съвет е да определя политиката за развитието на общината, т.е. той изпълнява местните „законодателни функции“ или казано с други думи – политическите решения се вземат от законодателния орган, а общинската администрация осъществява прилагането им, подчерта председателят на Общинския съвет на Велико Търново.Общинският съвет не работи изолирано, а следва да разчита както на идеи от множество източници – кметовете на община, райони и кметства, администрацията, общностни групи, консултативни органи на местно ниво и други, така и да има достатъчно познания за политиките на национално и европейско ниво.

Отговорност на Съвета е да разгледа и обсъди всички идеи и предложения и след това да ги одобри, промени или отхвърли, което по същество означава общинските съветници да анализират нуждите на общността, алтернативите и наличните ресурси.Кметът, като общностен и политически лидер, трябва да се фокусира както към големите цели за развитие на общината и преодоляването на изпитанията и предизвикателствата на външната среда, така и да осъществява ежедневното управление и ръководство на дейностите, насочени към грижата за местните жители. Често тези ежедневни дейности вземат превес в работата на общината, за сметка на търсенето на решения на големите стратегически предизвикателства за бъдещото развитие. Отделянето на достатъчно време за справяне и с дългосрочните проблеми със сигурност ще направи общината по-добро място за живеене в утрешния ден, а не само днес.За мен едно от най-сложните занятия е за си кмет на община.

Той има задължения в пълния спектър на обществени проблеми – от плочките на тротоара, до визия за развитието на общината за десетилетия напред. Кметът носи отговорност за разходването на 100 лв. за пътен знак, но и за обществена поръчка от 10 млн. лв., коментира Венцислав Спирдонов и допълни: „Надявам се и гражданите да започнат да разбират отговорностите, които носят кметът и общинският съвет, и освен изисквания, да структурират и конструктивни предложения, да демонстрират по-голяма готовност да участват лично в решаването на проблемите“.Формалната подготовка на обществените обсъждания лишава общината от възможности за излагане на много нови предложения и градивни идеи. В същото време не рядко и ние самите формално участваме в публични дискусии и по-късно откриваме, че важни наши приоритети липсват в стратегически документи на национално ниво, подчерта Спирдонов.Участниците във въвеждащата среща за представителите на местната власт от Северния централен район за планиране коментираха случаи на проблемна комуникация между кмета и общинския съвет, водеща в не малко случаи до блокиране работата на общината, и обсъдиха последните промени в ЗМСМА, с които се въвеждат нови изисквания към прилагането на механизмите за прозрачност в работата на местните парламенти.

Председателят на ОбС-Велико Търново и на НАПОС-РБ сподели горчив опит как кмет на населено място може да саботира не само работата на местния парламент, но и да обрече интереса на инвеститор към региона. В следващия пакет промени в ЗМСМА следва да се обмисли разпоредба за задължително присъствие на кметовете на кметства на заседанията на ОбС, препоръча председателят на УС на НАПОС Венцислав Спирдонов.

Назад към Новини