P1110220.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ: Асоциацията на председателите на общински съвети се утвърди като авторитетна организация с принос в законотворчеството и местното самоуправление

За 20 години от създаването си, Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България / НАПОС – РБ/ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно – теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и общинските съвети. Това заяви Венцислав Спирдонов, председател на Общински съвет-Велико Търново и на НАПОС-РБ в навечерието на Общото събрание на асоциацията, което ще се проведе по традиция на 6 март в Пловдив.
VSpirdonov
„Изминаха две десетилетия от 16 юли 2004 година, когато 51 действащи председатели на Общински съвети създадоха асоциацията. Учредителното събрание определи 4 основни цели пред асоциацията. Това са сътрудничество и посредничество между Общинските съвети и разработване на Обща стратегия и реализиране на Програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление. Повишаване знанията и уменията на Председателите на Общински съвети и на общинските съветници с оглед по – силно и насочено към гражданите местно самоуправление. Изучаване и разпространяване български и чуждестранен опит в областта на местното самоуправление. Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него“, припомни Венцислав Спирдонов.

Той допълни, че през този период Асоциацията е създала пълноценни партньорства с десетки организации и институции.

„През изминалите години Асоциацията, в която членуват вече над 200 ръководители на местни парламенти, работеше за защита на интересите на Общинските съвети и техните Председатели. Преди създаване на НАПОС – РБ през 2004 г. не беше уреден трудово-правния статут на Председателите на Общински съвети. Те нямаха право на допълнително стимулиране, отпуск, трудов стаж, защита на предишното работно място. Възнагражденията на общинските съветници бяха до 30%, председатели на Общински съвети бяха само резерви на кмета, а не делегати на Общото събрание на НСОРБ.

Благодарение на НАПОС – РБ постигнахме съществени промени в ЗМСМА като в чл. 26 беше уреден трудово правния статут на Председатели в т. ч. право на клас и отпуски, както и възнаграждението на председателя да бъде до 90% от възнаграждението на кмета.

С промени в чл. 34, ал.3 беше уредено правото на трудов стаж на председателите. Реши се въпросът за защита на предишното работно място, на което председателите могат да се върнат след приключване на мандата им. Сформира се звеното, което подпомага дейността на Общинския съвет. След промени в ЗМСМА по настояване на НАПОС – РБ възнаграждението на Общинските съветници беше променено от 30 на 70%. С промени в Устава на НСОРБ председателите на Общински съвети станаха редовни делегати в Общото събрание на НСОРБ и др.“, обяви Венцислав Спирдонов.

Председателят на НАПОС-РБ подчерта, че е постигнато повишаване административния капацитет на Председателите и Общинските съветници.

„Към момента са проведени над 40 Национални семинара и 15 регионални, в които са обучени няколко хиляди съветници. Организацията участва активно в законотворчество. Представители на НАПОС-РБ са участвали през периода във всички промени в Закони, касаещи местното самоуправление. И в момента активно се включваме в обсъждане на промени в ЗМСМА. Подпомагаме Общинските съвети и Председателите с документи, както и правна помощ. Предоставяме различни Наредби, Правилници и решения, както и чрез наш експерт сме осигурявали правна помощ на Председатели на Общински съвети. Важна част от дейността на НАПОС-РБ е обмяната на опит“, заяви Венцислав Спирдонов.

По думите му едно от основните направления в дейността на НАПОС – РБ е повишаване на Административния капацитет на Общинските съвети и техните председатели в най – важните сфери на местното самоуправление.

„През отчетния период успяхме да проведем 2 национални семинара. Разгледаните теми бяха „Задължения на председателите на Общински съвети и на общинските съвети по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ и „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“, „Ангажименти на Общинските съвети по Управление на Общинската собственост /ЗОС/ и по Закона на устройство на територията. Дебатиран бе и казусът с отговорностите на Общинските съветници по новия Закон за противодействие на корупцията – Декларации и конфликт на интереси“, изброи Спирдонов.

Той посочи, че Управителният съвет провежда редовно заседания, които са съвместни с Контролният съвет на Асоциацията. Продължена е традицията заседанията да са в различни общини с цел популяризиране на НАПОС – РБ и повишаване авторитета на Председателите на Общински съвети в цялата страна. Такива инициативи през 2023 г. са реализирани във Велико Търново, Хисаря и Казанлък.

Председателят на НАПОС – РБ Венцислав Спирдонов, членовете на УС и КС и Изпълнителният директор инж.Делян Дамяновски са дали през годината десетки консултации главно по прилагане на ЗМСМА.

„Продължи положителната практика, наложена още от предходните мандати, за популяризиране дейността на Общинските съвети от различни региони на България и споделяне положителен опит на страниците на Информационен бюлетин „Председател“. За отчетния период бяха подготвени и отпечатани 3 бр. на бюлетина, всеки със среден тираж над 250 екземпляра. Съгласно подписан Договор между НАПОС – РБ и БТА редовно се публикуват материали за дейността на Асоциацията и на Общинските съвети в България.
Екипът на Асоциацията стриктно следи за промени в нормативната база и за проблеми, касаещи всички Общински съвети, своевременно изготвяше становища и информираше Председателите на Общински съвети за тях.

Тези положителни практики трябва да продължат и за напред“, категоричен е Венцислав Спирдонов.

Назад към Новини